Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Zákon č. 71/1992 o soudních poplatcích a poplatcích za výpisy z trestního rejstříku, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní poplatky mohou být uhrazeny debetní nebo kreditní kartou, bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se v souladu s článkem 1 zákona č. 71/1992 o soudních poplatcích a poplatcích za výpisy z trestního rejstříku, ve znění pozdějších předpisů, vybírají za jednotlivé úkony anebo soudní řízení, kde jsou úkony vykonávány na návrh a jako úkony orgánů státní správy soudů a státních zastupitelství, uvedené v sazebníku soudních poplatků a poplatků za výpisy z trestního rejstříku, který tvoří přílohu tohoto zákona.

Poplatky se rovněž vybírají za řízení a úkony vykonané bez návrhu ve prospěch poplatníka, pokud je tak výslovně uvedeno v sazebníku.

V jaké výši?

Výše poplatku je uvedená v sazebníku procentuálně ze základu poplatku nebo jako paušální částka. Pokud je stanovena výše poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v rámci jedné instance. Poplatek ve stejné výši se vybírá i za odvolací řízení v téže věci.

Za návrh na zahájení řízení o evropském platebním rozkazu je stanoven poplatek ve výši 6 % z ceny (úhrady) předmětu řízení anebo z hodnoty předmětu sporu, avšak ne méně než 16,50 EUR, ledaže by byla stanovena zvláštní sazba. Totéž platí v případě podání odporu.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud poplatek za podání žaloby, návrhu na zahájení řízení, odvolání nebo kasační stížnost není uhrazen, soud vyzve poplatníka, aby ho ve lhůtě, kterou stanoví, uhradil, obecně do deseti dnů od doručení výzvy; pokud poplatek i přes výzvu není uhrazen ani v této lhůtě, soud řízení zastaví. Poplatník musí být ve výzvě poučen o důsledcích neuhrazení poplatku.

Soud řízení kvůli neuhrazení poplatku nezastaví, pokud

  1. už začal jednat ve věci samé;
  2. žaloba nebo návrh byly rozšířeny, nebo byla podána vzájemná žaloba nebo protinávrh ve stejné věci poté, co začal jednat ve věci samé;
  3. je požadováno uhrazení poplatku ve výši, která je v rozporu s ustanoveními tohoto zákona;
  4. platební povinnost poplatníka vznikla v důsledku podání návrhu na nařízení naléhavých opatření;
  5. byla ve lhůtě stanovené pro uhrazení soudního poplatku podána žádost o osvobození od soudního poplatku a soud žádosti vyhověl; pokud soud žádosti vyhověl pouze zčásti, vyzve poplatníka, aby uhradil soudní poplatek ve výši, které se osvobození od soudního poplatku netýkalo.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky, které jsou vybírány soudy, orgány státní správy soudů a státních zastupitelství, mohou být uhrazeny v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky. Poplatky se uhradí v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou nebo bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky prostřednictvím technického vybavení právnické osoby, ve které je 100% vlastníkem stát a která je provozovatelem systému, pokud příslušný subjekt splnil požadavky pro výše uvedené. Poplatky mohou být uhrazeny v hotovosti, pokud soudy, orgány státní správy soudů a státních zastupitelství pro tento způsob platby vytvořily podmínky a za předpokladu, že poplatek v jedné věci nepřesáhne 300 EUR, s výjimkou poplatku pod bodem 17 (ve věcech obchodního rejstříku), který může být uhrazen v hotovosti, byť přesáhne 300 EUR. Pokud jsou soud, orgány státní správy soudů a státních zastupitelství zapojeny do centrálního systému evidence poplatků, poplatky se uhradí v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou nebo bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky na účet provozovatele systému.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úhrada platby může být potvrzena standardními platebními doklady používanými v běžných transakcích v závislosti na způsobu platby, tj. příjmovým dokladem, útržkem z poštovní poukázky, výpisem z účtu atd.

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.