Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Εισαγωγή

Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε δικαστήριο της Εσθονίας επιβάλλεται το ίδιο δημόσιο τέλος με αυτό που επιβάλλεται για την υποβολή αντίστοιχης εθνικής αίτησης. Τα δημόσια τέλη και τα λοιπά διαδικαστικά έξοδα διέπονται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και τον νόμο περί δημοσίων τελών.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Κατά την υποβολή της αίτησής σας, θα χρειαστεί να καταβάλετε δημόσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης διαδικαστικών εγγράφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (έξοδα ύψους 40 έως 70 EUR για τις υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή, αν τα έγγραφα πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν στην Εσθονία, ή έξοδα μετάφρασης, αν τα έγγραφα πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν στο εξωτερικό). Άλλα έξοδα δεν υπάρχουν.

Πόσο θα πληρώσω;

Αν υποβάλετε αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε δικαστήριο της Εσθονίας, το δημόσιο τέλος που θα χρειαστεί να καταβάλετε είναι το ίδιο με αυτό που επιβάλλεται για την υποβολή αντίστοιχης εθνικής αίτησης, δηλαδή αντιστοιχεί στο 3 % της συνολικής απαίτησής σας (του χρηματικού ποσού που ζητάτε να σας επιδικαστεί, δηλαδή του αθροίσματος της κύριας και των τυχόν παρεπόμενων απαιτήσεών σας), χωρίς, όμως, να μπορεί να είναι κατώτερο από 65 EUR.

Σε περίπτωση μετάβασης από την ταχεία διαδικασία της διαταγής πληρωμής στην τακτική διαδικασία αγωγής, θα χρειαστεί να καταβάλετε συμπληρωματικό δημόσιο τέλος, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που δεν καλύπτεται από το δημόσιο τέλος που καταβάλατε κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Το ύψος του δημόσιου τέλους που επιβάλλεται επί των αγωγών εξαρτάται από το ύψος του χρηματικού ποσού του οποίου ζητείται η επιδίκαση. Για παράδειγμα, οι αξιώσεις ύψους έως 350 EUR υπόκεινται σε δημόσιο τέλος ύψους 100 EUR, οι αξιώσεις ύψους 351-500 EUR υπόκεινται σε δημόσιο τέλος ύψους 140 EUR, οι αξιώσεις ύψους 501-750 EUR υπόκεινται σε δημόσιο τέλος ύψους 175 EUR κ.λπ. (τα εν λόγω ποσά ισχύουν από τις 16 Μαΐου 2022).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το δημόσιο τέλος πρέπει να πληρωθεί προκαταβολικά κατά την υποβολή της αίτησης. Αν δεν έχετε πληρώσει το δημόσιο τέλος, το δικαστήριο θα σας δώσει τη δυνατότητα να το πληρώσετε εντός προθεσμίας που θα ορίσει. Αν δεν πληρώσετε το δημόσιο τέλος εντός της εν λόγω προθεσμίας, το δικαστήριο θα απορρίψει την αίτησή σας.

Αν υποβάλετε αίτηση μετάβασης από την ταχεία διαδικασία της διαταγής πληρωμής στην τακτική διαδικασία αγωγής, η αγωγή δεν θα γίνει δεκτή έως ότου πληρώσετε το συμπληρωματικό δημόσιο τέλος για την αγωγή.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δημόσια τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο με τραπεζικό έμβασμα. Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές. Για όλες τις πληρωμές προς δικαστήρια, δικαιούχος της πληρωμής είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Στα εμβάσματα που προορίζονται για κρατική αρχή ή ίδρυμα συσταθέν από το κράτος, πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος της πληρωμής το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ πρέπει να αναφέρεται επίσης ο αριθμός του τρεχούμενου λογαριασμού.

Κάθε αρχή έχει τον δικό της αριθμό αναφοράς, βάσει του οποίου το Δημόσιο Ταμείο θα μεταβιβάσει το ποσό που έλαβε στον λογαριασμό της οικείας αρχής στο ηλεκτρονικό Δημόσιο Ταμείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς για την καταβολή των δημόσιων τελών και τους αριθμούς αναφοράς των δικαστηρίων διατίθενται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων της Εσθονίας.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Πρέπει να υποβάλετε στο δικαστήριο τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την καταβολή του δημόσιου τέλους, ώστε το δικαστήριο να μπορέσει να επαληθεύσει την είσπραξή του. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: το όνομα του προσώπου που κατέβαλε το δημόσιο τέλος, τα στοιχεία της τράπεζας και του λογαριασμού στον οποίο καταβλήθηκε το δημόσιο τέλος, το καταβληθέν ποσό και η ημερομηνία της καταβολής. Το δικαστήριο μπορεί να επαληθεύσει ηλεκτρονικά την είσπραξη της πληρωμής, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβάλετε την απόδειξη που πιστοποιεί την πληρωμή του δημόσιου τέλους. Ωστόσο, αν υπάρξει ανάγκη, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την εν λόγω απόδειξη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.