Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Indledning

I henhold til artikel 33 i den lettiske civile retsplejelov (Civilprocesa likums) omfatter retsafgifterne (tiesāšanās izdevumi) følgende:

1) gebyrer til justitskontoret

2) depositum

3) sagsomkostninger.

Hvilke afgifter findes der?

Der skal betales en national afgift ved indgivelse af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

Under en retssag skal en part muligvis betale omkostninger i forbindelse med sagens behandling til staten (f.eks. udgifter til søgning efter sagsøgte, som foretages på sagsøgers anmodning, eller til forkyndelse og oversættelse af stævninger og andre procesdokumenter).

Hvor meget skal jeg betale?

I henhold til artikel 34, stk. 1, nr. 9, i den lettiske civile retsplejelov udgør det nationale gebyr for en anmodning om et europæisk betalingspåkrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure 2 % af det pågældende beløb, dog maksimalt 500 EUR.

Størrelsen af udgifterne til behandling af en sag kan variere afhængigt af en række faktorer (f.eks. den måde, hvorpå dokumenter sendes, pr. post eller pr. e-mail).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis en anmodning ikke er vedlagt dokumentation for betalingen af det nationale gebyr og andre retsafgifter i overensstemmelse med de bestemmelser og beløb, der er fastsat i lovgivningen, fortsætter retten ikke behandlingen af anmodningen i overensstemmelse med artikel 133 i den civile retsplejelov og fastsætter en frist for betaling.

Hvis sagsøger ikke overholder fristen, anses anmodningen for at være indgivet på datoen for den første indgivelse.

I modsat fald anses den for ikke at være indgivet, og den returneres til sagsøger.

Afvisningen af en anmodning er ikke til hinder for, at sagsøger på ny indgiver den til retten i overensstemmelse med de almindelige regler for indgivelse af anmodninger, der er fastsat ved lov.

Hvis retsafgifterne er knyttet til forkyndelse af dokumenter, foretager retten ikke forkyndelse, før den pågældende afgift er betalt. Hvis de omkostninger, der er forbundet med sagens behandling, ikke frivilligt betales til staten, før sagen indledes, vil beløbet blive inddrevet efter de almindelige regler om tvangsfuldbyrdelse.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Statsafgift og domstolenes konti (Valsts nodevas un tiesu konti).

Den statslige afgift kan betales ved bankoverførsel til statskassen (Valsts kase). Den statslige afgift (artikel 34 i den civile retsplejelov, med undtagelse af stk. 6), betales som følger:

Modtager: statskassen

Registreringsnummer: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Navn på modtagerens bank: statskassen

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: ID-oplysninger for personen eller sagen: sagsnummer (hvis det kendes); fornavn, efternavn og ID-nummer for fysiske personer; virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis statsafgiften betales på vegne af en anden person, anføres ID-oplysninger om den person, i hvis navn betalingen foretages: sagsnummer (hvis det kendes); fornavn, efternavn og ID-nummer for fysiske personer; virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Det statslige afgift for udstedelse af en fuldbyrdelsesordre eller et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag med henblik på fuldbyrdelse heraf kan betales ved bankoverførsel til statskassen. Den statslige afgift for udstedelse af et tvangsfuldbyrdelsesdokument eller et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (artikel 34, stk. 6, i den civile retsplejelov) betales som følger:

Modtager: statskassen

Registreringsnummer: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Navn på modtagerens bank: statskassen

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: ID-oplysninger for personen eller sagen: sagsnummer (hvis det kendes); fornavn, efternavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis statsafgiften betales på vegne af en anden person, anføres ID-oplysninger om den person, i hvis navn betalingen foretages: sagsnummer (hvis det kendes); fornavn, efternavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Omkostningerne til behandling af sagen og tvangsfuldbyrdelse med påkrav kan indbetales ved bankoverførsel til domstolsadministrationen (Tiesu administrācija). Omkostningerne i forbindelse med behandlingen af sagen (artikel 39 i den civile retsplejelov) og omkostningerne ved tvangsfuldbyrdelse med påkrav (artikel 4063 i den civile retsplejelov) betales som følger:

Distriktsdomstole/byretter og regionale domstole:

Modtager: domstolsstyrelsen

Registreringsnummer: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Navn på modtagerens bank: statskassen

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: "21499" og data til identifikation af personen eller sagen: sagsnummer (hvis det kendes); fornavn, efternavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis omkostningerne ved sagens behandling betales på en andens vegne, anføres oplysninger til brug for identifikation af denne person: sagsnummer (hvis det kendes); fornavn, efternavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Anmodningen skal være bilagt dokumentation for betaling af statsafgiften og de øvrige ved lov fastsatte afgifter. Omkostningerne i forbindelse med sagens behandling betales, før sagens indledes.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.