Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Retsafgifter er reguleret ved lov nr. 549/1991 Sb. om retsafgifter. Oversigten over retsafgifter er knyttet til loven som bilag. Retsafgifter udgør en indtægtskilde på statsbudgettet.

Retsafgifterne indbetales på den kompetente rets konto i den tjekkiske centralbank. Afgifter på under 5 000 CZK kan også betales ved køb af stempelmærker.

Hvilke afgifter findes der?

I forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure er betalingen af retsafgifter underlagt de almindelige regler. Reglerne på dette område er de samme som i andre civile sager.

Hvor meget skal jeg betale?

Sagsomkostningerne kan enten være et fast beløb eller, hvis de beregnet på grundlag af et bestemt beløb, en procentsats. Omkostningerne i procent er det beløb, der fremkommer ved at gange beregningsgrundlaget for omkostningerne med den gældende sats. De forskellige beløb er anført i den oversigt, der er knyttet som bilag til lov nr. 549/1991 Sb. om retsafgifter.

I forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure er grundreglen baseret på kriteriet om pengekrav afgørende. I forbindelse med en anmodning om indledning af en civil sag vedrørende et pengekrav opkræves følgende retsafgifter:

  • for beløb på op til 20 000 CZK opkræves en fast retsafgift på 1 000 CZK
  • for beløb på mellem 20 000 og 40 000 000 CZK udgør retsafgiften 5 % af denne værdi
  • for beløb på over 40 000 000 CZK udgør retsafgiften 2 000 000 CZK plus 1 % af beløbet over 40 000 000 CZK. Der tages ikke hensyn til beløb over 250 000 000 CZK.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Betalingsforpligtelsen er knyttet til anlæggelsen af en sag – og i forbindelse med en appel – indgivelsen af appel. Betalingsforpligtelsen kan også pålægges af en ret eller en anden institution. Retsafgifterne skal betales, så snart betalingsforpligtelsen opstår.

Hvis de ikke er betalt på tidspunktet for anlæggelsen af sagen eller indgivelsen af appellen, opfordrer retten den pågældende part til at betale dem inden for en frist fastsat af retten. Hvis retsafgifterne ikke betales inden for den fastsatte frist, afslutter retten sagen (undtagen i visse særlige tilfælde, der er fastsat ved lov). Betaling af retsafgifterne efter fristens udløb tages ikke i betragtning.

Når afgørelsen om at afslutte sagen på grund af manglende betaling af retsafgifter får retskraft, ophører betalingsforpligtelsen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Retsafgifterne betales ved bankoverførsel til den kompetente rets konto. Bankoplysningerne findes på den enkelte rets websted, som er tilgængeligt via webportalen https://www.justice.cz/. Retsafgifter på under 5 000 CZK kan også betales ved køb af stempelmærker.

Den ret, som er kompetent til at træffe afgørelse om sagsomkostningerne, er den ret, der er sagligt og stedligt kompetent til at behandle og træffe afgørelse i sagen i første instans. Med hensyn til sagsomkostningerne ved en appelret eller en ret, der træffer afgørelse i sidste instans, er den ret, der er kompetent til at træffe en afgørelse, medmindre andet er bestemt, den ret, der har truffet afgørelse i første instans.

Hvis en person er forpligtet til at betale retsafgifter i forbindelse med en afgørelse i en appelsag eller i sidste instans vedrørende sagens realitet eller i forbindelse med en endelig afgørelse i en appelsag eller i sidste instans, er den ret, der er kompetent til at træffe afgørelse om retsafgifter, retten i første instans, hvis appelretten eller den ret, der har truffet afgørelse i sidste instans, ikke har gjort det.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Ved overførslen af penge til den kompetente rets bankkonto eller indleveringen af stempelmærker til den kompetente ret indfris forpligtelsen til at betale retsafgifter. Ingen andre dokumenter skal indgives til den kompetente ret.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.