Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Ved den europæiske betalingspåkravsprocedure (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006, som trådte i kraft den 12. december 2008), er det muligt at få inddrevet ubestridte civile- og handelsretlige krav i grænseoverskridende tvister efter en ensartet procedure, der bygger på standardformularer. Ved denne procedure er det ikke nødvendigt at møde op i retten. Forordningen finder anvendelse på alle EU-medlemsstaterne bortset fra Danmark.

Retsrådet (Raad voor de rechtspraak) har med henblik på behandlingen af den europæiske betalingspåkravsprocedure udpeget distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag) som den kompetente ret. Hvis der gøres indsigelse mod et betalingspåkrav, kan sagen fortsætte i overensstemmelse med de almindelige regler om stedlig kompetence.

En anmodning om et europæisk betalingspåkrav indgives ved anvendelse af formular A, som er tilgængelig på alle Den Europæiske Unions officielle sprog på Europa-Kommissionens websted.

Formularen

Anmodninger kan kun indgives på nederlandsk til distriktsdomstolen i Haag.

Anmodninger indgivet i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure kan indgives på følgende adresse:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til justitskontoret (griffie Algemene Zaken) ved distriktsdomstolen i Haag. Telefonnummer på justitskontoret ved distriktsdomstolen: +31 (0)70-381 22 64.

Hvilke afgifter findes der?

Afgifterne afhænger af anmodningens eller kravets størrelse, jf. nedenstående punkt: Hvor meget skal jeg betale.

Hvor meget skal jeg betale?

Nedenfor gives en oversigt over de gældende retsafgifter i 2019.

Fordringens eller kravets karakter eller størrelse

Retsgebyr for juridiske personer

Retsgebyr for fysiske personer

Retsgebyr for ubemidlede personer

Retsgebyr til distriktsdomstolen for "underdistriktssager"

Sager vedrørende en fordring eller et krav:

Ikke nærmere fastsat beløb

Op til 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Sager vedrørende en fordring eller et krav på over 500 EUR og op til 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Sager vedrørende en fordring eller et krav på over 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Retsgebyr til distriktsdomstolen for andre sager end underdistriktssager

Sager vedrørende en fordring eller et krav:

- Ikke nærmere fastsat beløb

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Sager vedrørende en fordring eller et krav på op til 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Sager vedrørende en fordring eller et krav på over 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Yderligere oplysninger findes på Rechtspraak.nl og Raad voor Rechtsbijstand(det nederlandske retshjælpsråd).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis retsafgifterne ikke betales til tiden, standses behandlingen af anmodningen. De pågældende sagsakter slettes derefter.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Sagsøger modtager en opkrævning på retsafgifterne. Betaling kan ske ved bankoverførsel.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når retsafgifterne er betalt, fremsender distriktsdomstolen i Haag nærmere oplysninger om det videre forløb.

Ifølge forordningen om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure udsteder domstolen hurtigst muligt, normalt senest tredive dage efter anmodningens indgivelse, et europæisk betalingspåkrav.

Relevante links

Gældende retsafgifter i 2019

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.