Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Belgie

Úvod

Jaké poplatky se uplatňují?

Kolik budu muset zaplatit?

Co se stane, nezaplatím-li poplatky včas?

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Jaký je další krok po provedení platby?

Úvod

Tuto oblast upravují články 1017–1022 soudního řádu a článek 953 soudního řádu v souvislosti se zaplacením svědečného (taxe des témoins), jakož i zákoník o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), konkrétně článek 142 a násl. a článek 268 a násl., pokud jde o registrační poplatky.

Jaké poplatky se uplatňují?

Článek 1018 soudního řádu upřesňuje, co náklady tvoří:

1° různé soudní poplatky a rejstříkové a registrační poplatky (les droits divers, de greffe et d'enregistrement). Rejstříkové poplatky (droits de greffe) zahrnují poplatky za zápis a redakční a expediční poplatky (viz článek 268 a násl. zákoníku o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích). Poplatek za zápis se pohybuje mezi 30 a 100 EUR v závislosti na soudu. Redakční poplatek činí 35 EUR.

Registrační poplatky se hradí v případě rozhodnutí týkajících se částky převyšující 12 500 EUR hlavní pohledávky (soudní poplatky nezahrnuty) a činí 3 % této částky;

2° výdaje, odměny a platy za soudní úkony (le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires);

3° náklady na expedici rozsudku (le coût de l'expédition du jugement): pohybují se v rozmezí 0,85 až 5,75 EUR za stránku;

4° náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména svědečného a náhrad znalcům (les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts). Královským výnosem ze dne 27. července 1972 se tento poplatek stanoví na 200 franků na svědka, což dnes odpovídá přibližně částce 5 EUR.  K této částce se přičítá náhrada cestovních nákladů (0,0868 EUR za kilometr).

V případě soudního znaleckého posudku stanoví své náklady a odměnu daný znalec, přičemž způsob výpočtu musí být jasně uveden a v příslušných případech může být tato částka soudcem v rámci stanovení celkových konečných soudních poplatků snížena (např. pokud byly náklady vynaloženy neúčelně);

5° cestovní náklady a náklady na pobyt soudců, soudních úředníků a stran, pokud byla cesta nařízena soudem, a náklady na úkony, pokud byly učiněny výhradně pro účely daného řízení (les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès);

6° náhrada nákladů řízení (l'indemnité de procédure) (článek 1022 soudního řádu); tato náhrada je paušálním podílením se na odměnách a nákladech advokátů strany, která měla ve věci úspěch, a hradí ji strana, která ve věci úspěch neměla. Výše náhrady se odvíjí od indexu spotřebitelských cen a jakýkoli nárůst nebo pokles o 10 bodů se projeví odpovídajícím zvýšením či snížením výše náhrady o 10 %;

Hodnota nároku

Základní
částka

Minimální
částka

Maximální
částka

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Od 750,01 EUR do 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

Od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

Od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 €

3 000,00 EUR

Od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

Od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

Od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

Od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

6 00,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

Od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

Od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Od 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nároky, které jsou penězi neocenitelné

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Pracovní soud (tribunal du travail) (režim výjimky)

Hodnota nároku

Základní
částka

Minimální
částka

Maximální
částka

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Od 2 500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nároky, které jsou penězi neocenitelné

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734 soudního řádu (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734 du Code judiciaire).

Kolik budu muset zaplatit?

S ohledem na výše uvedené závisí částka, jež má být uhrazena, zcela na okolnostech konkrétního případu, například na skutečnosti, zda jste stranou, která měla ve věci úspěch, zda byli pověřeni znalci a předvoláni svědci, zda museli soudci cestovat do zahraničí, byla zapotřebí účast mediátora atd.

Co se stane, nezaplatím-li poplatky včas?

Rejstříkové poplatky musí být uhrazeny předem, aby mohlo dojít k zápisu věci.

Znalci jako podmínku pro výkon svého úkolu vždy vyžadují zaplacení zálohy.

Požadujete-li vyslechnutí svědka, je třeba předem složit příslušnou částku k rukám soudního úředníka. Pokud příslušnou úhradu neprovedete, má se za to, že jste od vyslechnutí svědka upustili.

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Platbu lze provést pomocí formuláře platebního nebo převodního příkazu, elektronickým převodem, hotově nebo šekem vystaveným na název soudní kanceláře (poslední uvedená možnost je vyhrazena advokátům a soudním vykonavatelům).

Jaký je další krok po provedení platby?

Veškeré doklady o provedení platby musí být pečlivě uschovány, aby je bylo možné na požádání okamžitě předložit.

Poslední aktualizace: 31/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Bulharsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ustanovení o úhradě soudních poplatků a nákladů v občanskoprávním řízení, včetně řízení o evropském platebním rozkazu, jsou obsažena v občanském soudním řádu a v sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu (GPK).

Občanský soudní řád:

„Osmá kapitola. Poplatky a náklady, oddíl I – Náklady žaloby

Náklady žaloby
Článek 68. Náklady žaloby představuje peněžitá hodnota předmětu věci.

Náklady žaloby
Článek 69. (1) Výše nákladů žaloby činí:
1. v žalobách týkajících se peněžitých nároků: nárokovaná částka;

Určení nákladů žaloby
Článek 70. (1) Náklady žaloby stanoví žalobce. Náklady žaloby může napadnout buď žalovaný, nebo soud, ze svého vlastního podnětu, nejpozději během prvního soudního projednávání věci. V případě rozporu mezi uvedenými a skutečnými náklady určí náklady žaloby soud.
(2) Soudní rozhodnutí o zvýšení nákladů žaloby lze napadnout podáním předběžného opravného prostředku.
(3) Pokud je obtížné stanovit náklady žaloby v okamžiku jejího podání, určí přibližné náklady žaloby soud a v závislosti na nákladech určených soudem při řešení sporu bude naúčtován dodatečný poplatek nebo vrácen přeplatek.

Oddíl II. Státní poplatky a náklady

Odpovědnost za poplatky a náklady
Článek 71. (1) Za řešení věci se účtují státní poplatky z nákladů žaloby a náklady řízení. Pokud nelze hodnotu žaloby stanovit, výši státních poplatků určí soud.
Státní poplatky
Článek 73. (3) Státní poplatky se vybírají v souladu se sazebníkem přijatým Radou ministrů v okamžiku podání žádosti o ochranu nebo pomoc a při vydání dokladu, za který je poplatek splatný.

Přílohy návrhu
Článek 128. Společně s návrhem se překládají tyto dokumenty:
1. plná moc, pokud návrh předkládá zmocněnec;
2. listinný důkaz o úhradě státních poplatků a nákladů, pokud jsou takové poplatky a náklady splatné;
3. vyhotovení návrhu a jeho příloh podle počtu žalovaných.

Ověření návrhu
Článek 129. (1) Soud ověří, zda návrh splňuje požadavky.
(2) Pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v čl. 127 odst. 1 a v článku 128, je žalobce vyzván, aby neshody odstranil do jednoho týdne, a je informován o možnosti využít právní pomoc, pokud žalobce tuto pomoc potřebuje a má na ni nárok. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo je soudu neznámá, doručení se provede vyvěšením oznámení na místě, které je u soudu k tomuto účelu určené, a to po dobu jednoho týdne.
(3) Pokud žalobce neshody neodstraní, návrh a přílohy se vrátí, a pokud je adresa neznámá, návrh zůstane v kanceláři soudu a bude k dispozici žalobci. Proti vrácení návrhu lze podat předběžný opravný prostředek bez nutnosti předkládat kopii pro doručování.“

Sazebník státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu
“Oddíl I
Poplatky vybírané v soudních řízeních
Článek 1. Za návrh, protinávrh nebo návrh třetí strany s nezávislými právy se vybírá poplatek ve výši 4% nákladů žaloby, nejméně však 50 leva.

13. Za vydání osvědčení se vybírají tyto částky:
2. osvědčení o vydání evropského platebního rozkazu a doložky vykonatelnosti: 40 leva;“

Soudní poplatky se platí výhradně bankovním převodem na účet soudu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Státní poplatky se vybírají v okamžiku podání žaloby. Žalobce musí k návrhu přiložit listinný důkaz o úhradě veškerých splatných státních poplatků a nákladů.

V jaké výši?

V případě návrhu na vydání evropského platebního rozkazu nebo doložky vykonatelnosti: 40 leva.
Soudní poplatek za návrh, protinávrh nebo návrh třetí strany s nezávislými právy ve standardním občanskoprávním řízení činí 4 % nákladů žaloby, nejméně však 50 leva. Výše nákladů žaloby v žalobách o peněžité nároky odpovídá nárokované částce. V případě námitky proti návrhu na vydání platebního rozkazu a výslovného souhlasu s přechodem na standardní žalobní řízení musí žalobce na účet soudu uhradit zbývající část poplatku za standardní žalobu.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce k návrhu nepřiloží listinný důkaz o úhradě splatných státních poplatků při podání žaloby, považuje se návrh za vadný. V takovýchto případech soud zašle žalobci sdělení s pokynem, aby státní poplatky uhradil do jednoho týdne. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo není soudu známa, doručení se provede vyvěšením oznámení na místě, které je u soudu pro tyto účely určeno, a to po dobu jednoho týdne.
Pokud žalobce nezaplatí soudní poplatky do týdne, návrh a přílohy se vrátí, a pokud je adresa neznámá, návrh zůstane v kanceláři soudu a bude k dispozici žalobci. V takovýchto případech se věc zamítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky se platí výhradně bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci/porotě, kteří věc projednávají, prostřednictvím spisovny soudu. Soudní poplatek nelze uhradit v hotovosti na pokladně soudu. Každý soud má smlouvu s bankou, která danému soudu poskytuje služby. Bankovní účty lze nalézt na oficiálních internetových stránkách soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soudní poplatky se platí výhradně bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci/porotě, kteří věc projednávají, prostřednictvím spisovny soudu.

Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Česká republika

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V příloze zákona je sazebník poplatků. Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro příslušný soud. Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze také platit kolkovými známkami.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízení o evropském platebním rozkazu je třeba uhradit soudní poplatky dle obecné úpravy. Uplatní se zde stejná pravidla jako pro jiná občanská soudní řízení.

V jaké výši?

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Jednotlivé sazby jsou stanoveny v sazebníku, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Z hlediska řízení o evropském platebním rozkazu je relevantní základní pravidlo založené na kritériu peněžitého plnění.Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, je poplatek stanoven následovně:

 • Do částky 20 000 Kč činí poplatek pevnou částku 1000 Kč.
 • V částce, která je vyšší než 20 000 Kč a nepřesahuje 40 000 000 Kč, činí poplatek 5 % z této částky.
 • V částce, která je vyšší než 40 000 000 Kč, činí poplatek 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Poplatková povinnost vzniká podáním žaloby a v řízení o opravných prostředcích pak podáním opravného prostředku, dále pak uložení poplatkové povinnosti soudem či jinou institucí. Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Nebyl-li poplatek zaplacen hned při podání žaloby či opravného prostředku, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (s výjimkou některých specifických situací stanovených v zákoně). K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky se hradí bankovním převodem na účet příslušného soudu. Bankovní spojení lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých soudů, které jsou dostupné z internetového portálu Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/. Poplatky do výše 5 000 Kč lze také platit kolkovými známkami.

Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak.

Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Zasláním peněz na bankovní účet příslušného soudu nebo dodáním kolkových známek příslušnému soudu jsou povinnosti poplatníka, pokud jde o zaplacení soudních poplatků, splněny. Žádné další doklady předkládat soudu není povinen.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Německo

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu upravuje zákon o soudních poplatcích (Gerichtskostengesetz – GKG).

Soudní poplatky lze uhradit při podávání návrhu nebo na základě faktury za soudní poplatky. Technicky vzato se platba provádí převodem na účet.

Které poplatky je třeba uhradit?

§ 12 odst. 3 a 4 zákona o soudních poplatcích stanoví, že evropský platební rozkaz se vydá teprve po uhrazení stanoveného poplatku.

Konkrétní výše poplatků jsou uvedeny v příloze zákona o soudních poplatcích (Seznam poplatků (Kostenverzeichnis – KV-GKG)). Položka 1100 seznamu poplatků (KV-GKG) stanoví poplatek pro účely evropského platebního rozkazu se sazbou 0,5.

Částku poplatku určuje hodnota sporu, která obvykle odpovídá částce požadovaného plnění. Pokud jsou předmětem sporu vedle hlavního nároku také vedlejší nároky, například úroky či náklady, hodnota těchto vedlejších néroků se nezohledňuje.

V jaké výši?

Soudní poplatek, který je třeba uhradit za účelem vydání evropského platebního rozkazu, činí:

Hodnota sporu do výše Poplatek v EUR Hodnota sporu do výše Poplatek v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není soudní poplatek předem uhrazen, soud nevydá platební rozkaz a řízení nebude pokračovat.

Aby mohl soud platbu přiřadit odpovídajícímu číslu spisu, je nezbytné, aby žadatel uvedl číslo spisu při provádění bankovního převodu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Zálohu na soudní poplatky lze uhradit přímo při podávání návrhu. Pokud poplatky dosud nebyly uhrazeny, soud zašle žadateli fakturu za soudní poplatky.

a) Bankovním převodem

Poplatky lze uhradit bankovním převodem.

b) Kreditní kartou

Poplatky nelze hradit kreditní kartou.

c) Inkasem z bankovního účtu žadatele ve prospěch soudu

Platba prostřednictvím inkasa z bankovního účtu žadatele ve prospěch soudu není možná.

d) Právní pomoc

Pokud byla žadateli přiznána právní pomoc, není povinen hradit žádné právní náklady ani platit žádné zálohy. Žádost o právní pomoc lze podat k témuž soudu jako návrh na vydání evropského platebního rozkazu.

e) Jiné možnosti

Jiné druhy plateb nejsou možné.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po uskutečnění platby soud přiřadí platbu k příslušnému návrhu a přistoupí k jejímu zpracování.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Estonsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu k soudu v Estonsku, bude třeba zaplatit stejný státní poplatek jako v případě podání vnitrostátního návrhu. Státní poplatky a další náklady řízení jsou upraveny občanským soudním řádem a zákonem o státních poplatcích.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání návrhu je nezbytné uhradit státní poplatek za účelem pokrytí nákladů řízení. Kromě toho je možné, že ponesete náklady na doručení procesních písemností během řízení (náklady v rozmezí 30–60 EUR za využití služby soudního úředníka, pokud jsou písemnosti doručovány v Estonsku, nebo náklady na překlady, pokud jsou písemnosti doručovány do zahraničí). Žádné další náklady se neuplatní.

V jaké výši?

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu k soudu v Estonsku, bude třeba zaplatit stejný státní poplatek jako v případě podání vnitrostátního návrhu, tj. 3 % z celkové výše nároku (výše peněžitého nároku, tj. součet výše jistiny a vedlejších nároků), ne však méně než 45 EUR.

Při přechodu ze zrychleného řízení o platebním rozkazu na normální řízení zahájené žalobou bude třeba uhradit dodatečný státní poplatek, jehož výše se rovná částce nepokryté státním poplatkem, který již byl uhrazen při podání návrhu na zrychlené řízení o platebním rozkazu. Výše státního poplatku, který bude třeba uhradit za podání žaloby, závisí na výši peněžitého nároku, kterého se domáháte. Například bude třeba zaplatit státní poplatek ve výši 75 EUR za nárok ve výši 350 EUR, kterého se domáháte žalobou, poplatek ve výši 100 EUR za nárok ve výši 351–500 EUR a poplatek ve výši 125 EUR za nárok ve výši 501–750 EUR atd. (sazby jsou platné s účinností od 14. května 2019).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Státní poplatek je třeba uhradit před podáním návrhu. Pokud jste státní poplatek neuhradili, soud stanoví lhůtu, v rámci které budete moci poplatek uhradit. Pokud poplatek neuhradíte ani v této lhůtě, soud váš návrh odmítne.

Pokud podáte návrh na změnu zrychleného řízení o platebním rozkazu na řízení zahájené žalobou, žaloba nebude přijata, dokud neuhradíte dodatečný státní poplatek za žalobu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatky lze uhradit pouze bankovním převodem. Platební karty nejsou přijímány. U všech plateb určených soudům je příjemcem ministerstvo financí.

U platebních příkazů určených státnímu orgánu nebo nadaci zřízené státem musí být jako příjemce platby uvedeno ministerstvo financí a musí být rovněž uvedeno číslo běžného účtu.

Každý orgán má své referenční číslo, na základě kterého státní pokladna, která je odborem na ministerstvu financí (Treasury), převede přijatou částku na účet příslušného orgánu prostřednictvím elektronického systému ministerstva financí (e-State Treasury).

Více informací o účtech, na které mají být uhrazeny státní poplatky, a referenčních číslech příslušných soudů najdete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách estonských soudů.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soudu je třeba předložit informaci potvrzující úhradu státního poplatku, aby soud mohl přijetí státního poplatku ověřit. Informace musí obsahovat: jméno osoby, která státní poplatek hradí, bankovní údaje a podrobnosti o účtu, na který byl státní poplatek uhrazen, výše uhrazené částky a datum platby. Soud může přijetí platby ověřit elektronicky, tj. není nutné předkládat příkaz k úhradě potvrzující uhrazení státního poplatku. Soud si ho však v případě potřeby může vyžádat.

Poslední aktualizace: 19/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Irsko

Vnitrostátními předpisy upravující soudní poplatky jsou:

Odkaz se otevře v novém okně.S.I. č. 22 z roku 2014

Odkaz se otevře v novém okně.S.I. č. 23 z roku 2014

Odkaz se otevře v novém okně.S.I. č. 24 z roku 2014

V současné nestanovují irské předpisy o poplatcích žádné poplatky za návrhy na vydání evropského platebního rozkazu. Váš návrh by proto neměl podléhat žádnému poplatku.

Poslední aktualizace: 07/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Řecko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Jestliže žalobce (jednotlivec nebo jeho zplnomocněný právní zástupce) podává u soudu návrh na vydání evropského platebního rozkazu (formulář A, nařízení ES č. 1896/2006), uhradí odpovídající soudní poplatky stanovené vnitrostátními právními předpisy. Je-li návrh podán žalobcem osobně bez zastoupení zplnomocněným právním zástupcem, je žalobce osvobozen od předběžné úhrady odměny za právní zastoupení (viz 26. bod odůvodnění uvedeného nařízení). Je-li návrh přijat a je-li vydán evropský platební rozkaz (formulář E nařízení) a není proti němu následně podán odpor, je návrh prohlášen za vykonatelný (formulář G), žalobce obdrží stejnopis rozhodnutí a uhradí případný poplatek za stejnopis podle druhu návrhu (viz zákon o kolkovném).

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání formuláře A se platí kolkovné (kolek se nalepí na návrh, viz zákon o kolkovném) a poplatek za soudní kolkovou známku (zakoupením soudního kolku nebo předložením potvrzení o úhradě typu B od daňového úřadu, jedná-li se o elektronickou verzi, které se připojí ke spisu, viz zákon č. ΓΠΟΗ/1912 ve znění čl. 63Ι odst. ΙΓ.1 zákona č. 4093/2012: ve výši 0,8 % požadované částky včetně nároků vůči třetím stranám, pokud je požadovaná částka vyšší než dvě stě eur. Kromě toho se vnitrostátním orgánům vyplácejí částky, jejichž výše se odvozuje od výše nárokované částky.)

V jaké výši?

Výše soudních poplatků se vypočítá na základě částky požadované platebním rozkazem v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soud nevydá evropský platební rozkaz nebo stejnopis rozhodnutí o vykonatelnosti evropského platebního rozkazu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pouze osobně u soudu, kterému je podán formulář A nebo u kterého je podán návrh na vydání stejnopisu rozhodnutí o vykonatelnosti na základě formuláře G. V současnosti se nepředpokládá možnost elektronické platby soudních poplatků.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Žalobce podá návrh u příslušného soudu.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Španělsko

Úvod

Jaké poplatky se uplatňují?

Kolik budu muset zaplatit?

Co se stane, nezaplatím-li soudní poplatky včas?

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Jaký je další krok po provedení platby?

Úvod

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech, které se vztahují na řízení o evropském platebním rozkazu, jsou státní povahy a jejich platba se provádí na začátku řízení zahájeného na návrh účastníkem řízení. Tyto poplatky upravuje Odkaz se otevře v novém okně.zákon č. 10/2012 ze dne 20. listopadu 2012, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudy a Národním toxikologickým a forenzním ústavem (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) (ve znění Odkaz se otevře v novém okně.královského dekretu 3/2013 s platností zákona ze dne 22. února 2013), jakož i Odkaz se otevře v novém okně.výnos HAP/2662/2012 ze dne 13. prosince 2012 (ve znění Odkaz se otevře v novém okně.výnosu HAP/490/2013 ze dne 27. března 2013).

A v neposlední řadě jsou poplatky upraveny také Odkaz se otevře v novém okně.královským dekretem 1/2015 ze dne 27. února 2015 o mechanismech druhé šance, snížení finanční zátěže a dalších opatřeních sociálního charakteru (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kterým byl podruhé pozměněn výše uvedený zákon č. 10/2012.

Odkaz se otevře v novém okně.Platba poplatků musí být provedena prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.Daňové agentury (Agencia Tributaria) , Odkaz se otevře v novém okně.pomocí stáhnutelného formuláře, který musí být vyplněn následovně (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde) nebo prostřednictvím žádosti, kterou lze daný formulář po vyplnění údajů vygenerovat (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde) a která umožňuje Odkaz se otevře v novém okně.online platbu (v současnosti je tato varianta možná pouze pro velké podniky).

Platba musí být provedena v okamžiku předložení formuláře A. Poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a na účet poplatníka, zejména pokud poplatník nemá bydliště ve Španělsku. Poplatník, který si sám vypočítá poplatek (tzv. autoliquidación), nemusí mít pro tyto účely daňové identifikační číslo. Procesnímu zástupci ani advokátu nevzniká v souvislosti s touto platbou daňová povinnost.

Jaké poplatky se uplatňují?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí platbu poplatků provést osoba, jež iniciuje soudní úkon, který je zpoplatněn. Jedná se o osobu, která podává žalobu nebo protižalobu prostřednictvím formuláře A, a to pouze v případě, že se v těchto řízeních uvedená žaloba zakládá na písemnosti, jež má povahu mimosoudního exekučního titulu podle Odkaz se otevře v novém okně.článku 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna, občanského soudního řádu, a že přesahuje částku 2 000 EUR. Jedná-li se o soudní exekuční titul, je daná osoba od platby osvobozena. Tato povinnost se nevztahuje na fyzické a právnické osoby, které mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokáží, že podle platných právních předpisů splňují podmínky pro její poskytnutí.

Kolik budu muset zaplatit?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí být zaplacena jednorázová částka ve výši 100 EUR, jakož i variabilní částka, která závisí na vymáhané částce a která se vypočítá tak, že se na základ pro výpočet poplatku uplatní příslušná sazba poplatku podle tabulky níže:

Základ pro výpočet poplatku

Poplatník

Sazba poplatku

Maximální variabilní sazba

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,25 %

10 000 EUR

Základ pro výpočet poplatku je totožný s poplatky v soudním řízení. Pokud jde o řízení o evropském platebním rozkazu, částka soudního řízení odpovídá částce hlavního žalobního nároku, navýšeného o úroky a smluvní pokuty.

Pokud jde řízení o evropském platebním rozkazu se základem pro výpočet poplatku ve výši 9 000 EUR, poplatek by v případě právnické osoby činil 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Co se stane, nezaplatím-li soudní poplatky včas?

Pokud nebude předložen doklad o uhrazení poplatků, soudní vykonavatel (Letrado de la Administración de Justicia) vyzve poplatníka k předložení uvedeného dokladu a v úkonu nebude pokračovat, dokud nedojde k nápravě. Nepředložení dokumentu dokládajícího samovyměření (autoliquidación) nebrání uplatnění lhůt stanovených procesním právem, takže v případě, že po výzvě soudního vykonavatele zůstává poplatek nadále neuhrazen, povede tato skutečnost k prekluzi procesního úkonu a následně se bude v řízení pokračovat či bude případně ukončeno.

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Poplatek musí být zaplacen prostřednictvím postupu samovyměření, který předchází učinění procesního úkonu příslušnou stranou. Tento poplatek bude zaplacen prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.úředního vzoru 696 pro samovyměření poplatku za výkon soudní moci, který musí být vyplněn následovně (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde), nebo prostřednictvím žádosti, kterou se daný formulář po vyplnění údajů vygeneruje (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde). Platbu lze provést osobně jakémukoli Odkaz se otevře v novém okně.spolupracujícímu finančnímu subjektu, přičemž formulář existuje ve Odkaz se otevře v novém okně.španělštině a v Odkaz se otevře v novém okně.angličtině.

V současné době mohou online platbu provádět pouze velké podniky, a sice bankovním převodem, kreditní kartou či vrubopisem z bankovního účtu atd., neboť právní předpisy týkající se poplatků byly nedávno změněny a technická řešení prozatím nebyla provedena.

Soudní poplatky tvoří součást bezplatné právní pomoci, která je upravena v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně 1/1996 ze dne 10. ledna o bezplatné právní pomoci (jedná-li se konkrétně o tuto oblast, viz zejména články 1 až 8 a 46 až 51).

Související informace najdete na těchto internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiciagratuita.es/, na nichž můžete požadovat uznání nároku na bezplatnou právní pomoc tak, že vyberete advokátní komoru v sídle soudu, jenž soudní řízení povede.

Jaký je další krok po provedení platby?

K formuláři A se přiloží doklad o zaplacení poplatku, který musí být řádně potvrzen a musí být v souladu s úředním vzorem (obdržený v papírové nebo elektronické podobě).

Elektronické zasílání formulářů evropského platebního rozkazu Španělsko v současné neumožňuje, takže doklad o zaplacení (obdržený v papírové nebo elektronické podobě) je nutno odevzdat na papíře nebo jej vytisknout a přiložit k němu ostatní požadovanou dokumentaci.

Jakmile bude možné předložit dokumenty online cestou, využití této funkce umožní 10 % snížení poplatku. Zákon stanoví zpětné vrácení 60 % výše poplatků v případě úplného smíru či uznání nároku, jež by spor ukončily.

Poslední aktualizace: 12/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Chorvatsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky jsou v Chorvatské republice upraveny zákonem o soudních poplatcích (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine NN; Úřední věstník Chorvatské republiky č. 118/18) a vyhláškou o sazebníku soudních poplatků stanoveného vládou Chorvatské republiky.

Podle článku 5 zákona o soudních poplatcích se poplatky stanovené sazebníkem soudních poplatků platí bezhotovostně, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými Chorvatskou republikou nebo elektronicky.
V případě návrhů podávaných elektronicky, podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá při soudní činnosti, se poplatek hradí v okamžiku jejich podání. Částka, která má být uhrazena, se rovná poloviční výši poplatku stanoveného sazebníkem.
Pokud jde o rozhodnutí, která jsou soudem doručována elektronicky, podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá při soudní činnosti, se hradí poloviční výše poplatku stanoveného sazebníkem, pokud je částka uhrazena do tří dnů ode dne elektronického doručení.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se platí ve všech občanských i obchodních soudních řízeních. Podle článku 11 zákona o soudních poplatcích jsou z placení poplatků osvobozeny tyto subjekty:

 1. Chorvatská republika a vládní orgány;
 2. osoby a subjekty vykonávající veřejnou moc v řízeních vyplývajících z výkonu pravomoci;
 3. pracovníci ve sporech a jiných řízeních souvisejících s výkonem práv vyplývajících z pracovního poměru;
 4. úředníci a zaměstnanci ve správních sporech týkajících se výkonu jejich práv vyplývajících z pracovního poměru;
 5. váleční veteráni Chorvatské války za nezávislost se zdravotním postižením na základě odpovídajících dokumentů, které prokazují jejich status, jakož i osoby se zdravotním postižením na základě odpovídajících dokumentů Ústavu pro odbornost, profesionální rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
 6. manželé, děti a rodiče vojáků zabitých, nezvěstných nebo zadržených v Chorvatské válce za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 7. manželé, děti a rodiče osob zabitých, nezvěstných nebo zadržených v Chorvatské válce za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 8. uprchlíci, vysídlené osoby a navrácené osoby, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 9. příjemci sociálních dávek, kteří pobírají příspěvek na živobytí;
 10. humanitární organizace, organizace zabývající se ochranou rodin osob zabitých, nezvěstných a zadržených při provádění humanitární činnosti a organizace osob se zdravotním postižením;
 11. děti jako účastníci řízení o výživné nebo v řízení o nárocích na základě tohoto práva;
 12. strany zahajující řízení o určení mateřství nebo otcovství a řízení týkající se nákladů vzniklých těhotenstvím a narozením dítěte mimo manželství;
 13. strany žádající o obnovení svéprávnosti;
 14. nezletilí žádající o povolení uzavřít manželství;
 15. účastníci řízení týkajícího se svěření dítěte do péče a za účelem udržování osobního vztahu s dítětem;
 16. strany zahajující řízení týkající se práv vyplývajících z povinného důchodového a základního zdravotního pojištění, práv nezaměstnaných osob podle předpisů o zaměstnanosti a práv v oblasti sociálního zabezpečení;
 17. strany zahajující řízení na ochranu ústavně zaručených lidských práv a svobod proti konečným individuálním aktům;
 18. strany ve sporech o náhradu škody za znečišťování životního prostředí;
 19. odbory a odborové svazy vyšší úrovně v občanskoprávním řízení o soudní souhlas s výměnou a v kolektivních pracovněprávních sporech a zástupci odborů v občanskoprávním řízení při výkonu pravomocí zaměstnanecké rady;
 20. spotřebitelé jako konkursní dlužníci;
 21. jiné osoby a subjekty podle zvláštních předpisů.

Cizí stát je osvobozen od placení poplatků, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, nebo na základě zásady reciprocity.

V případě pochybností ohledně podmínek reciprocity požádá soud o vysvětlení Ministerstvo spravedlnosti.

Osvobození podle bodu 10 se vztahuje na ty humanitární organizace, pro které ministerstvo odpovědné za problematiku sociálního zabezpečení vydá odpovídající rozhodnutí.

Osvobození od úhrady soudních poplatků se nevztahuje na orgány obcí a měst, ledaže by na ně byl v souladu se zvláštním předpisem přenesen výkon veřejné moci.

V rámci řízení o evropském platebním rozkazu se platí tyto poplatky:

 • za návrh na vydání evropského platebního rozkazu – platí žalobce,
 • za rozhodnutí o evropském platebním rozkazu – platí žalobce,
 • za odpor proti evropskému platebnímu rozkazu – platí žalovaný,

přejde-li řízení do soudního sporu

 • za soudní rozhodnutí – platí žalobce,
 • za podání opravného prostředku – platí osoba podávající opravný prostředek,
 • za odpověď na opravný prostředek – platí osoba, která poskytuje odpověď (odpověď není povinná),
 • mimořádný opravný prostředek – přezkum rozhodnutí soudu druhého stupně je povolen, jestliže hodnota předmětu sporu přesahuje částku 200 000 kun,
 • soudní poplatky za přezkum hradí žadatel o přezkum a osoba, která na přezkum poskytla odpověď (odpověď není povinná).

V jaké výši?

I. Soudní poplatky v případě nároku, protinároku, rozsudku a odporu proti platebnímu rozkazu se platí podle hodnoty předmětu sporu (počítá se pouze hodnota hlavního nároku bez úroků a nákladů), a to následujícím způsobem:

nad částku

do (částky v kunách)

částka v kunách

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 kun, činí odpovídající poplatek 500 kun plus 1 % z rozdílu nad 15 000 kun, nejvýše však 5 000 kun.

II. Za návrh na vydání evropského platebního rozkazu, rozhodnutí o evropském platebním rozkazu, odpověď na opravný prostředek a přezkum se platí poloviční částka poplatku uvedeného v bodě I.

III. Za podání opravného prostředku proti rozhodnutí nebo přezkum se platí dvojnásobná výše soudních poplatků uvedených v bodě I.

IV. Pokud je v průběhu soudního řízení dosaženo soudního smíru, soudní poplatek se neplatí.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud strana neuhradí poplatek ve stanové lhůtě nebo o neuhrazení neprodleně neinformuje soud, soud ve lhůtě dalších patnácti dnů připojí k rozhodnutí o poplatku nebo rozhodnutí o odporu doložku vykonatelnosti a předloží je finanční agentuře k nucené úhradě z prostředků dané strany v souladu s ustanoveními právních předpisů upravujících výkon soudních rozhodnutí o peněžních aktivech.

Podle článku 28 zákona o soudních poplatcích musí soud stranu soudního řízení nejprve upozornit na povinnost uhradit poplatek, a pokud tato strana po upozornění svou povinnost neprodleně nesplní, musí soud danou stranu upozornit na povinnost uhradit poplatek ve lhůtě tří dnů. Pokud strana na základě upozornění nejedná nebo se nezúčastnila soudního řízení, za které je poplatek splatný, a poplatek neuhradí, vydá soud rozhodnutí o poplatku, k němuž se připočte dodatečný poplatek ve výši 100 kun.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky se hradí bezhotovostně, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými Chorvatskou republikou nebo elektronicky.

Soudní poplatek lze rovněž uhradit na účtárně soudu, přičemž v tomto případě je soud povinen tyto peníze uhradit do rozpočtových příjmů ze soudních poplatků do pěti dnů ode dne inkasa.

Poplatky lze hradit kolkovými známkami, pokud výše poplatku nepřesahuje 100 kun.

Informace o způsobu úhrady poplatku jsou dostupné na webové stránce elektronické nástěnky, webových stránkách soudu a v soudních kancelářích.

Soudní poplatky lze uhradit prostřednictvím jakékoli banky nebo pošty do státního rozpočtu Chorvatské republiky.

Při hrazení soudních poplatků ze zahraničí musí být uvedeny tyto informace:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Číslo účtu (CC):1001005-1863000160

Konstantní symbol: HR64

Variabilní symbol: 5045-20735-OIB (nebo jiné identifikační číslo plátce)

Příjemce: Ministerstvo financí Chorvatské republiky, jménem Obchodního soudu v Záhřebu

V popisu platby je zapotřebí uvést, že se jedná o poplatky za věc ________ (číslo soudního spisu a popis platby, např. soudní poplatek za návrh na vydání evropského platebního rozkazu).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po zaplacení je třeba soudu zaslat doklad o zaplacení poplatku, a to na adresu soudu, který vede soudní řízení, za něž se poplatek hradí, s uvedením čísla projednávané věci (je-li již známo). Pokud se teprve podává návrh na vydání evropského platebního rozkazu, pak je třeba k samotné žádosti přiložit potvrzení banky o provedení platby.

Strany předkládají soudu dokumenty obvykle poštou (doporučeně nebo jako obyčejnou zásilku) nebo elektronicky v podobě podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá při soudní činnosti.

Poslední aktualizace: 21/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Itálie

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla týkající se nákladů řízení jsou upravena v konsolidovaném zákoně o nákladech řízení (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), který se nachází v prezidentském nařízení č. 115 ze dne 30. května 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Které poplatky je třeba uhradit?

V občanskoprávním řízení každá strana hradí náklady na své písemnosti a na písemnosti, které jsou potřeba pro účely podání žaloby, pokud je strana musí ze zákona nebo z rozhodnutí soudu uhradit (článek 8 konsolidovaného zákona o nákladech řízení, prezidentské nařízení č. 115/2002).

Poplatky v občanskoprávním řízení jsou následující:

 • standardní poplatek za podání žaloby
 • poplatek za služby
 • poplatky za kopie

V jaké výši?

Výše částek, které je třeba uhradit, jsou stanoveny v článku 13 a článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002, pokud jde o standardní poplatek a zálohovou platbu na pokrytí nákladů na služby na žádost soudu.

Poplatky za kopie jsou upraveny v článku 267 prezidentského nařízení č. 115/2002 a jejich výčet je uveden v tabulkách 6, 7 a 8, které jsou přílohou k uvedenému nařízení.

Podle článku 46 zákona č. 374/1991, kterým je zřízen Úřad smírčích soudců (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Itálii mají smírčí soudci právní kvalifikaci], je třeba za písemnosti a rozsudky s nároky ve výši do 1 033 EUR uhradit pouze standardní poplatek.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě, že poplatek nebude uhrazen, soud nebo inkasní společnost (dohoda uzavřená se společností Equitalia Giustizia SpA) doručí výzvu k zaplacení s pokyny, jak standardní poplatek uhradit (článek 248 prezidentského nařízení č. 115/2002).

V případě, že nebudou zaplaceny poplatky za kopie a částka uvedená v článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002, soud může odmítnout přijetí písemnosti (článek 285 prezidentského nařízení č. 115/2002).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pokud je platba hrazena v Itálii prostřednictvím poštovního účtu, je třeba použít formulář F23 nebo kolky zakoupené v autorizovaných trafikách nebo u autorizovaných maloobchodníků.

Platby ze zahraničí hrazené bankovním převodem je třeba provést na následující účet:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po uhrazení je třeba soudu předložit příslušný doklad o zaplacení.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Kypr

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Procesním nařízením, které na Kypru upravuje uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu, je procesní nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu z roku 2008 (č. 7/2008), které vstoupilo v platnost dne 12. června 2008.

Které poplatky je třeba uhradit?

V článku 25 výše zmíněného procesního nařízení je stanoveno, že splatné soudní poplatky nesmí být vyšší než soudní poplatky za běžné občanskoprávní řízení podle příslušného sazebníku, jak je uvedeno v příloze VIII formuláři H (uvedeno níže).

V jaké výši?

Viz odpověď na otázku č. 2.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud nebyly soudní poplatky uhrazeny, nebude návrh na vydání evropského platebního rozkazu projednán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky lze uhradit prostřednictvím Centrální banky Kypru.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Jakmile centrální banka okresnímu soudu potvrdí převod peněžních prostředků prostřednictvím dobropisu, je spis postoupen příslušnému soudci, který v případě splnění podmínek nařídí vydání evropského platebního rozkazu.

PŘÍLOHA VIII

SOUDNÍ POPLATKY

Formulář H

Ustanovení č. 25 odst. 2

procesního nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu z roku 2008

Položka

Kolkovné (v EUR)

a) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 100 EUR, nepřesahuje však 500 EUR

17,00

b) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 500 EUR, nepřesahuje však 2 000 EUR

31,00

c) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 2 000 EUR, nepřesahuje však 10 000 EUR

48,00

d) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 10 000 EUR, nepřesahuje však 50 000 EUR

94,00

e) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 50 000 EUR, nepřesahuje však 100 000 EUR

154,00

f) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 100 000 EUR, nepřesahuje však 500 000 EUR

256,00

g) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 500 000 EUR, nepřesahuje však 2 000 000 EUR

342,00

h) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 2 000 000 EUR

427,00

Pokud se částka požadovaná navrhovatelem po zahájení řízení zvýší, je třeba uhradit rozdíl ve výši poplatků.

Zvýší-li se hodnota věci, která je předmětem soudního sporu, v důsledku předložení protinávrhu, uhradí rozdíl ve výši poplatků žalovaný (který uplatňuje protinárok).

Poslední aktualizace: 02/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Lotyšsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle Odkaz se otevře v novém okně.čl. 33 odst. 2 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) soudní výdaje (tiesas izdevumi) zahrnují:

 • státní poplatek (valsts nodeva),
 • administrativní poplatek (kancelejas nodeva) a
 • výdaje nezbytně vzniklé pro účely posouzení věci.

Státní poplatek musí být uhrazen za každý žalobní návrh podaný k soudu – původní návrh, protinávrh, návrh předkládaný třetí stranou se samostatným nárokem ve vztahu k předmětu sporu v již zahájených řízeních, návrh ve zvláštní formě řízení nebo jiný návrh uvedený v Odkaz se otevře v novém okně.článku 34 občanského soudního řáduOdkaz se otevře v novém okně.Článek 43 občanského soudního řádu uvádí výčet osob, které jsou osvobozeny od hrazení soudních výdajů (včetně státních poplatků).

Soud nařídí straně, která spor prohraje, aby úspěšné straně nahradila veškeré soudní výdaje. Pokud je žalobní návrh uspokojen částečně, soud nařídí, aby byly soudní výdaje žalobci nahrazeny poměrně k uspokojené části nároků a žalovanému poměrně k zamítnuté části nároků. Nelze nahradit státní poplatek za dodatečnou stížnost (blakus sudzība) ve vztahu k soudnímu rozhodnutí nebo za obnovu soudního řízení poté, co byl vydán kontumační rozsudek.

Pokud žalobce vezme žalobu zpět, musí nahradit soudní výdaje, které vznikly žalovanému. V tomto případě nebude žalovaný muset nahradit soudní výdaje zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce vezme své nároky zpět na základě toho, že žalovaný dobrovolně tyto nároky uspokojil poté, co byly předloženy, soud na žádost žalobce nařídí žalovanému, aby nahradil soudní výdaje zaplacené žalobcem.

Pokud soud rozhodne, že žalobu nebude projednávat, na žádost žalovaného nařídí žalobci, aby nahradil soudní výdaje zaplacené žalovaným.

Pokud je žalobce osvobozen od placení soudních výdajů, bude žalovanému nařízeno, aby uhradil soudní výdaje žalobce do státní pokladny poměrně k části nároku, který byl uspokojen.

Které poplatky je třeba uhradit?

Za návrh na vydání evropského platebního rozkazu podle Odkaz se otevře v novém okně.nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, musí být uhrazen státní poplatek.

Během řízení může být strana rovněž nucena uhradit jiné soudní výdaje, jako je administrativní poplatek (např. za vydání přepisů a druhopisů dokumentů souvisejících s řízením), a výdaje související s posouzením věci (např. výdaje vzniklé při hledání žalovaného na žádost žalobce nebo výdaje za doručení, vydání a překlad předvolání a jiných soudních písemností).

V jaké výši?

Když podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu, musíte uhradit státní poplatek ve výši 2% dlužné částky; poplatek nesmí překročit 498,01 eur. Výše administrativního poplatku se určí v souladu s Odkaz se otevře v novém okně.článkem 38 občanského soudního řádu. Výše výdajů souvisejících s posouzením věci se může lišit v závislosti na řadě faktorů (např. způsob doručení dokumentů, poštou nebo e-mailem).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud nejsou k žalobnímu návrhu připojeny dokumenty potvrzující úhradu státních poplatků a jiných soudních výdajů v souladu s postupem a ve výši podle zákona, soud nebude podle Odkaz se otevře v novém okně.článku 133 občanského soudního řádu ve věci žalobního návrhu dále jednat a stanoví žalobci lhůtu pro odstranění nedostatků.

Pokud žalobce ve stanovené lhůtě nedostatky odstraní, žalobní návrh se považuje za podaný v den, kdy byl soudu předložen poprvé.

Pokud žalobce ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, žalobní návrh se považuje za nepodaný a bude vrácen žalobci.

Vrácení žalobního návrhu žalobci tomuto žalobci nebrání, aby návrh soudu předložil znovu, v souladu s běžným postupem stanoveným zákonem.

Pokud jsou s doručením písemností spojeny soudní výdaje, soud písemnosti nedoručí, dokud nebude uhrazen příslušný poplatek. Pokud však nebudou do státní pokladny dobrovolně uhrazeny výdaje za posouzení věci ještě před samotným posouzením, budou vymáhány v souladu se všeobecnými pravidly pro výkon soudních rozhodnutí.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatek lze uhradit na účet státní poklady ( Valsts kase). Státní poplatek ( Odkaz se otevře v novém okně.článek 34 občanského soudního řádu, s výjimkou odstavce šest) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační č. 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se státní poplatek hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo jiného vykonatelného titulu k výkonu lze uhradit na účet státní pokladny. Státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo jiného vykonatelného titulu k výkonu (Odkaz se otevře v novém okně.čl. 34 odst. 6 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační č. 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se státní poplatek hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Administrativní poplatek lze uhradit na účet státní pokladny. Administrativní poplatek (Odkaz se otevře v novém okně.článek 38 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační č. 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se administrativní poplatek hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Výdaje související s posouzením věci a výdaje související s vymáháním povinností v návaznosti na oznámení lze hradit na účet Soudní správy (Tiesu administrācija). Výdaje související s posouzením věci (Odkaz se otevře v novém okně.článek 39 občanského soudního řádu) a výdaje související s vymáháním povinností v návaznosti na oznámení (Odkaz se otevře v novém okně.článek 4063občanského soudního řádu):

Okresní (městské) soudy a krajské soudy:

Příjemce: Tiesu administrācija

Registrační č. 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se výdaje související s posouzením věci hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Když předkládáte žalobní návrh soudu, musíte připojit dokumenty potvrzující úhradu státních poplatků a jiných soudních výdajů v souladu s postupem a ve výši podle zákona. Musíte rovněž uhradit administrativní poplatek dříve, než bude požadovaná konkrétní služba poskytnuta. Musíte uhradit veškeré výdaje související s posouzením věci před jejím posouzením.

Poslední aktualizace: 23/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Litva

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

U případů týkajících se evropského platebního rozkazu se použijí pravidla pro výpočet a platbu kolkovného uvedená v odstavcích 1–3 článku ... Občanského soudního řádu Litevské republiky.

V souladu s usnesením č. 1240 Vlády Litevské republiky ze dne 27. října 2011, kterým se schvalují Pravidla pro výpočet, platbu, vyrovnání a vrácení kolkovného, lze tento poplatek uhradit i elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Kolkovné se hradí ve výši uvedené v následujícím odstavci.

V jaké výši?

V případě návrhu na vydání rozkazu odpovídá kolkovné čtvrtině částky, která se hradí za soudní řízení, ale nesmí být nižší než deset litasů, vyjma případů, kdy byla daná osoba plně či částečně osvobozena od platby kolkovného zákonem nebo rozsudkem soudu nebo kdy byla platba kolkovného odložena.

Pokud poté, co soud vydá rozkaz, podá dlužník odpor a věřitel podá žalobu v rámci obecného řízení, výše uvedeného kolkovného se započte proti částce kolkovného, které se má za návrh zaplatit.

Má-li se za to, že věřitel nepodal žalobní návrh v případě uvedeném v čl. 439 odst. 6 občanského soudního řádu, uhrazené kolkovné se navrhovateli nevrací.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

K žalobnímu návrhu musí být přiloženy podklady a další údaje, které slouží jako odůvodnění navrhovatelových nároků, jakož i důkaz, že bylo kolkovné uhrazeno.

Pokud kolkovné uhrazeno nebylo, nařídí soud usnesením přiměřenou lhůtu pro splnění tohoto požadavku, která nesmí být kratší než sedm dnů. Usnesení je odesláno nejpozději následující pracovní den po jeho vydání.

Pokud účastník řízení, který předkládá procesní písemnost, v uvedené lhůtě vyhověl pokynům soudu, má se za to, že procesní písemnost byla předložena v den původního podání u soudu. Jinak se má za to, že procesní písemnost nebyla předložena a nejpozději do pěti pracovních dnů od uplynutí lhůty pro splnění požadavku vydá soudce příkaz k vrácení procesní písemnosti společně se všemi doprovodnými podklady osobě, která ji podala.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Kolkovné se hradí na účet rozpočtových příjmů státního daňového inspektorátu spadajícího pod Ministerstvo financí způsobem zvoleným danou osobou (prostřednictvím internetového bankovnictví, platbou v hotovosti, bankovním převodem atd.).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Důkaz o zaplacení kolkovného zajišťuje platební příkaz nebo jiný dokument, který potvrzuje platbu a musí obsahovat tyto údaje:

 1. jméno a příjmení plátce a osobní identifikační číslo (u právnických osob: název a identifikační číslo společnosti);
 2. jméno, příjmení a osobní identifikační číslo druhé strany (žalovaného, dlužníka atd.) (u právnických osob: název a identifikační číslo společnosti);
 3. datum platby;
 4. kód platby;
 5. uhrazenou částku;
 6. účel platby (označen jako „kolkovné“ a název soudu, kde se zahajuje řízení)

Pokud kolkovné zaplatí zástupce účastníka řízení (právní zástupce, právní asistent nebo jiná osoba zastupující zájmy dané strany), platební příkaz nebo jiný dokument potvrzující platbu by měl kromě výše uvedených údajů obsahovat jméno, příjmení a osobní identifikační číslo zastupované strany (u právnických osob: název a identifikační číslo společnosti).

Pokud je kolkovné uhrazeno elektronicky, není třeba jeho platbu dokládat žádným dokumentem.

Poslední aktualizace: 31/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Lucembursko

S předložením sporu občanskoprávnímu soudu ( saisine du juge civil) nejsou spojeny žádné jiné pevně stanovené náklady, než jsou náklady na úkony soudního úředníka a na advokáta.  Na úrovni občanskoprávních soudů v zásadě nevznikají  žádné náklady. S vynesením rozsudku mohou být spojeny další náklady, které vznikají v souvislosti s výkonem rozhodnutí a na základě žaloby úspěšného účastníka.
Poslední aktualizace: 30/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Maďarsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

V řízeních o evropském platebním rozkazu zahájených v Maďarsku musí být uhrazen poplatek za notářské řízení, aby mohl být vymáhán nesporný finanční nárok podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, jehož výše je dána zákonem L z roku 2009 o řízení o platebním rozkazu a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 14/1991 ze dne 26. listopadu 1991 o notářských poplatcích. Podle těchto pravidel musí být při zahájení řízení uhrazen notářský poplatek ve výši 3 % hodnoty nároku. Žalobce se může rozhodnout provést platbu v hotovosti nebo kreditní/debetní kartou v notářské kanceláři nebo převodem na bankovní účet notáře nebo poštovní poukázkou.

Které poplatky je třeba uhradit?

Notářský poplatek musí být uhrazen při zahájení řízení.

V jaké výši?

Výše notářského poplatku činí 3 % částky finančního nároku bez příslušenství (úroků, nákladů); v případě několika nároků činí notářský poplatek 3 % částky nároků, avšak nejméně 5 000 forintů a nejvýše 300 000 forintů. Pokud je do řízení zapojeno více než pět osob, minimální poplatek činí 1 000 forintů vynásobeno počtem stran řízení. Pokud je finanční nárok uveden v jiné měně než ve forintech, musí být poplatek uhrazen z ekvivalentní částky nároku ve forintech – vypočtené na základě oficiálního směnného kurzu centrální banky pro den, kdy je návrh podán.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce neuhradí notářský poplatek při zahájení řízení, konající notář požádá žalobce, aby notářský poplatek uhradil. Pokud žalobce požadavek v dané lhůtě nesplní, notář návrh odmítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pro úhradu notářského poplatku si žalobce může zvolit kterýkoli z níže uvedených způsobů:

 1. Může platbu provést v hotovosti konajícímu notáři.
 2. Může platbu provést poštovní poukázkou poskytnutou notářem na platební účet konajícího notáře na kterémkoli poštovním úřadě.
 3. Může provést úhradu převodem na bankovní účet notáře.
 4. Pokud jsou v kanceláři konajícího notáře k dispozici odpovídající zařízení, může úhradu provést kreditní/debetní kartou.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud je notářský poplatek uhrazen v hotovosti nebo kreditní/debetní kartou v notářské kanceláři, nemusí žalobce poskytnout důkaz o platbě.

Pokud žalobce uhradí notářský poplatek poštovní poukázkou, musí být k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu připojena stvrzenka dokládající platbu.

Pokud žalobce uhradí notářský poplatek převodem na bankovní účet notáře, musí k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu připojit denní výpis z bankovního účtu nebo jeho kopii prokazující, že částka byla z účtu odečtena.

Poslední aktualizace: 07/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Malta

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky, které se vztahují na toto řízení, jsou stanoveny v čl. 1 odst. 2, v článku 2 a v čl. 13 odst. 1 sazebníku B v kapitole 12 sbírky zákonů Malty – zákoníku organizace soudů a civilního řízení.

Registrační poplatek nelze uhradit elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Platba se vyžaduje v souvislosti s následujícími formuláři:

Formulář A – Návrh na vydání evropského platebního rozkazu

Formulář D – Rozhodnutí o zamítnutí návrhu o vydání evropského platebního rozkazu

Formulář E – Evropský platební rozkaz

Formulář F – Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu

Formulář G – Prohlášení vykonatelnosti

V jaké výši?

Formulář A - Návrh na vydání evropského platebního rozkazu: registrační poplatek ve výši 30,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za každé oznámení žalovanému (žalovaným) a žalobci u formuláře D nebo E

Formulář F – Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu registrační poplatek ve výši 30,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za každé oznámení žalobci

Formulář G – Prohlášení vykonatelnosti registrační poplatek ve výši 20.00 EUR

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Formulář nebude zpracován, dokud nebude provedena platba

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Úhradu soudních poplatků lze provést na následující bankovní účet:

Jméno držitele účtu

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (mezinárodní bankovní účet)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód vnitrostátní banky

SORT CODE 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Název banky

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banky

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Měna účtu

EURO

Co dělat po uhrazení poplatků?

Měli byste předložit potvrzení vydané bankou, jejímž prostřednictvím byla transakce provedena

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Nizozemí

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Řízení o evropském platebním rozkazu (nařízení (ES) č. Odkaz se otevře v novém okně.1896/2006, které vstoupilo v platnost dne 12. prosince 2008) umožňuje věřitelům vymáhat jejich nesporné nároky v přeshraničních občanských a obchodních věcech v rámci jednotného řízení, které funguje na základě vzorových formulářů. V rámci řízení není vyžadováno, aby strany byly u soudu přítomny. Nařízení se uplatní mezi všemi členskými státy EU, s výjimkou Dánska.

Rada pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak) jmenovala jediným soudem příslušným projednávat věci týkající se evropského platebního rozkazu okresní soud Haag (rechtbank Den Haag). Pokud je podán odpor, může řízení pokračovat v souladu s běžnými předpisy o místní příslušnosti.

K podání návrhu v rámci řízení o evropském platebním příkazu musí být použit formulář A. Tento formulář je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie na internetových stránkách Komise.

Formulář

U okresního soudu Haag může být návrh podán pouze v nizozemštině.

Návrh na zahájení řízení o evropském platebním rozkazu lze zasílat na adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Pro další informace kontaktujte oddělení tajemníka pro všeobecné záležitosti (griffie Algemene Zaken) okresního soudu Haag. Telefonní číslo oddělení tajemníka pro všeobecné záležitosti: +31 (0)70-381 22 64.

Které poplatky je třeba uhradit?

Výše poplatku závisí na částce jistiny, která je požadována. Viz také: V jaké výši?

V jaké výši?

Níže je uveden Odkaz se otevře v novém okně.přehled poplatků platných pro rok 2019.

Povaha/výše nároku nebo návrhu

Soudní poplatek pro právnické osoby

Soudní poplatek pro fyzické osoby

Soudní poplatek pro osoby s omezenými prostředky

Soudní poplatek u případů na místním úseku (kantonzaken)

Případy týkající se nároku nebo návrhu

ohledně neurčité částky nebo

částky nižší než 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky vyšší než 500 EUR a nižší než 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky vyšší než 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Soudní poplatek u případů jiných než na místním úseku

Případy týkající se nároku nebo návrhu:

ohledně neurčité částky

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky nižší než 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Případy týkající se nároku nebo návrhu ohledně částky vyšší než 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Další informace viz internetové stránky nizozemského soudnictví (Odkaz se otevře v novém okně.Rechtspraak.nl) a Rady pro právní pomoc (Odkaz se otevře v novém okně.Raad voor Rechtsbijstand).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Nejsou-li soudní poplatky zaplaceny včas, je pravděpodobné, že návrh nebude dále projednáván. Příslušný spis bude odložen.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Žalobce obdrží výzvu k úhradě soudních poplatků. Úhrada může být provedena bankovním převodem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po úhradě soudního poplatku je třeba počkat na další informace od okresního soudu Haag.

V nařízení o zavedení řízení o evropském platebním rozkazu se stanoví, že soud vydá evropský platební rozkaz co nejdříve, standardně do 30 dnů od podání návrhu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Přehled poplatků platných pro rok 2019

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky nizozemského soudnictví (Rechtspraak.nl)

Odkaz se otevře v novém okně.Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

Poslední aktualizace: 03/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Rakousko

Tato stránka obsahuje informace o rakouských soudních poplatcích.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Článek 25 nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, stanoví, že soudní poplatky za řízení o evropském platebním rozkazu a za občanskoprávní řízení následující v případě podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu v členském státě nepřevýší soudní poplatky za běžné občanskoprávní řízení bez předchozího řízení o evropském platebním rozkazu v daném členském státě. Řízení o návrzích na vydání evropského platebního rozkazu proto podléhají paušálnímu poplatku podle sazební položky 1 zákona o soudních poplatcích, který je stanoven pro všechna vnitrostátní řízení o platebním rozkazu a občanskoprávní řízení.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízeních týkajících se návrhů na vydání evropského platebního rozkazu v prvním stupni se použije sazební položka 1 zákona o soudních poplatcích v souladu s poznámkou 1 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích. Tento paušální poplatek se hradí bez ohledu na to, zda bylo dané řízení dokončeno či nikoli. Snížení (na jednu čtvrtinu) se uplatní pouze v případě, že je návrh okamžitě vzat zpět nebo je zamítnut před jeho doručením protistraně (poznámka 3 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích), nebo pokud je věc urovnána s právními účinky během prvního jednání (na polovinu, poznámka 2 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích). Podle rakouského systému soudních poplatků se v občanskoprávním řízení v prvním stupni hradí poplatek pouze za návrh na zahájení řízení, v tomto případě tedy za návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Za další řízení v prvním stupni nejsou účtovány žádné další soudní poplatky.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká povinnost zaplatit poplatek okamžikem podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu k soudu. Poplatek je nutno uhradit v tomto okamžiku. Nejpozději do této doby je nutno podat rovněž žádosti o osvobození od úhrady soudních poplatků prostřednictvím procesní pomoci (Verfahrenshilfe), jsou-li splněny příslušné podmínky.

Žádost o přezkum podle článku 20 nařízení je osvobozená od poplatku (bez ohledu na to, zda je jejím cílem opravný prostředek obdobný navrácení do původního stavu (odstavec 1) nebo přezkoumání věci samé (odstavec 2)).

V jaké výši?

Výpočet soudních poplatků za řízení v prvním stupni závisí na hodnotě předmětu žaloby (sporná částka = výše uplatňovaného nároku) a na počtu stran. Pro ilustraci níže uvádíme úplnou tabulku sazeb podle sazební položky 1 zákona o soudních poplatcích (k 1. srpnu 2017; aktuální znění Odkaz se otevře v novém okně.zákona o soudních poplatcích):

Sazební položka 1

Hodnota předmětu žaloby

Poplatek k úhradě

nepřesahuje

150 EUR

23 EUR

přesahuje

150 EUR, ale nepřesahuje

300 EUR

45 EUR

přesahuje

300 EUR, ale nepřesahuje

700 EUR

64 EUR

přesahuje

700 EUR, ale nepřesahuje

2 000 EUR

107 EUR

přesahuje

2 000 EUR, ale nepřesahuje

3 500 EUR

171 EUR

přesahuje

3 500 EUR, ale nepřesahuje

7 000 EUR

314 EUR

přesahuje

7 000 EUR, ale nepřesahuje

35 000 EUR

743 EUR

přesahuje

35 000 EUR, ale nepřesahuje

70 000 EUR

1 459 EUR

přesahuje

70 000 EUR, ale nepřesahuje

140 000 EUR

2 919 EUR

přesahuje

140 000 EUR, ale nepřesahuje

210 000 EUR

4 380 EUR

přesahuje

210 000 EUR, ale nepřesahuje

280 000 EUR

5 840 EUR

přesahuje

280 000 EUR, ale nepřesahuje

350 000 EUR

7 299 EUR

přesahuje

350 000 EUR

1,2 % sporné částky plus 3 488 EUR

Pokud existují více než dvě strany sporu, lze podle § 19a zákona o soudních poplatcích připočítat příplatek za více stran ve výši 10 % až 50 %.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě opožděné úhrady je podle § 31 zákona o soudních poplatcích stanovena pokuta v pevné výši 22 EUR (ke dni 1. srpna 2017). Pozdní úhrada soudního poplatku však nemá žádný vliv na průběh občanskoprávního řízení jako takového. Soudní řízení není závislé na úhradě soudních poplatků – je prováděno zcela nezávislým způsobem.

Vymáhání soudních poplatků soudním orgánem se řídí rakouským zákonem o vymáhání soudních poplatků (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Pokud soudní orgán musí v důsledku nezaplacení podle § 6a zákona o vymáhání soudních poplatků vydat platební příkaz (exekuční titul pro vymáhání soudních poplatků), je třeba zaplatit další poplatek ve výši 8 EUR (ke dni 1. ledna 2014).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Způsob platby je upraven v § 4 zákona o soudních poplatcích. Podle § 4 lze poplatky hradit bankovní kartou s funkcí ATM nebo kreditní kartou, vkladem nebo bankovním převodem na účet příslušného soudu nebo hotovostním vkladem u téhož soudu. Bankovní údaje soudu jsou k dispozici na webových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okněOdkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/ v novém okně, na kartě Soudy (Gerichte)).

Všechny poplatky lze hradit rovněž inkasem, pokud je soud (nebo rakouský soudní systém obecně) oprávněn inkasovat soudní poplatky z účtu oznámeného stranou, která tyto poplatky dluží, a vkládat je na účet soudu. Za tímto účelem musí návrh (na vydání evropského platebního rozkazu) specifikovat účet, ze kterého mají být tyto poplatky inkasovány, a oprávnění k jejich inkasu, například uvedením odkazu „Gebühreneinzug!“ nebo „AEV!“. U omezeného povolení může být v návrhu rovněž uvedena maximální částka, kterou lze inkasovat (§ 5 a § 6 nařízení o inkasu (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Při podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu prostřednictvím systému elektronického soudnictví (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV) musí být poplatky uhrazeny inkasem. Oznámení maximální částky, která může být inkasována, v tomto případě není možné.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud jsou spolkové orgány oprávněny požadovat soudní poplatky při podání návrhu – zde návrhu na vydání evropského platebního rozkazu – a neexistuje povolení k inkasu, musí být k žádosti přiložen doklad o zaplacení poplatků (doklad o převodu). (§ 4 zákona o soudních poplatcích). Pokud je úhrada provedena bankovní kartou, kreditní kartou, vkladem nebo převodem na účet příslušného soudu nebo inkasem z účtu dané strany, informuje rakouská spolková účetní agentura soudní orgán o zaúčtování plateb provedených na účet soudu až v pozdější fázi. Postup týkající se oznamování soudních poplatků končí okamžikem předložení dokladu o úhradě (v plné výši).

V případě přeplatku lze do pěti let uplatnit nárok na vrácení přeplatku soudních poplatků (§ 6c zákona o vymáhání soudních poplatků).

Související odkaz

Odkaz se otevře v novém okně.Zákona o soudních poplatcích):

Poslední aktualizace: 21/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Polsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky v občanskoprávním řízení jsou upraveny zákonem o soudních nákladech (občanskoprávní věci) ze dne 28. července 2005 (konsolidované znění: Sbírka zákonů 2014, položka 1025). Zpravidla se poplatek hradí za jakýkoli podaný žalobní návrh, včetně nároků vznesených v rámci řízení upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále jen „evropský platební rozkaz“). Polské právo stanoví možnost podat žádost o osvobození od těchto nákladů ve výše uvedeném zákoně (hlava IV – Osvobození od soudních nákladů).

Které poplatky je třeba uhradit?

Poplatek, který se hradí v případě evropského platebního rozkazu, je poměrným poplatkem.

V jaké výši?

Poměrný poplatek se hradí za případy týkající se majetkových práv a činí 5 % ze sporné částky (tj. částky uvedené v žalobním návrhu); nemůže však být nižší než 30 zlotých nebo vyšší než 100 000 zlotých. V případě žádosti o zrušení evropského platebního rozkazu se hradí polovina poplatku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle čl. 1262 odst. 1 občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964 (Sbírka zákonů č. 43, položka 269, v platném znění), soud nepodnikne žádné kroky v návaznosti na procesní dokument, za který nebyl příslušný poplatek uhrazen. Jinými slovy musí být poplatek uhrazen v okamžiku, kdy je procesní dokument (žalobní návrh) podán k příslušnému soudu, nebo musí být podána žádost o osvobození od soudních nákladů.

Procesní důsledky neuhrazení poplatků za procesní dokument jsou mimo jiné uvedeny v Odkaz se otevře v novém okně.článcích 130 a Odkaz se otevře v novém okně.1302 občanského soudního řádu.

Článek 130 občanského soudního řádu stanoví, že pokud procesní dokument (včetně žalobního návrhu) nelze zpracovat v důsledku neuhrazení poplatku, předsedající soudce vyzve danou stranu, aby tuto úhradu provedla do jednoho týdne, jinak bude procesní dokument vrácen. Pokud procesní dokument podala osoba žijící v zahraničí, která nemá v Polsku žádného jmenovaného zástupce, předsedající soudce stanoví lhůtu pro uhrazení poplatku, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Pokud není poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, procesní dokument se vrátí příslušné straně. Pokud je poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, procesní dokument má právní účinky ode dne, kdy byl podán.

Podle článku 1302 občanského soudního řádu procesní dokument podaný advokátem nebo patentovým zástupcem, za který nebyl uhrazen poplatek, bude vrácen bez výzvy k úhradě, pokud je poplatek pevně daný nebo úměrný sporné částce určené stranou. Pokud je však poplatek za procesní dokument uhrazen do týdne od doručení rozhodnutí o vrácení dokumentu, má dokument právní účinky od dne, kdy byl podán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pravidla úhrady soudních poplatků v občanskoprávních věcech jsou upravena Odkaz se otevře v novém okně.vyhláškou ministra spravedlnosti ze dne 31. ledna 2006, která stanoví pravidla pro úhradu soudních poplatků v občanskoprávních věcech (Sbírka zákonů č. 27, položka 199), což je prováděcí předpis pro výše uvedený zákon o soudních nákladech (občanskoprávní věci).

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech lze hradit bezhotovostně na běžný účet příslušného soudu (bankovní spojení lze získat přímo od soudu nebo na jeho internetových stránkách nebo na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti), přímo na pokladně soudu nebo kolkovými známkami, které lze zakoupit na pokladně soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Jakmile jsou uhrazeny poplatky a vyřešeny případné nesrovnalosti, soud vydá evropský platební rozkaz.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Rumunsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Evropský platební rozkaz je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

Pokud jde o systém soudních poplatků hrazených kolkovými známkami (kolkovné), upozorňujeme, že je upraven nouzovým nařízením č. 80/2013, které je v platnosti od 26. června 2013. Tento legislativní akt byl přijat v návaznosti na změnu právního rámce pro vedení občanských řízení přijetím občanského soudního řádu a prosazováním nových institucí zavedených občanským zákoníkem.

Kolkovné se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby a platí se za služby poskytované soudy, jakož i Ministerstvem spravedlnosti (Ministerul Justiției) a úřadem státního zástupce při Nejvyšším kasačním a trestním soudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kolkovné lze v Rumunsku hradit on-line, avšak tento systém elektronických plateb není zatím v provozu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Kolkovné se platí jak za prvostupňová řízení, tak za opravné prostředky v souladu se zákonem.

Pokud jde o platby kolkovného, fyzické osoby mohou mít na požádání nárok na slevy, osvobození a splátkové režimy v souladu s nouzovým vládním nařízením č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanských věcech, schváleným a doplněným zákonem č. 193/2008 v platném znění. Právnickým osobám mohou být pro platbu kolkovného poskytnuta zařízení podle čl. 42 odst. 2 nouzového vládního nařízení č. 80/2013.

V jaké výši?

Podle současných právních předpisů činí kolkovné za podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu podle čl. 3 odst. 1 nouzového vládního nařízení č. 80/2013:

 1. až do hodnoty 500 lei – 8%, avšak nejméně 20 lei;
 2. od 501 lei do 5 000 lei – 40 lei + 7% z hodnoty přesahující 500 lei;
 3. od 5 001 lei do 25 000 lei: 355 lei + 5% z hodnoty přesahující 5 000 lei;
 4. od 25 001 lei do 50 000 lei – 1 355 lei + 3% z hodnoty přesahující 25 000 lei;
 5. od 50 001 lei do 250 000 lei – 2 105 lei + 2% z hodnoty přesahující 50 000 lei;
 6. nad 250 000 lei – 6 105 lei + 1% z hodnoty přesahující 250 000 lei.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V souladu s nouzovým vládním nařízením č. 80/2013 se kolkovné hradí předem. Pokud žalobce svou povinnost uhradit kolkovné nesplní ve lhůtě stanovené zákonem nebo soudem, návrh bude zrušen jako nekolkovaný, případně vyřízen v rozsahu ze zákona uhrazeného kolkovného. Pokud bude žádost o zvlášstní úpravu pro úhradu kolkovného zamítnuta a žalobce kolkovné neuhradí ve lhůtě stanovené soudem, aniž by do spisu doložil jakýkoli důkaz o provedené platbě, soud návrh zruší jako nekolkovaný.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Kolkovné hradí osoba, která poplatek dluží, v hotovosti, bankovním převodem nebo on-line na vyhrazený účet místních rozpočtových příjmů, tj. „soudní poplatky a jiné kolkovné“, územní správní jednotky podle místa bydliště nebo místa pobytu fyzické osoby, případně podle sídla právnické osoby. Náklady spojené s převodem částek splatných jako kolkovné nese dlužník.

Pokud osoba, která má uhradit kolkovné, nemá místo bydliště ani místo pobytu, případně sídlo v Rumunsku, kolkovné se platí na místní rozpočtový účet územní správní jednotky podle sídla soudu, u kterého je podána žaloba nebo návrh.

Kolkovné se hradí v hotovosti na ředitelstvích pro poplatky a daně územních správních jednotek podle místa bydliště nebo místa pobytu fyzické osoby, případně podle sídla právnické osoby.

Kromě toho lze kolkovné uhradit bankovním převodem a on-line.

Pro úhradu kolkovného nebyl v Rumunsku dosud zaveden žádný elektronický systém, ačkoli je tato možnost upravena zákonem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Doklad o úhradě kolkovného, který se vydává pro platby v hotovosti, nebo poštovní peněžní poukázka se předloží v okamžiku podání právní žaloby.

Doklady, popřípadě poštovní peněžní poukázky pro kolkovné nemají žádný standardní formát; vydávají se v podobě uznávané jednotkou v místě, kde se platba provádí.

Pokud se kolkovné platí poté, co soud žalobci doručí oznámení v tomto smyslu, musí žalobce do spisu doložit důkaz o úhradě poplatku do deseti dní od doručení oznámení.

Důkaz o úhradě kolkovného lze předložit osobně v sídle soudu nebo e-mailem s uvedením spisové značky (jednacího čísla), za kterou (které) se úhrada provádí, neboť totéž jednací číslo je uvedeno na oznámení doručeném soudem dotyčné straně.

Poslední aktualizace: 21/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Slovinsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky vztahující se na řízení o evropském platebním rozkazu jsou stanoveny ve slovinském zákoně o soudních poplatcích (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Úřední věstník Slovinské republiky) č. 37/08, 97/10, 63/13, Odkaz se otevře v novém okně.58/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, Odkaz se otevře v novém okně.19/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 30/16 a 10/17–ZPP-E (zákon, kterým se mění občanský soudní řád); dále jen „ZST-1“), který je obecným právním předpisem o soudních poplatcích.

ZST-1 (článek 6) stanoví právní základ pro úhradu soudních poplatků v hotovosti, elektronickým převodem a jinými platnými platebními prostředky, což se vztahuje i na platbu poplatků v rámci řízení o evropském platebním rozkazu. V praxi mohou být soudní poplatky uhrazeny elektronicky prostřednictvím internetových platebních služeb jednotlivých bank.

Které poplatky je třeba uhradit?

V rámci řízení o evropském platebním rozkazu se na celé řízení vztahuje jednorázový soudní poplatek. Osobou odpovědnou za úhradu soudního poplatku je žalobce a platba musí být provedena v okamžiku podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu k soudu.

V jaké výši?

Výše soudního poplatku v rámci řízení o evropském platebním rozkazu, který musí žalobce uhradit při podání návrhu k soudu, závisí na hodnotě nároku.

Kvocient činí 1,2 (položka 1301 sazebníku poplatků podle ZST-1) a poplatek se vypočte v souladu s tabulkou uvedenou v článku 16 zákona ZST-1. Jelikož existuje mnoho tříd hodnot, nemohou zde být všechny podrobně uvedeny.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce neuhradí soudní poplatek včas, soud přesto řízení povede a soudní poplatek je pak v případě potřeby vymáhán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

ZST-1 (článek 6) stanoví právní základ pro úhradu soudních poplatků v hotovosti, elektronickým převodem a jinými platnými platebními prostředky, což se vztahuje i na platbu poplatků v rámci řízení o evropském platebním rozkazu.

V praxi mohou být soudní poplatky uhrazeny elektronicky prostřednictvím internetových platebních služeb jednotlivých bank nebo mohou být uhrazeny přímo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo na pokladně soudu (v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu).

Každá banka má svou vlastní internetovou platební službu pro elektronické platby.

Odpovědná osoba může soudní poplatek uhradit předem, tj. při podání návrhu na zahájení řízení k soudu, nebo může podat návrh k soudu a počkat, až jí soud zašle platební avízo s příslušnou částkou a všechny ostatní nezbytné údaje k provedení platby.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud je soudní poplatek uhrazen s uvedením příslušného referenčního čísla (sděleného odpovědné osobě soudem v platebním avízu), nemusí odpovědná osoba soudu předkládat žádný doklad o platbě. V takovýchto případech je soud o platbě informován prostřednictvím zvláštního systému elektronického bankovnictví (UJPnet), kde je správné referenční číslo rozhodující pro identifikaci jednotlivých plateb.

Pokud je však soudní poplatek uhrazen bez uvedení příslušného referenčního čísla, odpovědná osoba musí soudu předložit potvrzení o platbě. Neexistují žádné zvláštní formální podmínky týkající se platnosti tohoto potvrzení. Na základě tohoto potvrzení soud v případě potřeby ověří úhradu soudního poplatku na platformě UJPnet (zejména pokud není soudní poplatek uhrazen na pokladně soudu).

Poslední aktualizace: 01/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Slovensko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Zákon č. 71/1992 o soudních poplatcích a poplatcích za výpisy z trestního rejstříku, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní poplatky mohou být uhrazeny debetní nebo kreditní kartou, bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se v souladu s článkem 1 zákona č. 71/1992 o soudních poplatcích a poplatcích za výpisy z trestního rejstříku, ve znění pozdějších předpisů, vybírají za jednotlivé úkony anebo soudní řízení, kde jsou úkony vykonávány na návrh a jako úkony orgánů státní správy soudů a státních zastupitelství, uvedené v sazebníku soudních poplatků a poplatků za výpisy z trestního rejstříku, který tvoří přílohu tohoto zákona.

Poplatky se rovněž vybírají za řízení a úkony vykonané bez návrhu ve prospěch poplatníka, pokud je tak výslovně uvedeno v sazebníku.

V jaké výši?

Výše poplatku je uvedená v sazebníku procentuálně ze základu poplatku nebo jako paušální částka. Pokud je stanovena výše poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v rámci jedné instance. Poplatek ve stejné výši se vybírá i za odvolací řízení v téže věci.

Za návrh na zahájení řízení o evropském platebním rozkazu je stanoven poplatek ve výši 6 % z ceny (úhrady) předmětu řízení anebo z hodnoty předmětu sporu, avšak ne méně než 16,50 EUR, ledaže by byla stanovena zvláštní sazba. Totéž platí v případě podání odporu.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud poplatek za podání žaloby, návrhu na zahájení řízení, odvolání nebo kasační stížnost není uhrazen, soud vyzve poplatníka, aby ho ve lhůtě, kterou stanoví, uhradil, obecně do deseti dnů od doručení výzvy; pokud poplatek i přes výzvu není uhrazen ani v této lhůtě, soud řízení zastaví. Poplatník musí být ve výzvě poučen o důsledcích neuhrazení poplatku.

Soud řízení kvůli neuhrazení poplatku nezastaví, pokud

 1. už začal jednat ve věci samé;
 2. žaloba nebo návrh byly rozšířeny, nebo byla podána vzájemná žaloba nebo protinávrh ve stejné věci poté, co začal jednat ve věci samé;
 3. je požadováno uhrazení poplatku ve výši, která je v rozporu s ustanoveními tohoto zákona;
 4. platební povinnost poplatníka vznikla v důsledku podání návrhu na nařízení naléhavých opatření;
 5. byla ve lhůtě stanovené pro uhrazení soudního poplatku podána žádost o osvobození od soudního poplatku a soud žádosti vyhověl; pokud soud žádosti vyhověl pouze zčásti, vyzve poplatníka, aby uhradil soudní poplatek ve výši, které se osvobození od soudního poplatku netýkalo.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky, které jsou vybírány soudy, orgány státní správy soudů a státních zastupitelství, mohou být uhrazeny v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky. Poplatky se uhradí v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou nebo bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky prostřednictvím technického vybavení právnické osoby, ve které je 100% vlastníkem stát a která je provozovatelem systému, pokud příslušný subjekt splnil požadavky pro výše uvedené. Poplatky mohou být uhrazeny v hotovosti, pokud soudy, orgány státní správy soudů a státních zastupitelství pro tento způsob platby vytvořily podmínky a za předpokladu, že poplatek v jedné věci nepřesáhne 300 EUR, s výjimkou poplatku pod bodem 17 (ve věcech obchodního rejstříku), který může být uhrazen v hotovosti, byť přesáhne 300 EUR. Pokud jsou soud, orgány státní správy soudů a státních zastupitelství zapojeny do centrálního systému evidence poplatků, poplatky se uhradí v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou nebo bankovním převodem nebo na pobočce zahraniční banky na účet provozovatele systému.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úhrada platby může být potvrzena standardními platebními doklady používanými v běžných transakcích v závislosti na způsobu platby, tj. příjmovým dokladem, útržkem z poštovní poukázky, výpisem z účtu atd.

Poslední aktualizace: 10/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Švédsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky za návrh na vydání evropského platebního rozkazu jsou ve Švédsku upraveny následujícími předpisy:

Zákon (2008:879) o evropském platebním rozkazu 5 § Ten, kdo navrhuje vydání evropského platebního rozkazu, musí za podání takového návrhu uhradit poplatek. Vláda může vydat nařízení týkající se výše částky takového poplatku.

Poplatek za podání návrhu musí být uhrazen předem.

Pokud žalobce nesplní povinnost uhradit poplatek za podání návrhu, bude návrh odmítnut.

Nařízení (2008:892) o evropském platebním rozkazu 3 § Při úhradě poplatku za podání návrhu musí žalobce uvést osobní identifikační číslo žalovaného nebo registrační číslo, pokud jde o organizaci.

Úhradu lze provést elektronicky švédskému exekučnímu orgánu prostřednictvím uvedených bankovních údajů.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu ve Švédsku, je třeba za podání takového návrhu uhradit poplatek. Poplatek za podání návrhu musí být uhrazen předem. To znamená, že poplatek musí být uhrazen, aby švédský exekuční orgán mohl zahájit zpracování návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Úhrada se provádí při podání návrhu na formuláři A. Poté, co návrh podáte, obdržíte příkaz švédského exekučního orgánu s informacemi, jak uhradit poplatek za podání návrhu. Příkaz k úhradě neobdržíte, pokud jste k návrhu přiložili doklad o tom, že poplatek byl uhrazen na bankovní účet švédského exekučního orgánu.

V jaké výši?

V současné době činí poplatek za podání návrhu 300 SEK.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není poplatek uhrazen včas, návrh bude zamítnut před tím, než bude zahájeno zpracování návrhu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatek za evropský platební rozkaz lze uhradit prostřednictvím níže uvedených bankovních údajů. Při úhradě uveďte do zprávy pro příjemce číslo věci, osobní identifikační číslo žalovaného nebo registrační číslo, pokud jde o organizaci:

 • Plus bankovní číslo: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po včasném uhrazení poplatku za vydání návrhu není třeba dělat nic dalšího. Švédský exekuční orgán sleduje příjem úhrady příslušným orgánem. Jakmile je úhrada zaregistrována, švédský exekuční orgán zahájí zpracování návrhu na vydání evropského platebního rozkazu.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Anglie a Wales

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak soudní poplatky uhradit?

Co udělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Řízení o evropském platebním rozkazu je zjednodušené řízení pro získání rozhodnutí o nesporných nárocích v přeshraničních občanských a obchodních věcech. Přeshraniční spor je spor, kdy alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než ve kterém je řízení zahájeno.

Které poplatky je třeba uhradit?

Podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu je podmíněno úhradou soudních poplatků. Chcete-li platit debetní nebo kreditní kartou, měly by být příslušné údaje o kartě uvedeny v dodatku k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu na formuláři A.

Pokud by bylo třeba nárok vymáhat, budou vyžadovány další soudní poplatky. Podrobnější informace o dostupných postupech najdete na stránce týkající se vymáhání soudních rozhodnutí v Anglii a Walesu.

V jaké výši?

Informace o soudních poplatcích v Anglii a Walesu lze nalézt v letáku Odkaz se otevře v novém okně.EX50 – Soudní poplatky v občanskoprávních a rodinných věcech.

Výše poplatku se odvíjí od hodnoty nároku.

Pro orientaci jsou v níže uvedené tabulce uvedeny poplatky platné k 17. listopadu 2016. Výše soudních poplatků se může měnit, je proto třeba vždy ověřit u soudu či právního zástupce, zda je daná částka stále aktuální. Uvedené poplatky jsou v librách šterlinků (GBP). K výpočtu odpovídající částky v eurech (EUR) musí být použit přepočítací koeficient platný v den podání návrhu.

1.1 Poplatky splatné při zahájení řízení (včetně řízení uskutečněných po udělení povolení k vydání) za účelem vymáhání peněžní částky v závislosti na výši nároku:

Splatný poplatek (GBP)

a) nárok v hodnotě do 300 GBP

35 GBP

b) nárok vyšší než 300 GBP, avšak nepřesahující 500 GBP

50 GBP

c) nárok vyšší než 500 GBP, avšak nepřesahující 1 000 GBP

70 GBP

d) nárok vyšší než 1 000 GBP, avšak nepřesahující 1 500 GBP

80 GBP

e) nárok vyšší než 1 500 GBP, avšak nepřesahující 3 000 GBP

115 GBP

f) nárok vyšší než 3 000 GBP, avšak nepřesahující 5 000 GBP

205 GBP

g) nárok vyšší než 5 000 GBP, avšak nepřesahující 10 000 GBP

455 GBP

f) nárok vyšší než 10 000 GBP, avšak nepřesahující 200 000 GBP

5 % hodnoty nároku

i) nárok vyšší než 200 000 GBP

10 000 GBP

Chcete-li nárok vymáhat, platí se další poplatek.

Při podání návrhu musíte zaplatit soudní poplatek a dále zaplatit další soudní poplatky v různých fázích soudního řízení. Můžete mít nárok na osvobození od poplatku (záleží na Vaší osobní situaci), což znamená, že nebudete muset platit soudní poplatek, či pouze určitou část. Je nutné však zažádat samostatně o osvobození od každého jednotlivého poplatku, který je splatný během soudního řízení. Pokud si tedy například zažádáte o osvobození od poplatku při prvním podání, budete osvobozeni pouze od prvního, úvodního poplatku. Důvodem je to, že Vaše osobní situace se může během řízení změnit a vy již nadále nebudete mít nárok na osvobození od poplatku. Nebo v opačném případě může dojít k tomu, že během soudního řízení získáte nárok na osvobození od poplatku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce neuvede příslušné údaje o kreditní kartě správně nebo pokud se platba z nějakého důvodu neprovede, zašle příslušný soud žalobci formulář B „Žádost žalobci, aby doplnil nebo opravil návrh na vydání evropského platebního rozkazu“ s žádostí o doplnění údajů o platné platební kartě, aby bylo možné provést úhradu soudních poplatků. Dokud soud neobdrží správnou platbu, nepodnikne žádné další kroky.

Jak soudní poplatky uhradit?

Úhrada soudních poplatků se provádí na základě poskytnutí správných platebních údajů soudu. Údaje by měly být poskytnuty prostřednictvím formuláře A „Návrh na vydání evropského platebního rozkazu“.

Platba se obvykle provádí debetní nebo kreditní kartou. Je možné, že soud, na který se s návrhem obracíte, nemusí umožňovat všechny způsoby úhrady uvedené ve formuláři A. Žalobce by se měl obrátit na soud a ověřit, jaký způsob platby lze použít.

Rovněž je možné zaplatit kreditní kartou prostřednictvím telefonu. Řada soudů má zařízení pro tento způsob přijímání plateb kartou k dispozici, ale je třeba předem ověřit, zda lze u daného soudu platbu takto provést.

Elektronickou platbu lze provést pouze v případě osob, které mají adresu ve Spojeném království.

Co udělat po uhrazení poplatků?

Je-li návrh správně podán, vydá soud vůči žalovanému evropský platební rozkaz (formulář E). Současně je žalobci zasláno oznámení o vydání rozkazu a doklad o přijetí platební transakce.

Tento doklad má obvykle rozměry 8 x 12 cm. V jeho horní části je uveden název soudu a jeho poštovní adresa, v dolní části je uvedena uhrazená část a datum její úhrady.

Víc informací naleznete v části věnované Odkaz se otevře v novém okně.vymáhání přeshraničních nároků v Evropské unii.

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Severní Irsko

V tuto chvíli nejsou účtovány žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 13/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Skotsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak soudní poplatky uhradit?

Co udělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ve Skotsku poplatky za evropský platební rozkaz upravují tyto předpisy:

 • nařízení nejvyššího soudu hrabství o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), ve znění pozměňujícího nařízení o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Od 1. dubna 2019 se na evropský platební rozkaz vztahuje příloha 2 část II odst. 6.

Od 1. dubna 2020 se na evropský platební rozkaz vztahuje příloha 3 část II odst. 6.

Elektronická úhrada poplatků není možná.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu za použití formuláře A podle nařízení(EU) č. 1896/2006 k soudu je nutné jednorázově uhradit poplatek, který pokrývá veškerá soudní řízení.

Zastupování advokátem se obvykle nepožaduje, a soudní poplatek proto nezahrnuje žádné odměny právních zástupců ani náklady související s doručováním písemností žalovanému.

Podání odporu na formuláři F není zpoplatněno.

V jaké výši?

Poplatek za podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu k soudu činí 129 GBP.

Podle článku 8 nařízení nejvyššího soudu hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského právního předpisu č. 2018/481 v pozměněném znění, může mít strana nárok na osvobození od poplatku, např. má-li nárok na určité státní dávky, nebo nárok na právní pomoc v občanských věcech.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle odstavce 3 nařízení nejvyššího soudu hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského právního předpisu č. 2018/481 v pozměněném znění, soud návrhu nevyhoví a není povinen nic činit, dokud poplatek nebude uhrazen.

Jak soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky lze uhradit:

 • šekem vystaveným ve prospěch Scottish Courts and Tribunals Service,
 • debetní nebo kreditní kartou – je třeba ověřit, jaké druhy karet příslušný soud přijímá a zda lze platby provádět telefonicky,
 • poštovní poukázkou ve prospěch Scottish Courts and Tribunals Service,
 • v hotovosti – v případě úhrad prováděných poštou se platba v hotovosti nedoporučuje.

Co udělat po uhrazení poplatků?

Soud spolu s platbou přijme návrh podaný za použití formuláře A podle nařízení (ES) č. 1896/2006. Formulář i platba by měly být soudu předány nebo zaslány současně. Soud následně, jako další krok řízení, vydá nebo zašle formulář B, C, D nebo E. Doklady o platbě se nevyžadují.

Poslední aktualizace: 03/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.