V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak soudní poplatky uhradit?

Co udělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ve Skotsku poplatky za evropský platební rozkaz upravují tyto předpisy:

  • nařízení nejvyššího soudu hrabství o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), ve znění pozměňujícího nařízení o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Od 1. dubna 2019 se na evropský platební rozkaz vztahuje příloha 2 část II odst. 6.

Od 1. dubna 2020 se na evropský platební rozkaz vztahuje příloha 3 část II odst. 6.

Elektronická úhrada poplatků není možná.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu za použití formuláře A podle nařízení(EU) č. 1896/2006 k soudu je nutné jednorázově uhradit poplatek, který pokrývá veškerá soudní řízení.

Zastupování advokátem se obvykle nepožaduje, a soudní poplatek proto nezahrnuje žádné odměny právních zástupců ani náklady související s doručováním písemností žalovanému.

Podání odporu na formuláři F není zpoplatněno.

V jaké výši?

Poplatek za podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu k soudu činí 129 GBP.

Podle článku 8 nařízení nejvyššího soudu hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského právního předpisu č. 2018/481 v pozměněném znění, může mít strana nárok na osvobození od poplatku, např. má-li nárok na určité státní dávky, nebo nárok na právní pomoc v občanských věcech.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle odstavce 3 nařízení nejvyššího soudu hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského právního předpisu č. 2018/481 v pozměněném znění, soud návrhu nevyhoví a není povinen nic činit, dokud poplatek nebude uhrazen.

Jak soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky lze uhradit:

  • šekem vystaveným ve prospěch Scottish Courts and Tribunals Service,
  • debetní nebo kreditní kartou – je třeba ověřit, jaké druhy karet příslušný soud přijímá a zda lze platby provádět telefonicky,
  • poštovní poukázkou ve prospěch Scottish Courts and Tribunals Service,
  • v hotovosti – v případě úhrad prováděných poštou se platba v hotovosti nedoporučuje.

Co udělat po uhrazení poplatků?

Soud spolu s platbou přijme návrh podaný za použití formuláře A podle nařízení (ES) č. 1896/2006. Formulář i platba by měly být soudu předány nebo zaslány současně. Soud následně, jako další krok řízení, vydá nebo zašle formulář B, C, D nebo E. Doklady o platbě se nevyžadují.

Poslední aktualizace: 03/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.