Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Estland

Hvis afgiften betales på grundlag af en retsafgørelse, skal den indbetales på den konto, der er angivet i afgørelsen, med det deri angivne referencenummer.

Indholdet er leveret af
Estland

Indledning

Ved indgivelse af en anmodning til en estisk ret inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, skal der betales en afgift i samme størrelsesorden som den, der gælder for tilsvarende nationale retssager. Retsafgifter og andre omkostninger ved retssager er reguleret i loven om civil retspleje (tsiviilkohtumenetluse seadustik) og i afgiftsloven (riigilõivuseadus). Retsafgifter og øvrige omkostninger ved en retssag kan kun betales ved bankoverførsel.

Hvilke afgifter skal betales?

Indgivelse af en anmodning medfører betaling af en afgift, der dækker omkostningerne ved sagen. Under sagens behandling kan der tilføjes andre sagsomkostninger, f.eks. udgifter til forkyndelse af processkrifter eller udgifter til oversættelse.

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelse af en anmodning til en estisk ret inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure skal der betales en afgift i samme størrelsesorden som den, der gælder for tilsvarende nationale retssager. Afgiftens størrelse afhænger af størrelsen af det fremsatte krav. Afgiften beløber sig f.eks. til 140 EUR for et krav på 500 EUR, 245 EUR for et krav på 1 000 EUR, 280 EUR for et krav på 1 500 EUR og 315 EUR for et krav på 2 000 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Afgiften skal betales på forhånd, når anmodningen indgives. Er afgiften ikke betalt, giver retten sagsøgeren mulighed for at betale afgiften inden for en af retten fastsat frist. Betales afgiften ikke inden for den således fastsatte frist, afviser retten anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Afgiften kan kun betales ved bankoverførsel. Kreditkort accepteres ikke. Alle betalinger til domstolene tilfalder statskassen.

Betales afgiften forud, bør det så klart som muligt angives i betalingsordren, hvilken sag betalingen vedrører. Hvis ansøgningen indgives via det offentlige elektroniske filsystem E-toimik kan afgiften betales dér ved hjælp af det angivne banklink.  Hvis afgiften betales på grundlag af en retsafgørelse, skal den indbetales på den konto, der er angivet i afgørelsen, med det deri angivne referencenummer.

Yderligere oplysninger om konto- og referencenumre kan findes på domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Det er nødvendigt at give retten de relevante oplysninger, så den kan sikre sig, at afgiften er blevet indbetalt. Det drejer sig om følgende oplysninger: Navnet på den person, der har betalt afgiften, navnet på den bank, hvorfra betalingen hidrører, den konto, som beløbet er overført til, beløbets størrelse samt betalingsdatoen. Retten kan sikre sig, at betalingen er modtaget ad elektronisk vej, således at det ikke er nødvendigt at fremlægge dokumentation for betaling af afgiften. Retten kan dog anmode herom, hvis det er nødvendigt.

Sidste opdatering: 14/12/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.