Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα δικαστικά έξοδα (tiesāšanās izdevumi) περιλαμβάνουν:

1) τα δικαστικά τέλη·

2) τις προκαταβολές·

3) τα έξοδα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πρέπει να καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για την αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διάδικος μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να καταβάλει τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της υπόθεσης στα κρατικά έσοδα (π.χ. δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση του εναγομένου κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος ή δαπάνες για την επίδοση, την έκδοση και τη μετάφραση των κλήσεων και άλλων δικαστικών εγγράφων).

Πόσο θα πληρώσω;

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 9 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας για αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το δικαστικό ένσημο ανέρχεται στο 2 % του ποσού της οφειλής, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 EUR.

Το ύψος των εξόδων που σχετίζονται με την εξέταση μιας υπόθεσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες (π.χ. τον τρόπο επίδοσης των εγγράφων, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν η αγωγή δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την καταβολή των δικαστικών ενσήμων και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 133 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο δεν προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση της αγωγής και τάσσει προθεσμία στον ενάγοντα για τη θεραπεία των ελλείψεων.

Αν ο ενάγων θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αγωγή θεωρείται ασκηθείσα την ημερομηνία της αρχικής άσκησής της ενώπιον του δικαστηρίου.

Αν ο ενάγων δεν καλύψει τις ελλείψεις εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν.

Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν εμποδίζει τον τελευταίο να την ασκήσει εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.

Εάν προβλέπονται δικαστικά έξοδα για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων, το δικαστήριο δεν θα επιδώσει ούτε θα κοινοποιήσει τα έγγραφα έως την καταβολή του σχετικού τέλους. Ωστόσο, εάν τα έξοδα για την εξέταση μιας υπόθεσης δεν καταβληθούν οικειοθελώς στο δημόσιο ταμείο πριν από την εξέταση της υπόθεσης, ανακτώνται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες εκτέλεσης των αποφάσεων.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Δικαστικό ένσημο και δικαστικοί λογαριασμοί (Valsts nodevas un tiesu konti).

Το δικαστικό ένσημο μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου (Valsts kase). Το δικαστικό ένσημο (άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, πλην της παραγράφου 6), καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Δημόσιο Ταμείο

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

ΙΒΑΝ: LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναφέρατε τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εν λόγω τρίτου: ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Το δικαστικό ένσημο για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης απογράφου ή άλλου εκτελεστού τίτλου μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. Το δικαστικό ένσημο για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης απογράφου ή άλλου εκτελεστού τίτλου (άρθρο 34 παράγραφος 6 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Δημόσιο Ταμείο

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

ΙΒΑΝ: LV71TREL1060190911300

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναφέρατε τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εν λόγω τρίτου: ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης και τα έξοδα που σχετίζονται με την αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων κατόπιν όχλησης μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό της Διοίκησης των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija). Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης (άρθρο 39 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) και τα έξοδα που σχετίζονται με την αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων κατόπιν όχλησης (άρθρο 406.3 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Επαρχιακά (δημοτικά) δικαστήρια και περιφερειακά δικαστήρια:

Δικαιούχος: Διοίκηση των δικαστηρίων

Αρ. καταχώρισης: 90001672316

ΙΒΑΝ: LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: «21499» και αναφορά των στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα του προσώπου ή την υπόθεση: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση μιας υπόθεσης καταβάλλονται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Όταν καταθέτετε αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτετε έγγραφα από τα οποία να επιβεβαιώνεται η πληρωμή του δικαστικού ενσήμου και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο. Πρέπει να καταβάλετε τυχόν έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης πριν από την εξέταση της υπόθεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.