Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Ο Διαδικαστικός Κανονισμός που διέπει την εφαρμογή της Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής στην Κύπρο είναι ο περί Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής Διαδικαστικός Κανονισμός του 2008 (7/2008), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 12/6/2008.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Ο άρθρο 25 του εν λόγω Κανονισμού προνοεί ότι τα καταβλητέα δικαστικά έξοδα δεν θα υπερβαίνουν τα δικαστικά έξοδα συνήθους αστικής διαδικασίας, τα οποία ισχύουν στην αντίστοιχη κλίμακα για τις αγωγές, όπως αυτά διαλαμβάνονται στο Έντυπο Η του παραρτήματος VIII (το οποίο επισυνάπτεται κατωτέρω).

Πόσο θα πληρώσω;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 2 ανωτέρω.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της αίτησης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής είναι η πληρωμή των δικαστικών τελών.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να πληρωθούν μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Ακολούθως, αφού η Κεντρική Τράπεζα βεβαιώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο για την αποστολή του εμβάσματος με πιστωτική σημείωση, ο φάκελος παραπέμπεται στον αρμόδιο Δικαστή το οποίο διατάσσει την εκτέλεση του Διατάγματος Ευρωπαϊκής Πληρωμής εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Έντυπο Η

Κανονισμός 25, παράγραφος 2 του περί Διαδικασίας

Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής Διαδικαστικού Κανονισμού του. 2008

Στοιχείο

Χαρτόσημα €

(α) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €100 όχι όμως τα €500

17,00

(β) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €500 όχι όμως τα €2.000

31,00

(γ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €2.000 όχι όμως τα €10.000

48,00

(δ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €10.000 όχι όμως τα €50.000

94,00

(ε) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €50.000 όχι όμως τα €100.000

154,00

(στ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €100.000 όχι όμως τα €500.000

256,00

(ζ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου θέματος

υπερβαίνει τα €500.000 όχι όμως τα €2.000.000

342,00

(η) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

θέματος υπερβαίνει τα €2.000.000

427,00

 

Νοείται ότι αν μετά την καταχώριση της αγωγής το απαιτούμενο από τον ενάγοντα ποσό αυξηθεί, τότε θα καταβάλλεται η διαφορά σε τέλη.

Νοείται ότι αν με την καταχώριση ανταπαίτησης η αξία του επίδικου θέματος αυξηθεί, η διαφορά σε τέλη καταβάλλεται από τον εναγόμενο (ανταπαιτητή).

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.