Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Retsafgifterne i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure er fastsat i den slovenske lov om retsafgifter (Zakon o sodnih taksah, Sloveniens lovtidende nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – forfatningsdomstolens afgørelse 19/15 – forfatningsdomstolens afgørelse 30/16 og 10/17 – ZPP-E (lov om ændring og supplering af den civile retsplejelov, herefter "den civile retsplejelov"), som udgør de generelle bestemmelser om retsafgifter.

Den civile retsplejelov (artikel 6) udgør retsgrundlaget for betaling af retsafgifter kontant, elektronisk eller ved brug af andre gyldige betalingsmåder, hvilket også gælder for betaling af retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure. I praksis er det muligt at betale retsafgifter elektronisk via bankernes onlinebetalingstjenester.

Hvilke afgifter findes der?

I forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure betales alle retsafgifterne på en gang. Retsafgifterne betales af fordringshaver ved indgivelsen af anmodningen om et betalingspåkrav til retten.

Hvor meget skal jeg betale?

I den europæiske betalingspåkravsprocedure afhænger størrelsen af de retsafgifter, som fordringshaver skal betale ved indgivelsen af anmodningen til retten, af værdien af tvistens genstand.

Den koefficient, der er anvendt til beregning af afgifterne, er 1,2 (punkt 1301 i oversigten over retsafgifter i den civile retsplejelov), og afgifterne beregnes på grundlag af tabellen i artikel 16 i den civile retsplejelov. Da der er mange værdiintervaller, er det ikke muligt at nævne dem her i detaljer.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis fordringshaver ikke betaler retsafgifterne til tiden, gennemfører retten imidlertid sagen og tvangsinddriver om nødvendigt retsafgifterne efterfølgende.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Den civile retsplejelov (artikel 6) udgør retsgrundlaget for betaling af retsafgifter kontant, elektronisk eller ved brug af andre gyldige betalingsmåder, hvilket også gælder for betaling af retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure.

Det er i praksis muligt at betale retsafgifter elektronisk via bankernes onlinebetalingstjenester. Afgifterne kan også betales direkte til betalingstjenesteudbyderen eller til retten (kontant eller via en kasseterminal).

Bankernes onlinebetalingstjenester kan anvendes til elektronisk betaling.

Skyldneren kan betale retsafgifterne med det samme, dvs. ved indgivelsen af anmodningen om indledning af proceduren til retten, eller først indgive en anmodning til retten og herefter afvente, at retten fremsender en opkrævning med angivelse af de nødvendige betalingsoplysninger ud over størrelsen af de afgifter, der skal betales.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Hvis skyldneren har betalt retsafgifterne med angivelse af ad hoc-referencen (oplyst af retten i opkrævningen), skal der ikke fremsendes dokumentation for betaling til retten. I så fald underrettes retten om betalingen via et særligt elektronisk banksystem (UJPnet), hvor det er af afgørende betydning for identifikationen af den relevante betaling at angive den nøjagtige reference.

Hvis retsafgifterne derimod er blevet betalt uden angivelse af ad hoc-referencen, skal skyldneren fremsende dokumentation for betaling til retten. Gyldigheden af dokumentationen er ikke betinget af særlige formkrav. På grundlag af denne dokumentation kontrollerer retten om nødvendigt, at retsafgifterne er betalt, i UJPnet (navnlig hvis retsafgifterne ikke betales til retten).

Sidste opdatering: 02/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.