Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά τέλη ρυθμίζονται από τον νόμο αριθ. 549/1991 περί δικαστικών τελών. Ο πίνακας τελών προσαρτάται στον νόμο. Τα τέλη διοχετεύονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα τέλη καταβάλλονται σε λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου στην Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5 000 κορονών Τσεχίας (CZK) μπορούν να καταβάλλονται και με χαρτόσημα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής επιβάλλει την καταβολή δικαστικών τελών σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για άλλες αστικές διαδικασίες.

Πόσο θα πληρώσω;

Το ποσό των δικαστικών εξόδων ορίζεται είτε ως σταθερό ποσό είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό σε περίπτωση τελών που υπολογίζονται με βάση χρηματικό ποσό. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης των εξόδων με τον ισχύοντα συντελεστή. Οι επιμέρους συντελεστές καθορίζονται σε πίνακα στο παράρτημα του νόμου αριθ. 549/1991 περί δικαστικών τελών.

Για την ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ισχύει ο βασικός κανόνας με βάση το κριτήριο πληρωμής. Για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας αστικού δικαίου σχετικά με πληρωμή, τα τέλη ορίζονται ως εξής:

  • για ποσά έως 20 000 CZK το τέλος ορίζεται σε 1 000 CZK
  • για ποσά μεταξύ 20 000 CZK και 40 000 000 CZK, το τέλος ισοδυναμεί με το 5% του ποσού
  • για ποσά άνω των 40 000 000 CZK, το τέλος ανέρχεται σε 2 000 000 CZK συν 1% του ποσού που υπερβαίνει τα 40 000 000 CZK ποσά άνω των 250 000 000 CZK δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Η υποχρέωση πληρωμής τελών απορρέει από την κατάθεση αίτησης ή, στην περίπτωση έφεσης, από την άσκηση έφεσης, καθώς και από την επιβολή υποχρέωσης πληρωμής από δικαστήριο ή άλλο όργανο. Τα τέλη καθίστανται απαιτητά μόλις επιβληθεί υποχρέωση πληρωμής.

Εάν τα τέλη δεν καταβληθούν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ή άσκησης της έφεσης, το δικαστήριο καλεί τον αιτούντα να καταβάλει τα τέλη εντός προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο εάν τα τέλη δεν καταβληθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας, το δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία (με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο). Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών δεν λαμβάνεται υπόψη.

Εάν η απόφαση για αναστολή της διαδικασίας λόγω μη καταβολής των τελών οριστικοποιηθεί, η υποχρέωση πληρωμής παύει να ισχύει.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τα τραπεζικά στοιχεία δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των επιμέρους δικαστηρίων, που βρίσκονται στη διαδικτυακή πύληhttps://www.justice.cz/. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5 000 CZK μπορούν να καταβάλλονται και με χαρτόσημα.

Οι αποφάσεις για ζητήματα τελών διαδικασίας λαμβάνονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εξέταση και την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι αποφάσεις για ζητήματα τελών διαδικασίας σε υποθέσεις ενώπιον εφετείου και του ανώτατου δικαστηρίου λαμβάνονται από το δικαστήριο που εκδίκασε πρωτοβάθμια την υπόθεση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω.

Εάν ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση καταβολής τελών στο πλαίσιο έφεσης ή τελικής απόφασης της υπόθεσης ως προς την ουσία ή στο πλαίσιο έφεσης ή τελικής απόφασης για την περάτωση της διαδικασίας, αρμόδιο να αποφανθεί για τα δικαστικά τέλη είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν το εφετείο ή το ανώτατο δικαστήριο έχει αποφανθεί σχετικά.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Οι υποχρεώσεις του προσώπου που έχει υποχρέωση καταβολής τελών εκπληρώνονται με το έμβασμα του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή με τη διάθεση χαρτοσήμων στο αρμόδιο δικαστήριο. Δεν απαιτείται υποβολή άλλων εγγράφων στο δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.