På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Det europæiske betalingspåkrav er en forenklet procedure til fuldbyrdelse af domme vedrørende uanfægtede fordringer i grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager. En sag er grænseoverskridende, hvis mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, som behandler sagen, er beliggende.

Hvilke afgifter findes der?

En person, der fremsætter en anmodning om et europæisk betalingspåkrav, er forpligtet til at betale den relevante retsafgift. Ønskes det at betale med debet‑/kreditkort, skal de relevante kortoplysninger anføres i tillægget til formular A "Anmodning om et europæisk betalingspåkrav".

Hvis det bliver nødvendigt at fuldbyrde et krav, skal der betales endnu en retsafgift. Flere oplysninger om de tilgængelige procedurer kan findes på webstederne om fuldbyrdelse i England og Wales.

Hvor meget skal jeg betale?

Oplysninger om retsafgifter i England og Wales findes i folderenEX50 – Civil and Family Court Fees

Den afgift, der skal betales, er baseret på fordringens værdi.

Afgifterne i tabellen nedenfor gælder pr. 17. november 2016. Retsafgifter ændres løbende, og man bør derfor altid forhøre sig hos retten, advokaten eller enhver anden involveret person eller organisation for at få bekræftet, at det pågældende beløb stadig er gældende. Afgifterne er angivet i pund (GBP). Det tilsvarende beløb i euro beregnes ved hjælp af vekselkursen på datoen for indgivelsen af anmodningen.

1.1 Ved indbringelsen af søgsmålet (herunder søgsmål indbragt efter tilladelse hertil) om inddrivelse af et beløb, hvor det beløb, der gøres krav på:

Afgift (GBP)

a) ikke overstiger 300 GBP

35 GBP

b) overstiger 300 GBP, men ikke overstiger 500 BGP

50 GBP

c) overstiger 500 GBP, men ikke overstiger 1 000 BGP

70 GBP

d) overstiger 1 000 GBP, men ikke overstiger 1 500 GBP

80 GBP

e) overstiger 1 500 GBP, men ikke overstiger 3 000 GBP

115 GBP

f) overstiger 3 000 GBP, men ikke overstiger 5 000 BGP

205 GBP

g) overstiger 5 000 GBP, men ikke overstiger 10 000 BGP

455 GBP

h) overstiger 10 000 GBP, men ikke overstiger 200 000 GBP

5 % af fordringens værdi

i) overstiger 200 000 GBP

10 000 GBP

Ønskes det at fuldbyrde et krav, skal der betales en yderligere afgift.

Der skal betales retsafgifter ved anmodningen til retten og yderligere retsafgifter på forskellige trin i retssagen. Der kan indrømmes "afgiftsfritagelse" (afhængigt af partens personlige forhold), hvilket indebærer, at retsafgiften ikke skal betales eller kun skal betales delvist. Der skal dog ansøges om særskilt fritagelse for hver enkelt afgift i retssagen. En ansøgning om fritagelse i forbindelse med den første anmodning giver således f.eks. kun fritagelse for denne indledende "anmodningsafgift". Det skyldes, at de personlige forhold kan ændre sig under retssagen, og at parten ikke nødvendigvis er berettiget til en fritagelse på et senere tidspunkt i sagen. Parten kan også blive berettiget til en afgiftsfritagelse på et senere trin i sagen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis fordringshaveren ikke har udfyldt de relevante kreditkortoplysninger korrekt, eller betalingen af en eller anden årsag ikke går igennem, fremsender den ret, der behandler sagen, formular B "Anmodning til fordringshaver om at komplettere og/eller berigtige en anmodning om et europæisk betalingspåkrav" til fordringshaveren med krav om fremsendelse af gyldige kreditkortoplysninger med henblik på betaling af retsafgifterne. Hvis ikke det korrekte beløb indbetales, behandles anmodningen ikke.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Betaling af retsafgiften sker ved indsendelse af de korrekte betalingsoplysninger til retten. I første omgang foregår det ved at angive de relevante oplysninger under formular A "Anmodning om et europæisk betalingspåkrav".

Betaling foregår sædvanligvis med debet-/kreditkort. Det er ikke sikkert, at alle de betalingsmetoder, der er angivet i formular A, kan anvendes ved den ret, hvortil anmodningen fremsættes. Fordringshaveren bør forhøre sig hos retten om, hvilken betalingsmetode der kan anvendes.

Det kan også være muligt at betale med kreditkort via telefon. Mange retter har faciliteter til at modtage kortbetaling på den måde, men der skal først rettes henvendelse til den relevante ret for at bekræfte, at det er tilfældet.

Kun personer med adresse i Det Forenede Kongerige kan foretage elektroniske betalinger.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Hvis anmodningen er fremsat korrekt, udsteder retten et europæisk betalingspåkrav (formular E) til skyldneren. Samtidig fremsendes en meddelelse om indledning af sagen til fordringshaveren ledsaget af en kvittering for betalingstransaktionen.

Kvitteringen er typisk 8 x 12 cm med rettens navn og postadresse øverst samt det betalte beløb og betalingstidspunktet nederst.

Flere oplysninger findes på European Union cross-border claims

Sidste opdatering: 04/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.