Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinašpanělštinaněmčinaestonštinaangličtinafrancouzštinaitalštinalotyštinamaltštinaportugalštinafinština
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky v občanskoprávním řízení jsou upraveny zákonem o soudních nákladech (občanskoprávní věci) ze dne 28. července 2005 (konsolidované znění: Sbírka zákonů 2014, položka 1025). Zpravidla se poplatek hradí za jakýkoli podaný žalobní návrh, včetně nároků vznesených v rámci řízení upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále jen „evropský platební rozkaz“). Polské právo stanoví možnost podat žádost o osvobození od těchto nákladů ve výše uvedeném zákoně (hlava IV – Osvobození od soudních nákladů).

Které poplatky je třeba uhradit?

Poplatek, který se hradí v případě evropského platebního rozkazu, je poměrným poplatkem.

V jaké výši?

Poměrný poplatek se hradí za případy týkající se majetkových práv a činí 5 % ze sporné částky (tj. částky uvedené v žalobním návrhu); nemůže však být nižší než 30 zlotých nebo vyšší než 100 000 zlotých. V případě žádosti o zrušení evropského platebního rozkazu se hradí polovina poplatku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle čl. 1262 odst. 1 občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964 (Sbírka zákonů č. 43, položka 269, v platném znění), soud nepodnikne žádné kroky v návaznosti na procesní dokument, za který nebyl příslušný poplatek uhrazen. Jinými slovy musí být poplatek uhrazen v okamžiku, kdy je procesní dokument (žalobní návrh) podán k příslušnému soudu, nebo musí být podána žádost o osvobození od soudních nákladů.

Procesní důsledky neuhrazení poplatků za procesní dokument jsou mimo jiné uvedeny v článcích 130 a 1302 občanského soudního řádu.

Článek 130 občanského soudního řádu stanoví, že pokud procesní dokument (včetně žalobního návrhu) nelze zpracovat v důsledku neuhrazení poplatku, předsedající soudce vyzve danou stranu, aby tuto úhradu provedla do jednoho týdne, jinak bude procesní dokument vrácen. Pokud procesní dokument podala osoba žijící v zahraničí, která nemá v Polsku žádného jmenovaného zástupce, předsedající soudce stanoví lhůtu pro uhrazení poplatku, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Pokud není poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, procesní dokument se vrátí příslušné straně. Pokud je poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, procesní dokument má právní účinky ode dne, kdy byl podán.

Podle článku 1302 občanského soudního řádu procesní dokument podaný advokátem nebo patentovým zástupcem, za který nebyl uhrazen poplatek, bude vrácen bez výzvy k úhradě, pokud je poplatek pevně daný nebo úměrný sporné částce určené stranou. Pokud je však poplatek za procesní dokument uhrazen do týdne od doručení rozhodnutí o vrácení dokumentu, má dokument právní účinky od dne, kdy byl podán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pravidla úhrady soudních poplatků v občanskoprávních věcech jsou upravena vyhláškou ministra spravedlnosti ze dne 31. ledna 2006, která stanoví pravidla pro úhradu soudních poplatků v občanskoprávních věcech (Sbírka zákonů č. 27, položka 199), což je prováděcí předpis pro výše uvedený zákon o soudních nákladech (občanskoprávní věci).

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech lze hradit bezhotovostně na běžný účet příslušného soudu (bankovní spojení lze získat přímo od soudu nebo na jeho internetových stránkách nebo na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti), přímo na pokladně soudu nebo kolkovými známkami, které lze zakoupit na pokladně soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Jakmile jsou uhrazeny poplatky a vyřešeny případné nesrovnalosti, soud vydá evropský platební rozkaz.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.