Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Οι κανόνες που διέπουν τα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κείμενο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τα δικαστικά έξοδα που περιλαμβάνεται στο προεδρικό διάταγμα αριθ. 115 της 30ής

Μαΐου 2002.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στην αστική δίκη, κάθε διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα των πράξεων που διενεργεί, καθώς και με τα έξοδα των πράξεων που είναι αναγκαίες για τη δίκη και με τις οποίες τον επιφορτίζει ο νόμος ή ο δικαστής (άρθρο 8 του ενοποιημένου κειμένου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προεδρικό διάταγμα αριθ. 115/2002).

Τα τέλη στην αστική δίκη είναι τα εξής:

  • το ενιαίο τέλος
  • τα τέλη επιδόσεων
  • τα αντιγραφικά δικαιώματα

Πόσο θα πληρώσω;

Τα πληρωτέα ποσά καθορίζονται στο άρθρο 13 και στο άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002 σχετικά με, αντιστοίχως, το ενιαίο τέλος και την κατ’ αποκοπή προκαταβολή για τις επιδόσεις κατ’ εντολή του δικαστηρίου.

Τα αντιγραφικά δικαιώματα διέπονται από τα άρθρα 267 επ. του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002 και συνοψίζονται στους πίνακες 6, 7 και 8 που προσαρτώνται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου αριθ. 374/1991 για τη θέσπιση των ειρηνοδικείων, οι πράξεις και τα μέτρα για ποσά έως 1.033 ευρώ υπόκεινται μόνο στην καταβολή του ενιαίου τέλους.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση μη πληρωμής, το δικαστήριο ή εταιρεία επιφορτισμένη με την είσπραξη της απαίτησης (υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία Equitalia Giustizia s.p.a) κοινοποιεί όχληση για πληρωμή με υποδείξεις για τον τρόπο τακτοποίησης της πληρωμής του ενιαίου τέλους (άρθρο 248 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002).

Σε περίπτωση μη πληρωμής των αντιγραφικών δικαιωμάτων και του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002, το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη (άρθρο 285 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002).

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται στην Ιταλία, μέσω ταχυδρομικού τρεχούμενου λογαριασμού, εντύπου F23 ή με την αγορά σχετικών παραβόλων, τα οποία πωλούνται από εγκεκριμένα καπνοπωλεία και καταστήματα.

Για πληρωμή από το εξωτερικό, με τραπεζικό έμβασμα στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΚΩΔΙΚΟΣ BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την πληρωμή, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο η σχετική απόδειξη, ώστε να αποδειχθεί ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.