Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πως μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Οι διατάξεις για την καταβολή δικαστικών τελών και εξόδων σε αστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, προβλέπονται, αντίστοιχα, στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και στον πίνακα των τελών που επιβάλλονται από τα δικαστήρια βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας (GPK).

Κώδικας πολιτικής δικονομίας:

«Κεφάλαιο οκτώ. Τέλη και έξοδα, Τμήμα Ι — Αξία του αντικειμένου της διαφοράς

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 68. Η χρηματική αξία του αντικειμένου της διαφοράς ισοδυναμεί με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 69. 1) Το ποσό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ανέρχεται:
1. για διαφορές που αφορούν χρηματικές αξιώσεις: στο ποσό το οποίο ζητείται

Καθορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 70. 1) Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από τον αιτούντα. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να προσβληθεί είτε από τον καθ’ ού είτε από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, το αργότερο κατά την πρώτη ακρόαση για την εξέταση της υπόθεσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναφερόμενης αξίας και της πραγματικής αξίας, το δικαστήριο αποφασίζει ως προς την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.
2) Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπόκειται σε ένδικο μέσο.
3) Όταν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, το δικαστήριο προσδιορίζει την κατά προσέγγιση αξία του αντικειμένου της διαφοράς και μεταγενέστερα είτε χρεώνεται συμπληρωματικό τέλος είτε επιστρέφεται το πλεονασματικό τέλος, ανάλογα με την αξία που καθόρισε στην απόφασή του το δικαστήριο.

Τμήμα ΙΙ. Κρατικά τέλη και έξοδα

Υποχρέωση καταβολής τελών και εξόδων
Άρθρο 71. 1) Επιβάλλονται κρατικά τέλη επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, καθώς και για τα έξοδα της διαδικασίας. Σε περίπτωση μη αποτιμήσιμης απαίτησης, το ποσό των κρατικών τελών καθορίζεται από το δικαστήριο.
Κρατικά τέλη
Άρθρο 73. 3) Τα κρατικά τέλη εισπράττονται κατά την υποβολή της αίτησης προστασίας ή συνδρομής και κατά την έκδοση του εγγράφου για το οποίο καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με τιμολόγιο εγκεκριμένο από το υπουργικό συμβούλιο.

Συνημμένα έγγραφα της αίτησης
Άρθρο 128. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:
1. το πληρεξούσιο, αν η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιείται από πληρεξούσιο
2. το αποδεικτικό πληρωμής των κρατικών τελών και εξόδων, εάν επιβάλλονται τέλη και έξοδα
3. αντίγραφα της αίτησης και των συνημμένων εγγράφων ανάλογα με τον αριθμό των καθ’ ού.

Επαλήθευση της αίτησης
Άρθρο 129. 1) Το δικαστήριο επαληθεύει τη συμμόρφωση της αίτησης.
2) Εάν η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 127 παράγραφος 1 και στο άρθρο 128, υποδεικνύεται στον αιτούντα να αποκαταστήσει τις παρατυπίες εντός μίας εβδομάδας και του παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα να λάβει νομική συνδρομή, αν είναι αναγκαία και αν ο αιτών διαθέτει σχετικό δικαίωμα. Εάν η διεύθυνση του αιτούντος δεν αναγράφεται και δεν είναι γνωστή στο δικαστήριο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ειδοποίησης σε τόπο που ορίζει για τον σκοπό αυτόν το δικαστήριο, επί χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.
3) Εάν ο αιτών δεν τακτοποιήσει την κατάσταση εντός της προθεσμίας, η αίτηση και τα συνημμένα έγγραφά της του επιστρέφονται και, εάν η διεύθυνση δεν είναι γνωστή, η αίτηση παραμένει στη γραμματεία του δικαστηρίου και βρίσκεται στη διάθεση του αιτούντος. Κατά της επιστροφής της αίτησης μπορεί να ασκηθεί αντίθετη προσφυγή, για την οποία δεν υποβάλλεται αντίγραφο επίδοσης.

Τιμολόγιο των κρατικών τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας
«Τμήμα I
Τέλη που εισπράττονται στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας
Άρθρο 1. Στην περίπτωση αίτησης, ανταγωγής ή αίτησης τρίτου που διαθέτει ανεξάρτητα δικαιώματα, το τέλος που επιβάλλεται είναι το 4 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 βουλγαρικά λεβ.

13. Για την έκδοση πιστοποιητικού επιβάλλονται τέλη ως εξής:
2. πιστοποιητικό για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και κήρυξη εκτελεστότητας: 40 βουλγαρικά λεβ»

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Τα κρατικά τέλη εισπράττονται κατά την κατάθεση της αίτησης. Είναι απαραίτητο ο αιτών να επισυνάψει στην αίτηση την απόδειξη καταβολής των τυχόν απαιτούμενων κρατικών τελών και εξόδων.

Πόσο θα πληρώσω;

Στην περίπτωση αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και κήρυξης εκτελεστότητας: 40 βουλγαρικά λεβ.
Τα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται για αίτηση, ανταγωγή ή αίτηση τρίτου με ανεξάρτητα δικαιώματα σε τακτική αστική διαδικασία είναι το 4 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 βουλγαρικά λεβ. Για χρηματικές αξιώσεις, το αιτούμενο ποσό ισοδυναμεί με το ποσό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Σε περίπτωση ένστασης κατά της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής και ρητής συμφωνίας για μετάβαση στη γενική ένδικη διαδικασία, ο αιτών πρέπει να συνεισφέρει, στον λογαριασμό του δικαστηρίου, στο υπόλοιπο του τέλους για την τακτική ένδικη διαδικασία.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν ο αιτών δεν επισυνάπτει στην αίτηση έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα οφειλόμενα κρατικά τέλη έχουν καταβληθεί κατά την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση είναι παράτυπη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα κοινοποίηση εντολής πληρωμής των κρατικών τελών εντός μίας εβδομάδας. Εάν η διεύθυνση του αιτούντα δεν αναγράφεται και δεν είναι γνωστή στο δικαστήριο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ειδοποίησης σε τόπο που ορίζει για τον σκοπό αυτόν το δικαστήριο, επί χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.
Εάν ο αιτών δεν καταβάλει τα δικαστικά τέλη εντός της προθεσμίας μίας εβδομάδας, η αίτηση και τα συνημμένα επιστρέφονται και εάν η διεύθυνση είναι άγνωστη, η αίτηση παραμένει στη γραμματεία του δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία περατώνεται.

Πως μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή των δικαστικών τελών μπορεί να γίνει μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου και το έγγραφο πληρωμής διαβιβάζεται στον δικαστή/στον δικαστικό σχηματισμό που εκδικάζει την υπόθεση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου. Τα δικαστικά τέλη δεν μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά στο δικαστήριο. Κάθε δικαστήριο έχει συνάψει σύμβαση με τράπεζα που εξυπηρετεί το δικαστήριο. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του δικαστηρίου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η πληρωμή των δικαστικών τελών μπορεί να γίνει μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου και το έγγραφο πληρωμής διαβιβάζεται στον δικαστή/στον δικαστικό σχηματισμό που εκδικάζει την υπόθεση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.