Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Úvod

Jaké poplatky se uplatňují?

Kolik budu muset zaplatit?

Co se stane, nezaplatím-li soudní poplatky včas?

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Jaký je další krok po provedení platby?

Úvod

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech, které se vztahují na řízení o evropském platebním rozkazu, jsou státní povahy a jejich platba se provádí na začátku řízení zahájeného na návrh účastníkem řízení. Tyto poplatky upravuje zákon č. 10/2012 ze dne 20. listopadu 2012, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudy a Národním toxikologickým a forenzním ústavem (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) (ve znění královského dekretu 3/2013 s platností zákona ze dne 22. února 2013), jakož i výnos HAP/2662/2012 ze dne 13. prosince 2012 (ve znění výnosu HAP/490/2013 ze dne 27. března 2013).

A v neposlední řadě jsou poplatky upraveny také královským dekretem 1/2015 ze dne 27. února 2015 o mechanismech druhé šance, snížení finanční zátěže a dalších opatřeních sociálního charakteru (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kterým byl podruhé pozměněn výše uvedený zákon č. 10/2012.

Platba poplatků musí být provedena prostřednictvím Daňové agentury (Agencia Tributaria) , pomocí stáhnutelného formuláře, který musí být vyplněn následovně (klikněte zde) nebo prostřednictvím žádosti, kterou lze daný formulář po vyplnění údajů vygenerovat (klikněte zde) a která umožňuje online platbu (v současnosti je tato varianta možná pouze pro velké podniky).

Platba musí být provedena v okamžiku předložení formuláře A. Poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a na účet poplatníka, zejména pokud poplatník nemá bydliště ve Španělsku. Poplatník, který si sám vypočítá poplatek (tzv. autoliquidación), nemusí mít pro tyto účely daňové identifikační číslo. Procesnímu zástupci ani advokátu nevzniká v souvislosti s touto platbou daňová povinnost.

Jaké poplatky se uplatňují?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí platbu poplatků provést osoba, jež iniciuje soudní úkon, který je zpoplatněn. Jedná se o osobu, která podává žalobu nebo protižalobu prostřednictvím formuláře A, a to pouze v případě, že se v těchto řízeních uvedená žaloba zakládá na písemnosti, jež má povahu mimosoudního exekučního titulu podle článku 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna, občanského soudního řádu, a že přesahuje částku 2 000 EUR. Jedná-li se o soudní exekuční titul, je daná osoba od platby osvobozena. Tato povinnost se nevztahuje na fyzické a právnické osoby, které mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokáží, že podle platných právních předpisů splňují podmínky pro její poskytnutí.

Kolik budu muset zaplatit?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí být zaplacena jednorázová částka ve výši 100 EUR, jakož i variabilní částka, která závisí na vymáhané částce a která se vypočítá tak, že se na základ pro výpočet poplatku uplatní příslušná sazba poplatku podle tabulky níže:

Základ pro výpočet poplatku

Poplatník

Sazba poplatku

Maximální variabilní sazba

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,25 %

10 000 EUR

Základ pro výpočet poplatku je totožný s poplatky v soudním řízení. Pokud jde o řízení o evropském platebním rozkazu, částka soudního řízení odpovídá částce hlavního žalobního nároku, navýšeného o úroky a smluvní pokuty.

Pokud jde řízení o evropském platebním rozkazu se základem pro výpočet poplatku ve výši 9 000 EUR, poplatek by v případě právnické osoby činil 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Co se stane, nezaplatím-li soudní poplatky včas?

Pokud nebude předložen doklad o uhrazení poplatků, soudní vykonavatel (Letrado de la Administración de Justicia) vyzve poplatníka k předložení uvedeného dokladu a v úkonu nebude pokračovat, dokud nedojde k nápravě. Nepředložení dokumentu dokládajícího samovyměření (autoliquidación) nebrání uplatnění lhůt stanovených procesním právem, takže v případě, že po výzvě soudního vykonavatele zůstává poplatek nadále neuhrazen, povede tato skutečnost k prekluzi procesního úkonu a následně se bude v řízení pokračovat či bude případně ukončeno.

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Poplatek musí být zaplacen prostřednictvím postupu samovyměření, který předchází učinění procesního úkonu příslušnou stranou. Tento poplatek bude zaplacen prostřednictvím úředního vzoru 696 pro samovyměření poplatku za výkon soudní moci, který musí být vyplněn následovně (klikněte zde), nebo prostřednictvím žádosti, kterou se daný formulář po vyplnění údajů vygeneruje (klikněte zde). Platbu lze provést osobně jakémukoli spolupracujícímu finančnímu subjektu, přičemž formulář existuje ve španělštině a v angličtině.

V současné době mohou online platbu provádět pouze velké podniky, a sice bankovním převodem, kreditní kartou či vrubopisem z bankovního účtu atd., neboť právní předpisy týkající se poplatků byly nedávno změněny a technická řešení prozatím nebyla provedena.

Soudní poplatky tvoří součást bezplatné právní pomoci, která je upravena v zákoně 1/1996 ze dne 10. ledna o bezplatné právní pomoci (jedná-li se konkrétně o tuto oblast, viz zejména články 1 až 8 a 46 až 51).

Související informace najdete na těchto internetových stránkách http://www.justiciagratuita.es/, na nichž můžete požadovat uznání nároku na bezplatnou právní pomoc tak, že vyberete advokátní komoru v sídle soudu, jenž soudní řízení povede.

Jaký je další krok po provedení platby?

K formuláři A se přiloží doklad o zaplacení poplatku, který musí být řádně potvrzen a musí být v souladu s úředním vzorem (obdržený v papírové nebo elektronické podobě).

Elektronické zasílání formulářů evropského platebního rozkazu Španělsko v současné neumožňuje, takže doklad o zaplacení (obdržený v papírové nebo elektronické podobě) je nutno odevzdat na papíře nebo jej vytisknout a přiložit k němu ostatní požadovanou dokumentaci.

Jakmile bude možné předložit dokumenty online cestou, využití této funkce umožní 10 % snížení poplatku. Zákon stanoví zpětné vrácení 60 % výše poplatků v případě úplného smíru či uznání nároku, jež by spor ukončily.

Poslední aktualizace: 12/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.