Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Johdanto

Siviilioikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista säädetään 28. heinäkuuta 2005 annetussa laissa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Puolan säädöskokoelma 2014, 1025 kohta). Periaatteessa maksu peritään jokaisesta hakemuksesta, myös silloin kun hakemus tehdään eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 nojalla. Puolan lainsäädännön mukaan tällaisista kustannuksista on mahdollista hakea vapautusta edellä mainitun lain IV osaston säännösten nojalla (IV osasto – Oikeudenkäyntimaksuista vapauttaminen).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä peritään kiinteä maksu, joka perustuu riita-asian arvoon, ja suhteellinen maksu silloin kun asian arvo on yli 20 000 zlotya.

Mikä on kulujen suuruus?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen kulut määräytyvät vaateen arvon mukaan seuraavasti:

  1. enintään 500 zlotya – 30 zlotyn maksu
  2. yli 500–1500 zlotya: 100 zlotyn maksu
  3. yli 1 500–4 000 zlotya: 200 zlotyn maksu
  4. yli 4000–7500 zlotya: 400 zlotyn maksu
  5. yli 7500–10 000 zlotya: 500 zlotyn maksu
  6. yli 10 000–15 000 zlotya: 750 zlotyn maksu
  7. yli 15 000–20 000 zlotya: 1 000 zlotyn maksu

Varallisuusoikeudellisissa asioissa, joissa riita-asian tai valituksen kohteen arvo on yli 20 000 zlotya, oikeudenkäyntiasiakirjasta peritään suhteellinen maksu, joka on 5 prosenttia tästä arvosta mutta enintään 200 000 zlotya.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen kumoamista koskevasta hakemuksesta perittävä maksu on puolet tavanomaisesta.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättämisen yhteydessä vaadittua maksua ei ole suoritettu, tuomioistuin ei toteuta kyseisen oikeudenkäyntiasiakirjan johdosta mitään toimenpiteitä siviiliprosessilain nojalla (17.11.1964 annetun lain 1262 1 §, Puolan säädöskokoelma N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna). Maksu on siis suoritettava samalla kun oikeudenkäyntiasiakirja (hakemus) jätetään tuomioistuimeen, paitsi jos samalla tehdään hakemus oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi.

Oikeudenkäyntimaksun suorittamatta jättämisen seurauksista säädetään muun muassa siviiliprosessilain 130 ja 1302 §:ssä.

Siviiliprosessilain 130 §:ssä säädetään, että jos oikeudenkäyntiasiakirjaa (tässä tapauksessa hakemusta) ei voida ottaa käsiteltäväksi sen vuoksi, että vaadittua oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu, oikeuden puheenjohtaja (tuomari) antaa asianomaiselle osapuolelle kehotuksen suorittaa maksu viikon määräajassa hakemuksen palauttamisen uhalla. Jos hakemuksen jättänyt henkilö asuu ulkomailla eikä hänellä ole Puolassa edustajaa, maksamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Jos maksua ei suoriteta asetetussa määräajassa, hakemus palautetaan osapuolelle. Jos maksu on suoritettu määräajassa, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen jättämispäivästä alkaen.

Siviiliprosessilain 1302 §:n nojalla oikeudenkäyntiasiakirja, jonka on toimittanut asianajaja, oikeudellinen edustaja tai patenttiasiamies ja josta ei ole suoritettu vaadittua kiinteää tai osapuolen ilmoittamaan asian arvoon perustuvaa suhteellista oikeudenkäyntimaksua, palautetaan ilman maksukehotusta. Jos maksu kuitenkin suoritetaan viikon kuluessa hakemuksen palauttamista koskevan ilmoituksen tiedoksiantamisesta, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen alkuperäisestä jättämispäivästä alkaen.

Miten oikeuskulut maksetaan?

Siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista säädetään oikeusministeriön 21. maaliskuuta 2016 antamassa asetuksessa siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista (Puolan säädöskokoelma 2023.923, sellaisena kuin se on kodifioituna), joka on edellä mainitun oikeudenkäyntimaksuista annetun lain täytäntöönpanosäädös.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu ja mahdolliset puutteet korjattu, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.