Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

I henhold til artikel 5 i bekendtgørelsen om sagsomkostninger (Regulamento das Custas Processuais), der blev vedtaget ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008, er retsafgiften (taxa de justiça) udtrykt i regningsenheder (unidades de conta). En regningsenhed udgør p.t. 102 EUR. Retsafgiftens størrelse fastsættes i overensstemmelse med sagens værdi eller kompleksitet.

Bekendtgørelsen om sagsomkostninger indeholder særlige regler vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

Hvilke afgifter skal betales?

I henhold til artikel 7, stk. 4, og tabel II-A i bekendtgørelsen om sagsomkostninger er der for anmodninger om en betalingspåbudsprocedure:

 • op til 5 000 EUR fastsat en retsafgift på 102 EUR (1 regningsenhed)
 • fra 5 000 til 15 000 fastsat en retsafgift på 204 EUR (2 regningsenheder)
 • højere end 15 000,01 EUR fastsat en retsafgift på 306 EUR (3 regningsenheder).

Der kan opkræves en højere afgift i følgende tilfælde:

 1. Viser sagen sig at være særlig kompleks, kan retten i sidste ende fastsætte en højere afgift inden for de grænser, der er fastsat i tabel II i bekendtgørelsen om sagsomkostninger (artikel 7, stk. 7). I henhold til artikel 530, stk. 7, i retsplejeloven (Código de Processo Civil) betragtes særligt komplekse sager med henblik på betaling af retsafgiften som søgsmål eller foreløbige forholdsregler, der:
  1. er forbundet med omfattende processkrifter eller fordringer
  2. vedrører højt specialiserede juridiske anliggender eller meget specifikke tekniske anliggender eller kræver en kombineret analyse af juridiske anliggender fra meget forskellige perspektiver eller
  3. omfatter afhøring af et stort antal vidner, analyse af komplekse beviser eller forskellige langvarige skridt til at fremlægge beviser.
 2. Hvis den person, der skal betale retsafgiften, er en handelsvirksomhed, som i det foregående år har indgivet 200 eller flere anmodninger om foreløbige retsmidler eller andre former for søgsmål eller fuldbyrdelse til en domstol, et justitskontor eller et kontaktpunkt, fastsættes retsafgiften som følger for anmodninger om betalingspåbud indgivet af den pågældende virksomhed:
 • op til 5 000 EUR: en retsafgift på 153 EUR (1,5 regningsenheder)
 • fra 5 000 til 15 000: en retsafgift på 306 EUR (3 regningsenheder)
 • højere end 15 000,01 EUR: en retsafgift på 459 EUR (4,5 regningsenheder).

Hvis skyldneren fremsætter en indsigelse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1896/2006, og sagen viderebehandles, trækkes retsafgiften for den europæiske betalingspåkravsprocedure for fordringshaveren fra det skyldige beløb i den verserende sag (artikel 7, stk. 6, i bekendtgørelsen om sagsomkostninger).

Hvor meget skal jeg betale?

Se svaret ovenfor.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Det fremgår af artikel 642 i retsplejeloven, at justitskontoret skal give dig instruks om at foretage den manglende betaling inden for 10 dage med tillæg af en bøde på et tilsvarende beløb, dog mindst 1 regningsenhed og højst 5 regningsenheder. Hvis det ved udløbet af fristen på 10 dage ikke er fastslået, at retsafgiften og bøden er betalt, træffer retten afgørelse om, at din fordring, din stævning eller dit svarskrift bortfalder.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifter skal betales ved bankoverførsel.

Når du indgiver en anmodning om betalingspåkravsprocedure til retten, rådes du til at afvente instrukser fra justitskontoret i den centrale civile afdeling ved kredsdomstolen i Porto om, hvordan betalingen skal foretages. Med henblik herpå anbefales det på det kraftigste, at du oplyser en e-mailadresse til fordringshaveren eller dennes repræsentant.  Justitskontoret sender et referencenummer (med 12 cifre og begyndende med 70), der skal indsættes i kommentarfeltet til bankoverførslen, sammen med sagsnummeret på proceduren, således at betalingen kan sammenføres med sagen. Du skal forelægge retten dokumentation for overførslen.

Hvis du vælger at foretage betalingen, inden retssagen indledes, dvs. uden at afvente betalingspålægget fra retten, er betalingsoplysningerne som følger (og du skal forelægge retten dokumentation for overførslen):

Indehaver: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (instituttet for økonomisk forvaltning og infrastruktur i retssystemet)

NIF (skatteregistreringsnummer) 510 361 242

Kontonummer: 1120014160

NIB (portugisisk BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Bankens navn: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público – IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (forretningsidentifikationskode): IGCPPTPL

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Ifølge artikel 22, stk. 1, i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 419-A/2009 af 17. april 2009 skal der fremlægges bevis for betaling sammen med de relevante dokumenter eller anmodninger, medmindre andet er fastsat i ministeriel bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august 2013.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.