På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

I Skotland er retsafgifterne for det europæiske betalingspåkrav reguleret i:

  • Sheriff Court Fees Order 2018, som ændret ved Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Skema 2, del II, punkt 6, finder anvendelse på europæiske betalingspåkrav pr. 1 april 2019.

Skema 3, del II, punkt 6, finder anvendelse på europæiske betalingspåkrav pr. 1 april 2020.

Det er ikke muligt at betale retsafgifter elektronisk.

Hvilke afgifter findes der?

Indgivelse af et europæisk betalingspåkrav ved hjælp af formular A i EU's forordning 1896/2006 ved retten kræver betaling af én afgift, der dækker hele retssagen.

Der stilles ikke normalt krav om repræsentation ved en advokat, og afgiften omfatter hverken advokatsalærer eller udgiften til forkyndelsen af dokumenter til skyldneren.

Der pålægges ingen afgift for indgivelse af en indsigelse ved anvendelse af formular F.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgiften for indgivelse af et europæisk betalingspåkrav ved retten beløber sig til 129 GBP.

I henhold til artikel 8 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481, som ændret, kan en part være berettiget til afgiftsfritagelse, f.eks. hvis parten er berettiget til visse offentlige ydelser eller retshjælp i civilsager.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Retten accepterer ikke anmodningen, og er ikke forpligtet til at reagere på den, hvis ikke afgiften er betalt, jf. artikel 3 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481, som ændret.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Retsafgifter kan betales med:

  • Check – udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
  • Debet- og kreditkort – undersøg, hvilken type kort der accepteres af den relevante ret, og om betalingen kan foretages pr. telefon
  • Postanvisning – udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
  • Kontanter – ved betaling pr. post er det ikke tilrådeligt at foretage kontantbetalinger

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Retten accepterer indgivelse af anmodninger ved hjælp af formular A i EU-forordning 1896/2006 sammen med betaling af den relevante afgift. Dokumenterne og betalingen skal indgives eller fremsendes til retten samtidig. Retten udleverer eller fremsender herefter formular B, C, D eller E som det næste trin i sagen. Der stilles ikke krav om dokumentation for betaling.

Sidste opdatering: 03/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.