Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

I forbindelse med en betalingspåkravsprocedure, der er indledt med henblik på inddrivelse af et ubestridt pengekrav ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure, opkræves notargebyrer, der er fastsat ved lov nr. L af 2009 om betalingspåkravsprocedure og indenrigsministeriets dekret nr. 14 af 26. november 1991 om notargebyrer. Ifølge dette dekret skal der ved indledningen af sagen betales en afgift i forhold til kravets værdi på 3 %. Betalingen kan efter eget valg foretages kontant eller med kreditkort hos notaren, ved bankoverførsel til notarens konto eller ved overførselsordre.

Hvilke afgifter findes der?

Notargebyret betales, når sagen indledes.

Hvor meget skal jeg betale?

Notargebyret beløber sig til 3 % af nettokravet (eksklusive omkostninger og renter) eller, hvor det er relevant, de kumulerede krav, dog mindst 5 000 HUF og højst 300 000 HUF. Er der mere end fem parter i sagen, fastsættes gebyret til mindst 1 000 HUF ganget med antallet af parter. I tilfælde af et pengekrav i en anden valuta end HUF beregnes gebyret på grundlag af kravets værdi i HUF omregnet ved brug af centralbankens gennemsnitlige vekselkurs på datoen for indgivelse af anmodningen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis fordringshaver ikke betaler notargebyret ved indledningen af proceduren, opfordrer den notar, der behandler sagen, fordringshaver til at betale gebyret. Hvis fordringshaver ikke betaler gebyret inden for den fastsatte frist, afviser notaren anmodningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Fordringshaver kan betale notargebyret ved brug af følgende metoder:

  1. Kontant betaling til den notar, der behandler sagen
  2. Betaling på et postkontor, ved en overførselsordre udfærdiget efter instruks fra den notar, der behandler sagen, eller ved en overførselsordre udleveret af notaren
  3. Betaling ved overførsel til notarens bankkonto
  4. Betaling med kreditkort, hvis det er muligt hos den notar, der behandler sagen.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Hvis notargebyret er betalt hos notaren kontant eller med et kreditkort, skal fordringshaver ikke dokumentere betalingen.

Hvis fordringshaver betaler notargebyret ved en overførselsordre, skal dokumentationen for betaling vedlægges anmodningen om et betalingspåkrav.

Hvis betalingen af notargebyret foretages ved overførsel til notarens bankkonto, skal anmodningen om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav ledsages af originalen eller kopien af et kontoudtog, der viser debittransaktionen.

Sidste opdatering: 03/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.