Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

I henhold til artikel 33, stk. 2, i den lettiske civile retsplejelov (Civilprocesa likums) er der følgende retsafgifter:

  • national afgift
  • retsgebyr
  • retsafgifter i forbindelse med behandlingen af sagen.

Der skal betales en afgift for ethvert krav, der indgives til retten – krav eller modkrav, særlige krav vedrørende tvistens genstand indgivet af tredjemand under sagen, krav fremsat i forbindelse med en særlig procedure samt ethvert andet krav i henhold til artikel 34 i den civile retsplejelov. I artikel 43 i den civile retsplejelov anføres de personer, der er fritaget for at betale retsafgifter, herunder den nationale afgift.

Den tabende part pålægges at betale et beløb til dækning af den vindende parts udgifter og advokatsalær. Hvis kravet kun imødekommes delvist, tildeles sagsøger et beløb, der står i forhold til den imødekomne del af kravet, og sagsøgte et beløb, der står i forhold til den afviste del af kravet. Den nationale afgift (valsts nodeva) tilbagebetales ikke i tilfælde af supplerende indsigelser (blakus sūdzība), en begæring om genoptagelse af sagen eller fornyet prøvelse efter en udeblivelsesdom.

Hvis sagsøger trækker sig ud af sagen, skal sagsøger godtgøre sagsøgtes sagsomkostninger. I så fald godtgør sagsøgte ikke sagsøgers omkostninger. Giver sagsøger imidlertid afkald på sit krav, fordi sagsøgte frivilligt har imødekommet det, pålægger retten på sagsøgers anmodning sagsøgte at betale sagens omkostninger.

Afsluttes sagen uden behandling, pålægger retten på sagsøgtes anmodning sagsøger at betale sagens omkostninger.

Hvis sagsøger er fritaget for betaling af sagsomkostninger, kan sagsøgte pålægges at betale sagens omkostninger til staten i forhold til den imødekomne del af kravet.

Hvilke afgifter findes der?

Der skal betales en national afgift ved indgivelse af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

Under retssagen kan en part være forpligtet til at betale andre retsafgifter til staten såsom retsgebyr (f.eks. for udlevering af kopier, herunder af processkrifter), og omkostninger i forbindelse med behandlingen af sagen (f.eks. omkostninger i forbindelse med søgning efter sagsøgte på sagsøgers anmodning eller forkyndelse og oversættelse af stævninger og andre processkrifter).

Hvor meget skal jeg betale?

Ved indgivelsen af anmodningen om et europæisk betalingspåkrav udgør den nationale afgift 2% af det pågældende beløb, dog højst 498,01 EUR. Retsgebyret er fastsat i artikel 38 i den civile retsplejelov. Hvad angår afgifterne i forbindelse med behandlingen af sagen, kan de variere afhængigt af en række faktorer (f.eks. fremsendelsesmåden for dokumenter, dvs. med almindelig post eller elektronisk).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis anmodningen ikke ledsages af dokumentation for betaling af den nationale afgift og andre retsafgifter i overensstemmelse med de ved lov fastsatte procedurer og beløb, behandler retten ikke anmodningen i overensstemmelse med artikel 133 i den civile retsplejelov og fastsætter en ny betalingsfrist.

Hvis sagsøger ikke overholder fristen, anses anmodningen for at være indgivet på datoen for den første indgivelse.

I modsat fald anses den for ikke at være indgivet, og den returneres til sagsøger.

Returneringen af anmodningen er ikke til hinder for, at sagsøger forelægger den for retten på ny i overensstemmelse med de almindelige regler for indgivelse af anmodninger, der er fastsat ved lov.

Hvis retsafgifterne er knyttet til forkyndelse af dokumenter, foretager retten ikke forkyndelse, før den pågældende afgift er betalt. Hvis afgifterne i forbindelse med undersøgelsen af sagen ikke betales frivilligt til staten forud for undersøgelsen af sagen, skal de derimod inddrives i overensstemmelse med de almindelige regler om fuldbyrdelse af retsafgørelser.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Den nationale afgift kan indbetales til statskassens konto (Valsts kase). Den nationale afgift (artikel 34 i den civile retsplejelov, med undtagelse af stk. 6) betales som følger:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138.

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Navn på modtagerens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: ID-oplysninger for personen eller sagen: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis den nationale afgift betales på vegne af en anden person, anføres ID-oplysninger om den pågældende person, i hvis navn betalingen foretages: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Den nationale afgift for udstedelse af en fuldbyrdelseskendelse eller et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag kan indbetales til statskassens konto. Den nationale afgift for udstedelse af en fuldbyrdelseskendelse eller et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (artikel 34, stk. 6, i den civile retsplejelov), betales på følgende vis:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138.

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Navn på modtagerens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: ID-oplysninger for personen eller sagen: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis den nationale afgift betales på vegne af en anden person, anføres ID-oplysninger om den pågældende person, i hvis navn betalingen foretages: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Retsgebyret kan indbetales til statskassens konto. Retsgebyret (artikel 38 i den civile retsplejelov) indbetales på følgende vis:

Modtager: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV39TREL1060190911100

Navn på modtagerens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: ID-oplysninger for personen eller sagen: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis retsgebyret betales på vegne af en anden person, anføres ID-oplysninger om den pågældende person, i hvis navn betalingen foretages: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Afgifter i forbindelse med behandlingen af sagen og afgifter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā) kan indbetales på domstolsforvaltningens konto (Tiesu administrācija). Afgifter i forbindelse med behandlingen af sagen (artikel 39 i den civile retsplejelov) og afgifter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol (artikel 406.3 i den civile retsplejelov):

Distriktsdomstole/byretter (rajona/pilsētas tiesa) og appeldomstole (apgabaltiesa):

Modtager: Tiesu administrācija

Registreringsnummer: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Navn på modtagerens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Betalingsreference: "21499" og ID-oplysninger for personen eller sagen: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer. Hvis afgifter i forbindelse med behandlingen af sagen betales på vegne af en anden person, anføres ID-oplysninger om den pågældende person, i hvis navn betalingen foretages: sagsnummer (hvis kendt) og efternavn, fornavn og ID-nummer for fysiske personer virksomhedens navn og registreringsnummer for juridiske personer.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Anmodningen skal ved indgivelsen ledsages af dokumentation for betaling af den nationale afgift og andre retsafgifter i overensstemmelse med de ved lov fastsatte bestemmelser og beløb. Retsgebyret skal ligeledes betales forud for leveringen af den pågældende tjenesteydelse. Retsafgifterne i forbindelse med behandlingen af sagen betales forud for sagens behandling.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.