Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι μια απλουστευμένη διαδικασία για την επιδίκαση μη αμφισβητούμενων αξιώσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακής φύσης. Μια υπόθεση είναι διασυνοριακής φύσης όταν τουλάχιστον ο ένας από τους διαδίκους έχει την κατοικία/έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό του δικαστηρίου στο οποίο ασκείται το σχετικό ένδικο βοήθημα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής απαιτείται η καταβολή δικαστικών τελών. Αν επιθυμείτε να πληρώσετε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της σχετικής κάρτας θα πρέπει να αναγραφούν στο προσάρτημα του εντύπου Α — «Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής».

Αν η αξίωσή σας χρειαστεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα επιπλέον δικαστικό τέλος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των διαθέσιμων διαδικασιών παρέχονται στην ενότητα σχετικά με τις διαδικασίες για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στην Αγγλία και την Ουαλία.

Πόσο θα πληρώσω;

Τα δικαστικά τέλη που ισχύουν στην Αγγλία και την Ουαλία αναγράφονται στο φυλλάδιο EX50 - Civil and Family Court Fees (EX50 - Δικαστικά τέλη στις αστικές και οικογενειακές υποθέσεις)

Το καταβλητέο τέλος υπολογίζεται βάσει της αξίας της αξίωσης.

Χάριν διευκόλυνσης, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα τα τέλη που ισχύουν από τις 17 Νοεμβρίου 2016 και εφεξής. Τα δικαστικά τέλη υπόκεινται σε μεταβολές και, επομένως, πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνετε το τρέχον ύψος τους, ρωτώντας το δικαστήριο, τον νομικό εκπρόσωπό σας ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή οργανισμό. Τα παρακάτω τέλη αναφέρονται σε λίρες στερλίνες (GBP), με αποτέλεσμα να απαιτείται, για τον υπολογισμό του ισόποσού τους σε ευρώ, μετατροπή τους βάσει της ισοτιμίας που ισχύει κατά την ημέρα κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτηση.

1.1 Κατά την κίνηση διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στις οποίες το έντυπο αξίωσης εκδίδεται μετά τη χορήγηση άδειας έκδοσής του) για την είσπραξη χρηματικού ποσού όταν το ποσό της αξίωσης:

Καταβλητέο τέλος (GBP)

α) Δεν υπερβαίνει τις 300 GBP

35 GBP

β) Υπερβαίνει τις 300 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 500 GBP

50 GBP

γ) Υπερβαίνει τις 500 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 1.000 GBP

70 GBP

δ) Υπερβαίνει τις 1.000 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 1.500 GBP

80 GBP

ε) Υπερβαίνει τις 1.500 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 3.000 GBP

115 GBP

στ) Υπερβαίνει τις 3.000 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 5.000 GBP

205 GBP

ζ) Υπερβαίνει τις 5.000 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 10.000 GBP

455 GBP

η) Υπερβαίνει τις 10.000 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 200.000 GBP

5 % της αξίας της αξίωσης

θ) Υπερβαίνει τις 200.000 GBP

10.000 GBP

Αν επιθυμείτε να προβείτε στην αναγκαστική εκτέλεση της αξίωσης, θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα επιπλέον δικαστικό τέλος.

Απαιτείται η καταβολή δικαστικού τέλους για την υποβολή σχετικής αίτησης στο δικαστήριο και η καταβολή περαιτέρω δικαστικών τελών σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας. Ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις «απαλλαγής από το τέλος» (ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση), γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο δικαστικό τέλος ή να πληρώσετε μόνο μέρος αυτού. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για χωριστή απαλλαγή από κάθε τέλος που καλείστε να πληρώσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, η υποβολή αίτησης απαλλαγής κατά την αρχική κίνηση της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή σας μόνο από το πρώτο αυτό τέλος. Ο λόγος είναι ότι η προσωπική σας κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου και μπορεί να μην πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις για απαλλαγή σε μεταγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Αντίστοιχα, μπορεί να καταστείτε επιλέξιμος για απαλλαγή από τέλος κατά την πορεία της υπόθεσης.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν ο αιτών δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί για κάποιον λόγο, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης θα αποστείλει στον αιτούντα το έντυπο Β — «Αίτημα προς τον αιτούντα να συμπληρώσει και/ή να διορθώσει αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής», ζητώντας του να παράσχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας σε ισχύ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δικαστικών τελών. Η διεκπεραίωση της αίτησης θα ανασταλεί έως τη δέουσα καταβολή των τελών.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή των δικαστικών τελών πραγματοποιείται με την παροχή ορθών στοιχείων πληρωμής στο δικαστήριο. Καταρχάς, αυτό θα πρέπει να γίνει με την αναγραφή των σχετικών στοιχείων στο έντυπο Α — «Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής».

Η πληρωμή πραγματοποιείται συνήθως με χρεωστική/πιστωτική κάρτα. Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα αποδοχής όλων των μεθόδων πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο Α. Ο αιτών θα πρέπει να επικοινωνήσει με το δικαστήριο και να εξακριβώσει ποια μέθοδο πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Ενδέχεται επίσης να μπορεί να προβεί στην πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας τηλεφωνικά. Πολλά δικαστήρια διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την αποδοχή πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας με τον τρόπο αυτόν, ωστόσο, ο αιτών θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο δικαστήριο για να επιβεβαιώσει ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει έτσι.

Ηλεκτρονική πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από πρόσωπα με διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν η αίτηση έχει υποβληθεί σωστά, το δικαστήριο θα εκδώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (έντυπο Ε) σε βάρος του καθού. Ταυτόχρονα, θα αποσταλεί στον αιτούντα ειδοποίηση για την έκδοση μαζί με απόδειξη για την πληρωμή.

Η απόδειξη έχει συνήθως μέγεθος 8 x 12 cm, φέρει στο πάνω μέρος της το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του δικαστηρίου και αναφέρει στο κάτω μέρος της το ποσό που καταβλήθηκε και την ημερομηνία και ώρα καταβολής του.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. European Union cross-border claims (Διασυνοριακές αξιώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.