Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Úvod

Podle článku 33 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) náklady na právní zastoupení (tiesāšanās izdevumi) zahrnují:

1) soudní poplatky;

2) zálohy;

3) výdaje spojené s vedením řízení.

Jaké poplatky se uplatňují?

Za návrh na vydání evropského platebního rozkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, musí být uhrazen státní poplatek.

V průběhu řízení může rovněž nastat nutnost, aby strana uhradila náklady spojené s posouzením případu státní pokladně (např. výdaje vzniklé při vyhledávání žalovaného na žádost žalobce nebo náklady na doručení, vydání a překlad předvolání a dalších soudních dokumentů).

V jaké výši?

Podle čl. 34 odst. 1 bodu 9 občanského soudního řádu činí státní poplatek za návrh na vydání evropského platebního rozkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, 2 % z částky dluhu, nesmí však přesáhnout 500 EUR.

Výše nákladů souvisejících s posouzením případu se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů (např. na způsobu doručování dokumentů – poštou nebo e-mailem).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud k návrhu nejsou přiloženy doklady potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení v souladu s daným postupem a ve výši stanovené zákonem, nebude soud podle článku 133 občanského soudního řádu podanou žalobu projednávat a stanoví lhůtu, v níž bude žalobce moci tyto nedostatky napravit.

Pokud žalobce tyto nedostatky ve stanovené lhůtě napraví, má se za to, že návrh byl podán v den, kdy byl poprvé předložen soudu.

Pokud žalobce nedostatky ve stanovené lhůtě nenapraví, má se za to, že návrh nebyl nikdy podán, a vrátí se žalobci.

Vrácení návrhu žalobci nebrání žalobci v tom, aby jej předložil soudu znovu v souladu s běžnými postupy stanovenými zákonem.

Hradí-li se náklady řízení za doručování písemností, doručí soud písemnosti až po zaplacení příslušného poplatku. Pokud však náklady na posouzení případu nebudou státu uhrazeny dobrovolně ještě před samotným posouzením případu, budou vymáhány v souladu s obecnými pravidly výkonu soudních rozhodnutí.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatky a soudní účty (Valsts nodevas un tiesu konti).

Státní poplatek lze zaplatit na účet státní pokladny (Valsts kase). Státní poplatek (článek 34 občanského soudního řádu s výjimkou odstavce 6) se hradí následujícím způsobem:

Příjemce: Státní pokladna

Registrační číslo: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba státního poplatku provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení nařízení výkonu rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu lze uhradit na účet státní pokladny. Státní poplatek za předložení nařízení výkonu rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu (článek 34 občanského soudního řádu, odstavec 6) se hradí takto:

Příjemce: Státní pokladna

Registrační číslo: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba státního poplatku provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Výdaje spojené s posouzením případu a výdaje spojené s vymáháním povinností na základě oznámení lze hradit na účet soudní správy (Tiesu administrācija). Výdaje spojené s posouzením případu (článek 39 občanského soudního řádu) a výdaje spojené s vymáháním povinností na základě oznámení (článek 4063 občanského soudního řádu):

Okresní (městské) soudy a krajské soudy:

Příjemce: Soudní správa

Registrační číslo: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“, uveďte rovněž údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud je platba výdajů spojených s posouzením případu prováděna jménem jiné osoby, je třeba uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Při podání návrhu k soudu je nutno přiložit písemnosti potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení podle daného řízení a ve výši stanovené zákonem. Před posouzením případu je nutno uhradit veškeré náklady spojené s tímto posouzením.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.