Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Retsafgifter i Kroatien er underlagt lov om retsafgifter (Zakon o sudskim pristojbama) (det kroatiske lovtidende (Narodne novine) nr. 118/18) og bekendtgørelse om satser for retsafgifter (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) vedtaget af Kroatiens regering.

I henhold til artikel 5 i lov om retsafgifter skal de afgifter, der er fastsat i oversigten over retsafgifter, betales på anden måde end kontant, ved køb af stempelmærker udstedt af de kroatiske myndigheder eller elektronisk.
For så vidt angår svarskrifter, der indgives elektronisk i overensstemmelse med særlige bestemmelser via rettens informationssystem, betales halvdelen af de afgifter, der er fastsat i oversigten over retsafgifter, ved indgivelsen.
For så vidt angår afgørelser, der forkyndes af retten elektronisk i overensstemmelse med særlige bestemmelser via rettens informationssystem, betales halvdelen af de afgifter, der er fastsat i oversigten over retsafgifter, forudsat at afgifterne betales inden for tre dage fra datoen for den elektroniske forkyndelse af afgørelsen.

Hvilke afgifter findes der?

Der betales retsafgifter i forbindelse med alle civil- og handelssager, dog med de undtagelser, der er fastsat i artikel 11 i lov om retsafgifter. Følgende er undtaget:

 1. Republikken Kroatien og de nationale myndigheder
 2. Personer og myndigheder, der udøver offentligretlige beføjelse i sager, der følger af udøvelsen af disse beføjelser
 3. Arbejdstagere i tvister og andre sager vedrørende udøvelsen af deres rettigheder i forbindelse med ansættelsesforhold
 4. Embedsmænd og arbejdstagere i administrative procedurer vedrørende udøvelsen af deres rettigheder som embedsmænd
 5. Personer, der blev invalide i den kroatiske uafhængighedskrig, mod forevisning af den nødvendige dokumentation for deres status, og personer med handicap mod forevisning af gyldige dokumenter udstedt af instituttet for ekspertise inden for, reintegration og beskæftigelse af handicappede
 6. Ægtefæller til, børn af og forældre til soldater, som blev dræbt, forsvandt eller blev frihedsberøvet i den kroatiske uafhængighedskrig, mod forevisning af den nødvendige dokumentation for deres status
 7. Ægtefæller til, børn af og forældre til personer, som blev dræbt, forsvandt eller blev frihedsberøvet i den kroatiske uafhængighedskrig, mod forevisning af den nødvendige dokumentation for deres status
 8. Flygtninge, fordrevne personer og hjemvendte personer mod forevisning af den nødvendige dokumentation for deres status
 9. Modtagere af socialhjælp
 10. Humanitære organisationer og organisationer, der arbejder med beskyttelse af pårørende til personer, som er blevet dræbt, er forsvundet eller blevet frihedsberøvet i forbindelse med humanitært arbejde, og handicaporganisationer
 11. Børn, der er parter i sager om underholdsbidrag eller i sager om krav vedrørende denne ret
 12. Sagsøgere i søgsmål vedrørende anerkendelse af moderskab og faderskab og om omkostninger i forbindelse med graviditet og fødsel uden for ægteskab
 13. Parter, der ønsker at få genoprettet deres rets- og handleevne
 14. Mindreårige, der ansøger om tilladelse til at indgå ægteskab
 15. Parter i sager vedrørende tilbagelevering af et barn og fuldbyrdelse af en afgørelse om ret til samvær med barnet
 16. Sagsøgere i tvister om rettigheder forbundet med obligatoriske pensionsordninger og almene sundhedsforsikringer, om arbejdsløses rettigheder ifølge arbejdsmarkedslovgivningen og om rettigheder til sociale ydelser
 17. Sagsøgere i sager om beskyttelse af forfatningssikrede menneskerettigheder og friheder mod endelige individuelle retsakter
 18. Sagsøgere i tvister om erstatning for miljøforurening
 19. Fagforeninger og faglige sammenslutninger på højt niveau i civile sager om juridisk godkendelse af vikarer samt i kollektive arbejdskonflikter og tillidsrepræsentanter i civile sager om udøvelsen af samarbejdsudvalgets beføjelser
 20. Forbrugerne i deres egenskab af insolvente skyldnere
 21. Andre personer og organisationer, hvis dette er foreskrevet i en særlov.

Fremmede stater er fritaget for at betale afgifter, hvis dette er bestemt ved en international traktat, eller under forudsætning af gensidighed.

Såfremt der opstår tvivl om betingelsen for gensidighed anmoder retten justitsministeriet om en udredning.

Fritagelsen i punkt 10 gør sig gældende for de humanitære organisationer, der er blevet udpeget af socialministeren.

Fritagelsen for retsafgifter gør sig ikke gældende for kommunale organer, medmindre udøvelsen af offentlig myndighed er blevet overført hertil i overensstemmelse med en særlig lov.

I forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure betales følgende retsafgifter:

 • ved forslag til et europæisk betalingspåkrav – fordringshaver betaler
 • ved afgørelse om et europæisk betalingspåkrav – fordringshaver betaler
 • ved indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav – skyldner betaler

hvis proceduren ender med en retssag:

 • ved en retsafgørelse – sagsøger betaler
 • ved en appel – sagsøger betaler
 • ved et svarskrift – den person, der indgiver svarskriftet, betaler (det er frivilligt at indgive svarskrift)
 • ekstraordinære retsmidler – det er muligt at appellere (revizija) afgørelser truffet af en ret i anden instans, hvis det omstridte beløb er større end 200 000 HRK
 • retsafgifterne betales af den part, der begærer sagen genoptaget, og den person, der indgiver svarskrift til begæringen om genoptagelse (det er frivilligt at indgive svarskrift)

Hvor meget skal jeg betale?

I. I forbindelse med en stævning, et modkrav, en afgørelse og en indsigelse mod et betalingspåkrav betales der en retsafgift, der står rimeligt i forhold til det omtvistede beløb (beregnes udelukkende på baggrund af beløbet i hovedsagen uden renter og omkostninger), som følger:

Over HRK

Op til HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Ved beløb over 15 000,00 HRK opkræves en afgift på 500,00 HRK plus 1 % af beløbet over 15 000,00 HRK, dog højst 5 000,00 HRK.

II. I forbindelse med forslag til et europæisk betalingspåkrav, afgørelser om et europæisk betalingspåkrav og svar på forslag betales halvdelen af de i punkt I nævnte retsafgifter.

III. Ved appel af en retsafgørelse eller begæring om genoptagelse betales det dobbelte af de i punkt I nævnte afgifter.

IV. Hvis der indgås et retsforlig under retssagen, betales ingen retsafgifter.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis parten ikke betaler afgifterne inden for den fastsatte frist eller undlader at underrette retten herom med det samme, påfører retten inden for en yderligere frist på 15 dage efter afgørelsen om sagens omkostninger eller afgørelsen om indsigelse en fuldbyrdelsespåtegning og giver finansagenturet meddelelse herom med henblik på tvangsfuldbyrdelse i form af udlæg i partens finansielle instrumenter i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om udlæg i finansielle instrumenter.

I henhold til artikel 28 i lov om retsafgifter underretter retten først den part, der deltager i den retshandling, for hvilken parten skal betale afgifter, som ikke er blevet betalt med det samme, om forpligtelsen til at betale afgifterne inden for en frist på tre dage. Hvis parten ikke betaler afgifterne eller ikke har deltaget i den retshandling, for hvilken parten skal betale afgifter, som ikke er blevet betalt med det samme, træffer retten afgørelse om afgifterne med betaling af et ekstra gebyr på 100 HRK.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Retsafgifter betales på anden måde end kontant, i form af stempelmærker udstedt af de kroatiske myndigheder eller elektronisk.

Retsafgifter kan betales kontant til rettens regnskabsafdeling, der efterfølgende skal overføre dette beløb til kontoen for budgetindtægter fra retsafgifter inden for en frist på fem dage.

Retsafgifter på under 100 HRK kan betales i form af stempelmærker.

Oplysninger om betalingsmåden for retsafgifter kan ses på webstedet for den elektroniske opslagstavle, på rettens websted eller fås ved henvendelse til justitskontoret.

Retsafgifter kan betales via en bank eller på et postkontor ved overførsel til kontoen for Kroatiens statsbudget.

Ved betaling af retsafgifter fra udlandet anvendes følgende oplysninger:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN : HR1210010051863000160

Bankkonto: +31 1001005-1863000160

Model: HR64

Referencenummer: 5045-20735-personligt identifikationsnummer (eller et andet identifikationsnummer for indbetaleren)

Modtager: Kroatiens finansministerium på vegne af handelsretten i Zagreb

I betalingsmeddelelsen angives "afgift for sag ________" (sagsnummer eller en beskrivelse af betalingen, f.eks. "retsafgift for et forslag til et europæisk betalingspåkrav").

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når betalingen er gennemført, sendes en kvittering for betalingen til den ret, der behandler den sag, retsafgifterne vedrører, med angivelse af sagsnummer (hvis dette er kendt). Ved indgivelse af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav skal denne ledsages af dokumentation for betaling.

Parterne fremsender generelt dokumenterne til domstolene pr. brev (anbefalet eller med almindelig post) eller elektronisk i overensstemmelse med særlige bestemmelser via rettens informationssystem.

Sidste opdatering: 08/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.