Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Αυστρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αυστριακά δικαστικά τέλη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εισαγωγή

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής προβλέπει ότι τα συνολικά δικαστικά έξοδα μιας διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και μιας τακτικής αστικής δικαστικής διαδικασίας μετά την άσκηση ανακοπής κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε ορισμένο κράτος μέλος δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δικαστικά έξοδα μιας τακτικής αστικής δικαστικής διαδικασίας χωρίς προηγούμενη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο εν λόγω κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υπόκεινται στο κατ’ αποκοπή τέλος βάσει του πίνακα τελών 1 (TP 1) του νόμου για τα δικαστικά τέλη (Gerichtsgebührengesetz — GGG), το οποίο προβλέπεται σε όλες τις εθνικές διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής και στις αστικές δικαστικές διαδικασίες.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Για τις πρωτοβάθμιες διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα τελών 1 του GGG, εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 του νόμου για τα δικαστικά τέλη. Αυτό το κατ’ αποκοπή τέλος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μειώσεις προβλέπονται μόνο

  • σε περίπτωση άμεσης παραίτησης από την αίτηση ή απόρριψης της αίτησης πριν από την επίδοση ή κοινοποίηση στον αντίδικο (στο ένα τέταρτο· σημείωση 3 στον TP 1 GGG) ή
  • σε περίπτωση παραίτησης από την αίτηση μετά την επίδοση ή κοινοποίηση στον αντίδικο, αλλά πριν ή κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο [στο ήμισυ· σημείωση 4 στοιχείο α) στον TP 1 GGG] ή
  • εάν, κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ή στην αρχή της δεύτερης συζήτησης στο ακροατήριο, επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός στην υπόθεση, κατόπιν διαμεσολάβησης που κινήθηκε το αργότερο κατά την εν λόγω συζήτηση, και ο συμβιβασμός αυτός παράγει έννομα αποτελέσματα [στο ήμισυ· σημείωση 4 στοιχείο β) στον TP 1 GGG].

Στο πλαίσιο του αυστριακού συστήματος δικαστικών τελών, στις πρωτοβάθμιες αστικές υποθέσεις, κατά κανόνα, στην καταβολή τέλους υπόκειται μόνο το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, δηλαδή εν προκειμένω η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Στην επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία δεν επιβάλλονται πρόσθετα δικαστικά τέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο a) του GGG, η υποχρέωση καταβολής τελών γεννάται με την κατάθεση (υποβολή) της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο δικαστήριο. Το τέλος πρέπει να καταβάλλεται σ’ αυτό το χρονικό σημείο. Το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει επίσης να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη μέσω του ευεργετήματος της πενίας (στην Αυστρία: δικαστική αρωγή), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού δεν υπόκειται σε τέλη [ανεξάρτητα από το αν αφορά ένδικο μέσο παρόμοιο με εκείνο της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (παράγραφος 1) ή αποσκοπεί στην εξέταση της ουσίας (παράγραφος 2)].

Πόσο θα πληρώσω;

Το ύψος των δικαστικών τελών για πρωτοβάθμιες διαδικασίες ορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς (αξία του αντικειμένου της διαφοράς = ύψος της εγερθείσας αξίωσης) και τον αριθμό των διαδίκων. Ενδεικτικά, τα επιβαλλόμενα τέλη βάσει του πίνακα τελών 1 του GGG (από την 1η Μαΐου 2021· ο ισχύων νόμος για τα δικαστικά τέλη) παρατίθενται επακριβώς:

Πίνακας τελών 1

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς

Ποσό των τελών

έως

150 ευρώ

25 ευρώ

άνω των

150 ευρώ και έως

300 ευρώ

48 ευρώ

άνω των

300 ευρώ και έως

700 ευρώ

68 ευρώ

άνω των

700 ευρώ και έως

2 000 ευρώ

114 ευρώ

άνω των

2 000 ευρώ και έως

3 500 ευρώ

182 ευρώ

άνω των

3 500 ευρώ και έως

7 000 ευρώ

335 ευρώ

άνω των

7 000 ευρώ και έως

35 000 ευρώ

792 ευρώ

άνω των

35 000 ευρώ και έως

70 000 ευρώ

1 556 ευρώ

άνω των

70 000 ευρώ και έως

140 000 ευρώ

3 112 ευρώ

άνω των

140 000 ευρώ και έως

210 000 ευρώ

4 670 ευρώ

άνω των

210 000 ευρώ και έως

280 000 ευρώ

6 227 ευρώ

άνω των

280 000 ευρώ και έως

350 000 ευρώ

7 783 ευρώ

άνω των

350 000 ευρώ

1,2 % της εκάστοτε αξίας του αντικειμένου της διαφοράς συν 4 203 ευρώ

Αν οι διάδικοι είναι περισσότεροι από δύο, το ποσό μπορεί να προσαυξηθεί εξ αυτού του λόγου σύμφωνα με το άρθρο 19a του GGG (η προσαύξηση κυμαίνεται από 10 % έως 50 %).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, βάσει του άρθρου 31 του GGG καταβάλλεται πάγια προσαύξηση που επί του παρόντος ανέρχεται σε 23 ευρώ (από την 1η Μαΐου 2021). Ωστόσο, η εκπρόθεσμη καταβολή του δικαστικού τέλους ουδόλως επηρεάζει τη διεξαγωγή της αστικής διαδικασίας καθαυτής. Το δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ανεξάρτητα από την καταβολή των δικαστικών τελών και την εξετάζει εντελώς ανεξάρτητα από αυτήν.

Η είσπραξη των δικαστικών τελών από τη δικαστική αρχή ρυθμίζεται από τον νόμο για την είσπραξη δικαστικών εξόδων (GEG). Αν, λόγω μη πληρωμής, η δικαστική αρχή χρειαστεί να εκδώσει εντολή πληρωμής (εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη των δικαστικών τελών), δυνάμει του άρθρου 6a του GEG, επιβάλλεται επιπλέον τέλος είσπραξης που επί του παρόντος ανέρχεται σε 8 ευρώ (από την 1η Ιανουαρίου 2014).

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο τρόπος καταβολής των τελών ρυθμίζεται στο άρθρο 4 GGG, το οποίο ορίζει ότι τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζική χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή πληρωμή με μετρητά απευθείας στο εν λόγω δικαστήριο. Τα σχετικά τραπεζικά στοιχεία του δικαστηρίου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at/, στην καρτέλα «Δικαστήρια»).

Επιπλέον, όλα τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται επίσης μέσω απευθείας χρέωσης λογαριασμού, εφόσον το δικαστήριο (ή, γενικότερα, το αυστριακό δικαστικό σύστημα) έχει εξουσιοδοτηθεί να χρεώσει τα δικαστικά τέλη σε λογαριασμό κοινοποιηθέντα από τον υπόχρεο στην καταβολή τους διάδικο και να τα πιστώσει σε δικαστικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτήν, το δικόγραφο (η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής) πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η απευθείας χρέωση των τελών, καθώς και την εξουσιοδότηση για την είσπραξη των τελών (π.χ. με την ένδειξη «είσπραξη τελών!» ή «AEV!»). Κατά περίπτωση, μπορεί επίσης να ορίζει μέγιστο ποσό απευθείας χρέωσης του λογαριασμού, αν η εξουσιοδότηση είναι περιορισμένη (άρθρα 5 και 6 του διατάγματος περί απευθείας χρέωσης λογαριασμού).

Κατά την κατάθεση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), τα τέλη καταβάλλονται υποχρεωτικά με απευθείας χρέωση λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός μέγιστου ποσού απευθείας χρέωσης δεν είναι δυνατός.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν η απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταβολή δικαστικών τελών βασίζεται στην κατάθεση του δικογράφου —εν προκειμένω, της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής— και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση απευθείας χρέωσης λογαριασμού, η καταβολή των τελών αποδεικνύεται με την επισύναψη της απόδειξης πληρωμής (τραπεζικού εμβάσματος) στο δικόγραφο (άρθρο 4 του GGG). Η ομοσπονδιακή λογιστική αρχή ενημερώνει τη δικαστική αρχή σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με την πίστωση στον λογαριασμό του δικαστηρίου, σε περίπτωση πληρωμής των προβλεπόμενων τελών με τη χρήση τραπεζικών ή πιστωτικών καρτών, με κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και με απευθείας χρέωση του λογαριασμού του διαδίκου. Με την απόδειξη της (ολοσχερούς) πληρωμής τερματίζεται η διαδικασία επιβολής δικαστικών τελών.

Σε περίπτωση καταβολής πλεονάζοντος ποσού, υφίσταται αξίωση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαστικών τελών (άρθρο 6γ παράγραφος 1 σημείο 1 του GEG), η οποία μπορεί να εγερθεί εντός πέντε ετών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος για τα δικαστικά τέλη

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.