Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Evropský platební rozkaz je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

Pokud jde o systém soudních poplatků hrazených kolkovými známkami (kolkovné), upozorňujeme, že je upraven nouzovým nařízením č. 80/2013, které je v platnosti od 26. června 2013. Tento legislativní akt byl přijat v návaznosti na změnu právního rámce pro vedení občanských řízení přijetím občanského soudního řádu a prosazováním nových institucí zavedených občanským zákoníkem.

Kolkovné se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby a platí se za služby poskytované soudy, jakož i Ministerstvem spravedlnosti (Ministerul Justiției) a úřadem státního zástupce při Nejvyšším kasačním a trestním soudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kolkovné lze v Rumunsku hradit on-line, avšak tento systém elektronických plateb není zatím v provozu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Kolkovné se platí jak za prvostupňová řízení, tak za opravné prostředky v souladu se zákonem.

Pokud jde o platby kolkovného, fyzické osoby mohou mít na požádání nárok na slevy, osvobození a splátkové režimy v souladu s nouzovým vládním nařízením č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanských věcech, schváleným a doplněným zákonem č. 193/2008 v platném znění. Právnickým osobám mohou být pro platbu kolkovného poskytnuta zařízení podle čl. 42 odst. 2 nouzového vládního nařízení č. 80/2013.

V jaké výši?

Podle současných právních předpisů činí kolkovné za podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu podle čl. 3 odst. 1 nouzového vládního nařízení č. 80/2013:

  1. až do hodnoty 500 lei – 8%, avšak nejméně 20 lei;
  2. od 501 lei do 5 000 lei – 40 lei + 7% z hodnoty přesahující 500 lei;
  3. od 5 001 lei do 25 000 lei: 355 lei + 5% z hodnoty přesahující 5 000 lei;
  4. od 25 001 lei do 50 000 lei – 1 355 lei + 3% z hodnoty přesahující 25 000 lei;
  5. od 50 001 lei do 250 000 lei – 2 105 lei + 2% z hodnoty přesahující 50 000 lei;
  6. nad 250 000 lei – 6 105 lei + 1% z hodnoty přesahující 250 000 lei.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V souladu s nouzovým vládním nařízením č. 80/2013 se kolkovné hradí předem. Pokud žalobce svou povinnost uhradit kolkovné nesplní ve lhůtě stanovené zákonem nebo soudem, návrh bude zrušen jako nekolkovaný, případně vyřízen v rozsahu ze zákona uhrazeného kolkovného. Pokud bude žádost o zvlášstní úpravu pro úhradu kolkovného zamítnuta a žalobce kolkovné neuhradí ve lhůtě stanovené soudem, aniž by do spisu doložil jakýkoli důkaz o provedené platbě, soud návrh zruší jako nekolkovaný.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Kolkovné hradí osoba, která poplatek dluží, v hotovosti, bankovním převodem nebo on-line na vyhrazený účet místních rozpočtových příjmů, tj. „soudní poplatky a jiné kolkovné“, územní správní jednotky podle místa bydliště nebo místa pobytu fyzické osoby, případně podle sídla právnické osoby. Náklady spojené s převodem částek splatných jako kolkovné nese dlužník.

Pokud osoba, která má uhradit kolkovné, nemá místo bydliště ani místo pobytu, případně sídlo v Rumunsku, kolkovné se platí na místní rozpočtový účet územní správní jednotky podle sídla soudu, u kterého je podána žaloba nebo návrh.

Kolkovné se hradí v hotovosti na ředitelstvích pro poplatky a daně územních správních jednotek podle místa bydliště nebo místa pobytu fyzické osoby, případně podle sídla právnické osoby.

Kromě toho lze kolkovné uhradit bankovním převodem a on-line.

Pro úhradu kolkovného nebyl v Rumunsku dosud zaveden žádný elektronický systém, ačkoli je tato možnost upravena zákonem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Doklad o úhradě kolkovného, který se vydává pro platby v hotovosti, nebo poštovní peněžní poukázka se předloží v okamžiku podání právní žaloby.

Doklady, popřípadě poštovní peněžní poukázky pro kolkovné nemají žádný standardní formát; vydávají se v podobě uznávané jednotkou v místě, kde se platba provádí.

Pokud se kolkovné platí poté, co soud žalobci doručí oznámení v tomto smyslu, musí žalobce do spisu doložit důkaz o úhradě poplatku do deseti dní od doručení oznámení.

Důkaz o úhradě kolkovného lze předložit osobně v sídle soudu nebo e-mailem s uvedením spisové značky (jednacího čísla), za kterou (které) se úhrada provádí, neboť totéž jednací číslo je uvedeno na oznámení doručeném soudem dotyčné straně.

Poslední aktualizace: 21/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.