Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Εσθονία

Εάν το τέλος καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης, πρέπει να καταβληθεί στον λογαριασμό που αναγράφεται στην απόφαση, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου που επίσης αναγράφεται σ’ αυτήν.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Εισαγωγή

Εάν καταθέσετε αγωγή σε δικαστήριο της Εσθονίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, θα πρέπει να πληρώσετε τέλος ίσο μ’ αυτό που θα καταβάλατε εάν καταθέτατε αγωγή σε εθνικό δικαστήριο. Τα τέλη και τα λοιπά διαδικαστικά έξοδα διέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον νόμο για τα τέλη. Τα τέλη και τα διαδικαστικά έξοδα που πρέπει να καταβληθούν στο δικαστήριο μπορούν να καταβληθούν μόνο με τραπεζικό έμβασμα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Κατά την κατάθεση της αγωγής σας, θα πρέπει να καταβάλετε τέλος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να προκύψουν και άλλα δικαστικά έξοδα, όπως έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης δικογράφων και έξοδα διερμηνείας ή μετάφρασης.

Τι θα χρειαστεί να πληρώσω;

Εάν καταθέσετε αγωγή σε δικαστήριο της Εσθονίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το τέλος που θα πρέπει να καταβάλετε είναι το ίδιο μ’ αυτό που θα καταβάλατε εάν καταθέτατε αγωγή σε εθνικό δικαστήριο. Το ύψος του τέλους εξαρτάται από την αξία της αγωγής. Για παράδειγμα, θα πρέπει να καταβάλετε τέλος 140 ευρώ για αγωγή αξίας 500 ευρώ, τέλος 245 ευρώ για αγωγή αξίας 1.000 ευρώ, τέλος 280 ευρώ για αγωγή αξίας 1.500 ευρώ και τέλος 315 ευρώ για αγωγή αξίας 2.000 ευρώ.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πρέπει να προπληρώσετε το τέλος κατά την κατάθεση της αγωγής. Εάν δεν έχετε καταβάλει το τέλος, το δικαστήριο θα σας δώσει τη δυνατότητα να το πληρώσετε εντός προθεσμίας που ορίζεται από το δικαστήριο. Εάν δεν καταβάλετε το τέλος εντός της εν λόγω προθεσμίας, το δικαστήριο θα απορρίψει την αγωγή σας.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα. Δεν γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες. Για όλες τις πληρωμές προς δικαστήρια, δικαιούχος είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Εάν προπληρώσετε το τέλος, πρέπει να αναφέρετε όσα περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία την οποία αυτό αφορά στο σχετικό πεδίο επικοινωνίας του εμβάσματος. Εάν καταθέτετε αγωγή μέσω του δημόσιου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής e-toimik, μπορείτε να καταβάλετε το τέλος στο ίδιο περιβάλλον χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο ηλεκτρονικής τραπεζικής. Εάν το τέλος καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης, πρέπει να καταβληθεί στον λογαριασμό που αναγράφεται στην απόφαση, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου που επίσης αναγράφεται σ’ αυτήν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς τελών και τους αριθμούς πρωτοκόλλου των δικαστηρίων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο των εσθονικών δικαστηρίων.

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

Πρέπει να παράσχετε στο δικαστήριο πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την καταβολή του τέλους, ώστε το δικαστήριο να μπορεί να επαληθεύσει την είσπραξή του. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: το όνομα του προσώπου που καταβάλλει το τέλος, στοιχεία σχετικά με την τράπεζα και τον λογαριασμό στον οποίο καταβλήθηκε το τέλος, το καταβληθέν ποσό και την ημερομηνία καταβολής. Το δικαστήριο μπορεί να επαληθεύσει τη λήψη της πληρωμής ηλεκτρονικά, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβάλετε αποδεικτικό πληρωμής προς επιβεβαίωση. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να το ζητήσει, εάν χρειαστεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.