Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky vztahující se na řízení o evropském platebním rozkazu jsou stanoveny ve slovinském zákoně o soudních poplatcích (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Úřední věstník Slovinské republiky) č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 19/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 30/16 a 10/17–ZPP-E (zákon, kterým se mění občanský soudní řád); dále jen „ZST-1“), který je obecným právním předpisem o soudních poplatcích.

ZST-1 (článek 6) stanoví právní základ pro úhradu soudních poplatků v hotovosti, elektronickým převodem a jinými platnými platebními prostředky, což se vztahuje i na platbu poplatků v rámci řízení o evropském platebním rozkazu. V praxi mohou být soudní poplatky uhrazeny elektronicky prostřednictvím internetových platebních služeb jednotlivých bank.

Které poplatky je třeba uhradit?

V rámci řízení o evropském platebním rozkazu se na celé řízení vztahuje jednorázový soudní poplatek. Osobou odpovědnou za úhradu soudního poplatku je žalobce a platba musí být provedena v okamžiku podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu k soudu.

V jaké výši?

Výše soudního poplatku v rámci řízení o evropském platebním rozkazu, který musí žalobce uhradit při podání návrhu k soudu, závisí na hodnotě nároku.

Kvocient činí 1,2 (položka 1301 sazebníku poplatků podle ZST-1) a poplatek se vypočte v souladu s tabulkou uvedenou v článku 16 zákona ZST-1. Jelikož existuje mnoho tříd hodnot, nemohou zde být všechny podrobně uvedeny.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce neuhradí soudní poplatek včas, soud přesto řízení povede a soudní poplatek je pak v případě potřeby vymáhán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

ZST-1 (článek 6) stanoví právní základ pro úhradu soudních poplatků v hotovosti, elektronickým převodem a jinými platnými platebními prostředky, což se vztahuje i na platbu poplatků v rámci řízení o evropském platebním rozkazu.

V praxi mohou být soudní poplatky uhrazeny elektronicky prostřednictvím internetových platebních služeb jednotlivých bank nebo mohou být uhrazeny přímo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo na pokladně soudu (v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu).

Každá banka má svou vlastní internetovou platební službu pro elektronické platby.

Odpovědná osoba může soudní poplatek uhradit předem, tj. při podání návrhu na zahájení řízení k soudu, nebo může podat návrh k soudu a počkat, až jí soud zašle platební avízo s příslušnou částkou a všechny ostatní nezbytné údaje k provedení platby.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud je soudní poplatek uhrazen s uvedením příslušného referenčního čísla (sděleného odpovědné osobě soudem v platebním avízu), nemusí odpovědná osoba soudu předkládat žádný doklad o platbě. V takovýchto případech je soud o platbě informován prostřednictvím zvláštního systému elektronického bankovnictví (UJPnet), kde je správné referenční číslo rozhodující pro identifikaci jednotlivých plateb.

Pokud je však soudní poplatek uhrazen bez uvedení příslušného referenčního čísla, odpovědná osoba musí soudu předložit potvrzení o platbě. Neexistují žádné zvláštní formální podmínky týkající se platnosti tohoto potvrzení. Na základě tohoto potvrzení soud v případě potřeby ověří úhradu soudního poplatku na platformě UJPnet (zejména pokud není soudní poplatek uhrazen na pokladně soudu).

Poslední aktualizace: 01/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.