Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Úvod

Článek 5 nařízení o nákladech soudního řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, stanoví, že soudní poplatek se vyjadřuje ve zúčtovacích jednotkách (Unidades de Conta, dále jen „UC“), přičemž v současnosti odpovídá jedna zúčtovací jednotka částce 102 EUR. Výše soudního poplatku, který má být uhrazen, se stanoví podle hodnoty sporu nebo složitosti věci.

Nařízení o nákladech soudního řízení obsahuje zvláštní ustanovení týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Podle čl. 7 odst. 4 a tabulky II-A nařízení o nákladech soudního řízení činí u návrhů na vydání platebního rozkazu soudní poplatky podle hodnoty sporu:

 • do 5 000 EUR – 102 EUR (1 UC),
 • od 5 000 EUR do 15 000 EUR – 204 EUR (2 UC),
 • od 15 000,01 EUR – 306 EUR (3 UC).

Tyto hodnoty mohou být vyšší:

 1. V případě obzvláště složité věci může soud v konečném důsledku rozhodnout o uplatnění vyšší částky, a sice v mezích stanovených v tabulce II nařízení o nákladech soudního řízení (čl. 7 odst. 7 uvedeného nařízení). V souladu s čl. 530 odst. 7 občanského soudního řádu (Código de Processo Civil) se pro účely úhrady soudního poplatku za obzvláště složité věci považují žaloby a předběžná opatření, které:
  1. obsahují obšírná podání nebo argumentaci;
  2. souvisejí s vysoce specializovanými právními otázkami nebo technickými záležitostmi nebo vyžadují kombinovanou analýzu právních otázek v různých souvislostech nebo
  3. zahrnují výslech velkého počtu svědků, posouzení složitých důkazů nebo různá zdlouhavá dokazování a
 2. Je-li soudní poplatek povinna zaplatit obchodní společnost, která v minulém roce podala u soudu, soudní kanceláře nebo kontaktního místa 200 či více návrhů na předběžná opatření, zahájení řízení, uskutečnění procesních úkonů nebo výkon rozhodnutí, jsou soudní poplatky za návrhy na vydání platebního rozkazu podané touto společností stanoveny podle hodnoty sporu následujícím způsobem (čl. 13 odst. 3 nařízení o nákladech soudního řízení a tabulka II-B uvedená v tomto nařízení):
 • do 5 000 EUR – soudní poplatek činí 153 EUR (1,5 UC),
 • od 5 000 EUR do 15 000 EUR – soudní poplatek činí 306 EUR (3 UC),
 • od 15 000,01 EUR – soudní poplatek činí 459 EUR (4,5 UC).

Pokud žalovaný podá odpor ve smyslu čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1896/2006 a v řízení je pokračováno, odečte se žalobci z částky, kterou je nutné zaplatit za pokračování v řízení, částka uhrazená v rámci řízení o evropském platebním rozkazu (čl. 7 odst. 6 nařízení o nákladech soudního řízení).

V jaké výši?

Viz předchozí odpověď.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle článku 642 občanského soudního řádu vyzve soudní kancelář dotčenou osobu, aby ve lhůtě deseti dnů uhradila nezaplacený poplatek navýšený o pokutu ve stejné výši, která nesmí být nižší než 1 UC a vyšší než 5 UC. Není-li po uplynutí této desetidenní lhůty potvrzena úhrada nezaplaceného soudního poplatku a pokuty, nařídí soud stažení podání, návrhu nebo odpovědi podaných stranou, která nesplnila své povinnosti.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky musí být uhrazeny bankovním převodem.

Při podání návrhu na vydání platebního rozkazu u soudu je dobré vyčkat na informace kanceláře ústřední občanskoprávní sekce okresního soudu Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto) k provedení platby. Za tímto účelem se důrazně doporučuje uvést e-mailovou adresu navrhovatele nebo jeho zástupce.  Soudní kancelář zašle referenční číslo (složené z 12 číslic a začínající číslem 70), které by mělo být zadáno do pole pro poznámky k bankovnímu převodu, spolu se spisovou značkou soudu, což umožní přiřadit platbu k dané věci. Soudu je nutné zaslat doklad o provedení platby.

Pokud se rozhodnete provést platbu před zahájením soudního řízení, tj. aniž byste čekali až vám soud za tímto účel zašle oznámení, jsou platební údaje následující (soudu je nutné zaslat doklad o převodu):

Držitel účtu: Úřad pro finanční a majetkovou správu soudnictví (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)

Daňové identifikační číslo (Número de Identificação Fiscal, NIF): 510 361 242

Číslo účtu: 1120014160

Identifikační číslo banky (Número de Identificação Bancária, NIB): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Název banky: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (identifikační kód podniku): IGCPPTPL

Co udělat po uhrazení poplatků?

Podle čl. 22 odst. 1 ministerské vyhlášky (Portaria) č. 419-A/2009 ze dne 17. dubna 2009 je nutné předložit doklad o platbě nebo jakkoli jinak doložit platbu spolu s příslušnými podáními nebo návrhem, ledaže by v ministerské vyhlášce č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013 bylo stanoveno jinak.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.