Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Řízení o evropském platebním rozkazu (nařízení (ES) č. 1896/2006, které vstoupilo v platnost dne 12. prosince 2008) umožňuje věřitelům vymáhat jejich nesporné nároky v přeshraničních občanských a obchodních věcech v rámci jednotného řízení, které funguje na základě vzorových formulářů. V rámci řízení není vyžadováno, aby strany byly u soudu přítomny. Nařízení se uplatní mezi všemi členskými státy EU, s výjimkou Dánska.

Rada pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak) jmenovala jediným soudem příslušným projednávat věci týkající se evropského platebního rozkazu okresní soud Haag (rechtbank Den Haag). Pokud je podán odpor, může řízení pokračovat v souladu s běžnými předpisy o místní příslušnosti.

K podání návrhu v rámci řízení o evropském platebním příkazu musí být použit formulář A. Tento formulář je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie na internetových stránkách Komise.

Formulář

U okresního soudu Haag může být návrh podán pouze v nizozemštině.

Návrh na zahájení řízení o evropském platebním rozkazu lze zasílat na adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Pro další informace kontaktujte oddělení tajemníka pro všeobecné záležitosti (griffie Algemene Zaken) okresního soudu Haag. Telefonní číslo oddělení tajemníka pro všeobecné záležitosti: +31 (0)70-381 22 64.

Které poplatky je třeba uhradit?

Výše poplatku závisí na částce jistiny, která je požadována. Viz také: V jaké výši?

V jaké výši?

Níže je uveden přehled poplatků platných pro rok 2019.

Povaha/výše nároku nebo návrhu

Soudní poplatek pro právnické osoby

Soudní poplatek pro fyzické osoby

Soudní poplatek pro osoby s omezenými prostředky

Soudní poplatek u případů na místním úseku (kantonzaken)

Případy týkající se nároku nebo návrhu

ohledně neurčité částky nebo

částky nižší než 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky vyšší než 500 EUR a nižší než 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky vyšší než 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Soudní poplatek u případů jiných než na místním úseku

Případy týkající se nároku nebo návrhu:

ohledně neurčité částky

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky nižší než 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky vyšší než 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Další informace viz internetové stránky nizozemského soudnictví (Rechtspraak.nl) a Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Nejsou-li soudní poplatky zaplaceny včas, je pravděpodobné, že návrh nebude dále projednáván. Příslušný spis bude odložen.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Žalobce obdrží výzvu k úhradě soudních poplatků. Úhrada může být provedena bankovním převodem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po úhradě soudního poplatku je třeba počkat na další informace od okresního soudu Haag.

V nařízení o zavedení řízení o evropském platebním rozkazu se stanoví, že soud vydá evropský platební rozkaz co nejdříve, standardně do 30 dnů od podání návrhu.

Související odkazy

Přehled poplatků platných pro rok 2019

Internetové stránky nizozemského soudnictví (Rechtspraak.nl)

Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.