Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der er ingen faste omkostninger forbundet med at anlægge en civil retssag udover gebyrer i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse ( coût des actes d’huissier) og advokatsalærer. Som udgangspunkt  opkræves der ikke retsafgifter i civile sager. Efter domsafsigelsen kan der påløbe omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelsen af dommen og efter anmodning fra den part, der har fået medhold i sagen.
Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.