Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Østrig

Denne side indeholder oplysninger om retsafgifterne i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Indledning

I henhold til artikel 25 i forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure må de samlede retsafgifter i en medlemsstat i forbindelse med en europæisk betalingspåkravsprocedure og den almindelige civile retssag, der følger i tilfælde af indsigelse mod det europæiske betalingspåkrav, ikke overstige retsafgifterne i den pågældende medlemsstat i forbindelse med en almindelig civil retssag uden en forudgående europæisk betalingspåkravsprocedure. Det betyder, at sager vedrørende anmodninger om et europæisk betalingspåkrav er underlagt den faste afgift i tarifpost 1 (TP 1) i retsafgiftsloven (Gerichtsgebührengesetz, GGG), som gælder for alle betalingspåkravsprocedurer og nationale civile retssager.

Hvilke afgifter skal betales?

I sager vedrørende anmodninger om et europæisk betalingspåkrav i første instans finder tarifpost 1 i retsafgiftsloven anvendelse i henhold til anmærkning 1 til tarifpost 1. Denne faste afgift skal betales, uanset om sagen føres til ende. Beløbet kan kun nedsættes

  • i tilfælde af øjeblikkelig tilbagetrækning eller afvisning af kravet før forkyndelse for modparten (med en fjerdedel, jf. bemærkning 3 til TP 1 i retsafgiftsloven) eller
  • i tilfælde af tilbagetrækning af kravet efter forkyndelse for modparten, dog før eller på første retsmøde (til halvdelen, jf. bemærkning 4, litra a), til TP 1 i retsafgiftsloven) eller
  • hvis der indgås et retskraftigt forlig på første retsmøde eller i begyndelsen af det andet retsmøde som følge af en mæglingsproces som indledt senest på det første retsmøde (til halvdelen, jf. bemærkning 4, litra b), til TP 1 i retsafgiftsloven).

I den østrigske retsorden skal der som udgangspunkt kun betales afgift ved indgivelsen af det indledende processkrift (i dette tilfælde anmodningen om et europæisk betalingspåkrav) i civile sager i første instans. Der skal ikke betales retsafgifter for sagens videre behandling i første instans.

Det fremgår af § 2 Z.1 litra a) i retsafgiftsloven, at forpligtelsen til at betale retsafgift stiftes ved indgivelse (Einlangen) af anmodningen om et europæisk betalingspåkrav til retten. Afgiften forfalder til betaling på dette tidspunkt. Senest på denne dato skal en eventuel anmodning om fritagelse for betaling heraf i forbindelse med bevilling af retshjælp (Verfahrenshilfe) indgives, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Anmodninger om fornyet prøvelse efter forordningens artikel 20 er gratis (uanset om den har til formål at opnå et retsmiddel svarende til restitutio in integrum (stk. 1) eller en realitetsundersøgelse (stk. 2)).

Hvor meget skal jeg betale?

Beregningen af retsafgifterne i første instans afhænger af værdien af sagsgenstanden (sagsværdi = kravets størrelse) og antallet af parter. Til illustration gengives nedenfor tarifpost 1 i retsafgiftsloven (pr. 1. maj 2021, her den aktuelle: Gerichtsgebührengesetz) i sin helhed:

Tarifpost 1

Kravets værdi

Retsafgiftens størrelse

op til

150 EUR

25 EUR

over

150 EUR til

300 EUR

48 EUR

over

300 EUR til

700 EUR

68 EUR

over

700 EUR til

2 000 EUR

114 EUR

over

2 000 EUR til

3 500 EUR

182 EUR

over

3 500 EUR til

7 000 EUR

335 EUR

over

7 000 EUR til

35 000 EUR

792 EUR

over

35 000 EUR til

70 000 EUR

1 556 EUR

over

70 000 EUR til

140 000 EUR

3 112 EUR

over

140 000 EUR til

210 000 EUR

4 670 EUR

over

210 000 EUR til

280 000 EUR

6 227 EUR

over

280 000 EUR til

350 000 EUR

7 783 EUR

over

350 000 EUR

1,2 % af det omtvistede beløb plus 4 203 EUR

Overstiger antallet af parter to, kan der blive opkrævet et flerpartstillæg (Mehrparteienzuschlag) i henhold til § 19a i retsafgiftsloven (fra 10 til 50 %).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Ved forsinket betaling forfalder et fast tillægsbeløb på for tiden (pr. 1. maj 2021) 23 EUR til betaling i henhold til § 31 i retsafgiftsloven. Den forsinkede betaling af retsafgiften har imidlertid ingen indflydelse på gennemførelsen af retssagen. Retssager er ikke afhængige af betaling af retsafgifter, idet sagen gennemføres på en fuldstændig uafhængig måde.

Rettens inddrivelse af retsafgifter er reguleret i lov om inddrivelse af afgifter (Gerichtliches Einbringungsgesetz, GEG). Hvis retten som følge af manglende betaling ser sig nødsaget til at udstede et betalingspåkrav (eksekutionsfundament med henblik på inddrivelse af retsafgifter) i henhold til § 6a i loven om inddrivelse af afgifter, skal der yderligere betales et rykkergebyr på for tiden 8 EUR (pr. 1. januar 2014).

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betalingsmåden er fastsat i § 4 i retsafgiftsloven. Ifølge denne bestemmelse kan afgifterne betales ved hjælp af hævekort med bankomatfunktion eller kreditkort, ved indbetaling eller overførsel til den kompetente rets konto eller ved kontant betaling på dommerkontoret. De relevante kontonumre findes på justitsministeriets hjemmeside (http://www.justiz.gv.at/ under fanebladet "domstole" (Gerichte)).

Alle former for afgifter kan desuden betales via direkte debitering, hvis retten (eller det østrigske retssystem i almindelighed) har fået tilladelse til at trække retsafgifterne fra en konto, som debitor har angivet. Anmodningsformularen (inden for rammerne af anmodningen om et europæisk betalingspåkrav) skal i så fald indeholde oplysninger om den konto, som afgiften skal trækkes fra, samt en tilladelse til at debitere den pågældende konto (f.eks. ved at angive kortformen "Gebühreneinzug!" eller "AEV!"). Debitor kan også fastsætte et maksimumsbeløb, der kan trækkes fra vedkommendes konto, hvis han ønsker at indskrænke tilladelsen, jf. §§ 5 og 6 i opkrævningsbekendtgørelsen (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung).

Når et krav fremsættes inden for rammerne af anmodningen om et europæisk betalingspåkrav via den elektroniske retsportal (elektronischer Rechtsverkehr, ERV), kan afgifterne kun betales ved direkte debitering. I så fald kan der ikke fastsættes noget maksimumsbeløb.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Hvis forbundsregeringens krav på betaling af retsafgifter hviler på indgivelsen af processkriftet – i dette tilfælde anmodningsformularen om et europæisk betalingspåkrav, og der ikke gives tilladelse til direkte debitering, skal processkriftet være vedlagt dokumentation for, at afgiften er blevet betalt (beløbet er blevet overført), jf. § 4 i retsafgiftsloven. Hvis betaling sker ved hjælp af et hævekort, et kreditkort, indbetaling eller overførsel til den kompetente rets konto eller ved direkte debitering fra partens konto, underretter den kompetente statslige myndighed først efterfølgende retten om, at betalingen har fundet sted. Når det er påvist, at afgifterne (fuldt ud) er blevet betalt, er proceduren afsluttet.

Såfremt der er betalt for meget, kan det overskydende beløb kræves tilbagebetalt inden for en frist på fem år, jf. § 6c, stk. 1, nr. 1, i loven om inddrivelse af afgifter.

Andre relevante links

Gerichtsgebührengesetz

Sidste opdatering: 17/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.