Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Lov nr. 71/1992 om retsafgifter og gebyrer for udskrifter af strafferegistret som ændret.

Retsafgifter kan også betales med betalingskort, via bankoverførsel eller via en udenlandsk banks filial.

Hvilke afgifter findes der?

I henhold til § 1 i lov nr. 71/1992 om retsafgifter og gebyrer for udskrifter af strafferegistret som ændret betales der retsafgifter for forskellige retsdokumenter og -procedurer, hvis der anmodes herom, og for de dokumenter fra den nationale domstolsforvaltning og anklagemyndigheden, der er nævnt i oversigten over retsafgifter og gebyrer for udskrifter af strafferegistret, der er knyttet som bilag til denne lov.

Der opkræves også afgifter for dokumenter og procedurer til fordel for skyldneren, selv om der ikke anmodes herom, hvis dette udtrykkeligt er fastsat i afgiftsoversigten.

Hvor meget skal jeg betale?

Afgiftens størrelse angives i afgiftsoversigten som en procentsats eller et fast beløb. Retsafgiften fastsættes for en bestemt procedure i én instans, og hvis afgørelsen i sagen appelleres, opkræves det samme beløb.

Afgiften for en anmodning om indledning af en europæisk betalingspåkravsprocedure udgør, hvis der ikke er fastsat en bestemt sats, 6% af kravets værdi (betaling) eller sagsgenstandens værdi, dog mindst 16,50 EUR. Det samme gælder for indgivelsen af en indsigelse.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis afgifterne i forbindelse med indbringelse af en sag eller indgivelse af en anmodning om indledning af en procedure, en appel eller en kassationsappel ikke er blevet betalt, opfordrer retten den pågældende til at betale afgiften inden for en af retten fastsat frist, sædvanligvis inden for ti dage efter modtagelsen af opkrævningen. Hvis afgiften stadig ikke betales på trods af opkrævningen, udsætter retten sagen. Den pågældende skal underrettes om følgerne af manglende betaling i forbindelse med opkrævningen.

Hvis afgiften ikke betales, udsætter retten ikke sagen i følgende tilfælde:

  1. hvis den allerede har indledt sagen
  2. i tilfælde af en udvidelse af kravet i anmodningen eller stævningen, et modkrav eller et modkrav i samme sag efter indledningen af sagen
  3. hvis størrelsen af de retsafgifter, som retten har opkrævet, ikke er i overensstemmelse med ovennævnte lov
  4. hvis den pågældendes betalingsforpligtelse er knyttet til indgivelsen af en anmodning om en hasteforanstaltning
  5. hvis en anmodning om fritagelse for retsafgifter er indgivet inden udløbet af fristen for betaling af retsafgifterne, og retten har imødekommet en sådan anmodning. Hvis retten kun delvist imødekommer anmodningen om fritagelse, opfordres den pågældende til at betale det beløb, der ikke er omfattet af fritagelsen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

De afgifter, der opkræves af domstolene, den nationale domstolsforvaltning og anklagemyndigheden, betales kontant med betalingskort, via postanvisning, ved bankoverførsel eller i en udenlandsk banks filial. Afgifterne betales kontant, med betalingskort, ved bankoverførsel eller i en udenlandsk banks filial ved hjælp af teknisk udstyr tilhørende en juridisk person, som ejes 100% af staten, og som er systemoperatøren, hvis det pågældende organ har skabt det nødvendige grundlag herfor. Afgifterne kan betales kontant, hvis domstolene, den nationale domstolsforvaltning og anklagemyndigheden har skabt det nødvendige grundlag for denne betalingsmetode, og hvis afgifterne ikke overstiger 300 EUR pr. sag, undtagen for konto 17 (vedrørende handelsregistret), hvor det er muligt at betale kontante beløb på over 300 EUR. Hvis retten, den nationale domstolsforvaltning eller anklagemyndigheden er tilsluttet det centrale system til registrering af retsafgifter, skal de afgifter, der skal betales via postanvisning, med betalingskort, ved bankoverførsel eller i en udenlandsk banks filial, indbetales på systemoperatørens konto.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Den korrekte gennemførelse af betalingen kan dokumenteres ved hjælp af et af de sædvanlige betalingsdokumenter, der anvendes i almindelige betalingsrelationer afhængigt af den valgte betalingsmetode, dvs. en betalingskvittering, en postkvittering, et kontoudtog osv.

Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.