Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα δικαστικά έξοδα (tiesas izdevumi) περιλαμβάνουν:

  • το κρατικό τέλος (valsts nodeva)∙
  • το υπηρεσιακό τέλος (kancelejas nodeva)∙ και
  • τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εξέταση της υπόθεσης.

Πρέπει να καταβάλλεται κρατικό τέλος για κάθε δικόγραφο ένδικου βοηθήματος που κατατίθεται στο δικαστήριο, είτε πρόκειται για αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση τρίτου με αυτοτελή αξίωση ως προς το αντικείμενο της διαφοράς στο πλαίσιο ανοιγείσας δίκης, αίτηση σε ειδική διαδικασία ή άλλη αίτηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίαςΣτο άρθρο 43 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας απαριθμούνται τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τελών).

Το δικαστήριο διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να αποζημιώσει τον νικήσαντα διάδικο για όλα τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε. Σε περίπτωση που το ένδικο βοήθημα γίνει εν μέρει δεκτό, το δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή των δικαστικών εξόδων στον ενάγοντα κατ’ αναλογία προς το μέρος του αιτήματος που έγινε δεκτό και στον εναγόμενο κατ’ αναλογία προς το μέρος του αιτήματος που απορρίφθηκε. Δεν προβλέπεται επιστροφή του κρατικού τέλους για ένδικο μέσο (blakus sudzība) κατά δικαστικής απόφασης ή για την επανάληψη της δίκης μετά την έκδοση ερήμην απόφασης.

Εάν ο ενάγων παραιτηθεί από ένδικο βοήθημα, οφείλει να αποζημιώσει τον εναγόμενο για τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον ενάγοντα για τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε. Ωστόσο, εάν ο ενάγων παραιτηθεί από το ένδικο βοήθημά του επειδή ο εναγόμενος ικανοποίησε οικειοθελώς την εν λόγω αξίωση μετά την άσκηση του ένδικου βοηθήματος, το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντος, διατάσσει τον εναγόμενο να αποζημιώσει τον ενάγοντα για τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε.

Το δικαστήριο, εάν απορρίψει αγωγή ως απαράδεκτη, διατάσσει τον ενάγοντα, κατόπιν αιτήσεως του εναγομένου, να αποζημιώσει τον εναγόμενο για τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε.

Σε περίπτωση που ο ενάγων απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, ο εναγόμενος καταδικάζεται στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος στο δημόσιο ταμείο κατ’ αναλογία προς το μέρος της αξίωσης που έχει ικανοποιηθεί.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πρέπει να καταβάλλεται κρατικό τέλος για την αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διάδικος μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να καταβάλει άλλα δικαστικά έξοδα, όπως υπηρεσιακό τέλος (π.χ. για την έκδοση απογράφων και αντιγράφων των διαδικαστικών εγγράφων) και έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της υπόθεσης (π.χ. έξοδα αναζήτησης του εναγομένου κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος ή έξοδα για την αποστολή, έκδοση και μετάφραση κλήσεων και άλλων δικαστικών εγγράφων).

Πόσο θα πληρώσω;

Όταν υποβάλλετε αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, πρέπει να καταβάλετε κρατικό τέλος ίσο με το 2% του ποσού της οφειλής∙ το τέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 498,01 EUR. Το ύψος του υπηρεσιακού τέλους καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας. Το ύψος των εξόδων που σχετίζονται με την εξέταση μιας υπόθεσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες (π.χ. τον τρόπο αποστολής των εγγράφων, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν το δικόγραφο του ένδικου βοηθήματος δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή των κρατικών τελών και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και στο προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό, το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 133 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, δεν θα προχωρήσει στην εξέταση του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος και θα ορίσει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων από τον ενάγοντα.

Εάν ο ενάγων συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικόγραφο του ένδικου βοηθήματος θεωρείται ότι είχε κατατεθεί την ημέρα της αρχικής κατάθεσής του στο δικαστήριο.

Εάν ο ενάγων δεν συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός της προθεσμίας, το δικόγραφο του ένδικου βοηθήματος θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί και επιστρέφεται στον ενάγοντα.

Η επιστροφή του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος στον ενάγοντα δεν εμποδίζει την εκ νέου κατάθεσή του από τον ενάγοντα στο δικαστήριο, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Εάν προβλέπονται δικαστικά έξοδα για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων, το δικαστήριο δεν θα επιδώσει ούτε θα κοινοποιήσει τα έγγραφα έως την καταβολή του σχετικού τέλους. Ωστόσο, εάν τα έξοδα για την εξέταση μιας υπόθεσης δεν καταβληθούν οικειοθελώς στο δημόσιο ταμείο πριν από την εξέταση της υπόθεσης, ανακτώνται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες εκτέλεσης των αποφάσεων.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Το κρατικό τέλος μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου (Valsts kase). Το κρατικό τέλος (άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, πλην της παραγράφου 6), καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Valsts kase

Αρ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναφέρατε τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν καταβάλλεται κρατικό τέλος για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εν λόγω τρίτου: ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Το κρατικό τέλος για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης απογράφου ή άλλου εκτελεστού τίτλου μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. Το κρατικό τέλος για την υποβολή αίτησης εκτέλεσης απογράφου ή άλλου εκτελεστού τίτλου (άρθρο 34 παράγραφος 6 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Valsts kase

Αρ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV71TREL1060190911300

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναφέρατε τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν καταβάλλεται κρατικό τέλος για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εν λόγω τρίτου: ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Το υπηρεσιακό τέλος μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. Το υπηρεσιακό τέλος (άρθρο 38 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Valsts kase

Αρ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV39TREL1060190911100

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναφέρατε τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν καταβάλλεται υπηρεσιακό τέλος για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εν λόγω τρίτου: ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης και τα έξοδα που σχετίζονται με την αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων κατόπιν όχλησης μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό της Διοίκησης των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija). Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης (άρθρο 39 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) και τα έξοδα που σχετίζονται με την αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων κατόπιν όχλησης (άρθρο 4063 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Επαρχιακά (δημοτικά) δικαστήρια και περιφερειακά δικαστήρια:

Δικαιούχος: Tiesu administrācija

Αρ. καταχώρισης: 90001672316

Αριθ. λογαριασμού: LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: 21499 και αναφέρατε τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν η καταβολή των εξόδων που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης πραγματοποιείται για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εν λόγω τρίτου: ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός)· για τα φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας· για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Κατά την κατάθεση δικογράφου ένδικου βοηθήματος στο δικαστήριο, πρέπει να επισυνάπτετε έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή των κρατικών τελών και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και στο προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό. Πρέπει επίσης να καταβάλετε ένα υπηρεσιακό τέλος πριν από την εκτέλεση της συγκεκριμένης ζητούμενης υπηρεσίας. Πρέπει να καταβάλετε τυχόν έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης πριν από την εξέταση της υπόθεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.