Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Εισαγωγή

Τα έξοδα για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καθορίζονται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG). Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να καταβληθούν είτε άμεσα κατά την υποβολή της αίτησης είτε με έμβασμα βάσει χρεωστικού σημειώματος που εκδίδεται από το δικαστήριο.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκδίδεται μόνο μετά την καταβολή του προβλεπόμενου για τον σκοπό αυτό τέλους. Τα ειδικά τέλη καθορίζονται στον κατάλογο των εξόδων (Kostenverzeichnis — KV-GKG), ο οποίος αποτελεί παράρτημα του νόμου περί δικαστικών εξόδων. Για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το σημείο 1100 του KV-GKG προβλέπει τέλος με συντελεστή 0,5.

Το ύψος του τέλους εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται με το ύψος της εγερθείσας αξίωσης. Αν πέραν της κύριας αξίωσης εγείρονται και παρεπόμενες αξιώσεις για τόκους ή έξοδα, οι εν λόγω παρεπόμενες αξιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς.

Πόσο θα πληρώσω;

Το δικαστικό τέλος που πρέπει να καταβληθεί για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ανέρχεται σε:

Αξία αντικειμένου διαφοράς έως

Τέλος σε ευρώ

Αξία αντικειμένου διαφοράς έως

Τέλος σε ευρώ

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν δεν προκαταβληθούν τα δικαστικά έξοδα, το δικαστήριο δεν εκδίδει διαταγή πληρωμής και η διαδικασία δεν συνεχίζεται περαιτέρω.

Για να μπορεί το δικαστήριο να αντιστοιχίσει την πληρωμή στον ορθό αριθμό φακέλου, ο αιτών πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε στα στοιχεία του εμβάσματος και τον αριθμό του φακέλου.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να προκαταβληθούν άμεσα κατά την υποβολή της αίτησης. Εάν τα δικαστικά έξοδα δεν έχουν ακόμα προκαταβληθεί, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα χρεωστικό σημείωμα δικαστικών εξόδων. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται με τραπεζικό έμβασμα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η πληρωμή με πιστωτική κάρτα ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί από το δικαστήριο είσπραξη από τον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος.

Ο αιτών δεν χρειάζεται να καταβάλει δικαστικά έξοδα ή προκαταβολή εφόσον του έχει παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο όπου υποβλήθηκε και η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Δεν προβλέπονται άλλοι τρόποι πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή, το δικαστήριο αντιστοιχίζει την πληρωμή στην αίτηση και διεκπεραιώνει την αίτηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.