Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, που τέθηκε σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2008], επιτρέπει την είσπραξη διασυνοριακών μη αμφισβητούμενων αστικών και εμπορικών απαιτήσεων μέσω ενιαίας διαδικασίας που βασίζεται σε έντυπα. Η εν λόγω διαδικασία δεν απαιτεί την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία.

Το δικαστικό συμβούλιο (Raad voor de rechtspraak) όρισε ως μοναδικό αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής το Πρωτοδικείο της Χάγης (rechtbank Den Haag). Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες της κατά τόπον αρμοδιότητας.

Η κατάθεση αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής πρέπει να γίνει με τη χρήση του εντύπου Α. Το έντυπο αυτό διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το έντυπο

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτοδικείο της Χάγης (rechtbank Den Haag) μόνο στα ολλανδικά.

Οι αιτήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία γενικών υποθέσεων του Πρωτοδικείου της Χάγης (griffie Algemene Zaken van de rechtbank Den Haag). Αριθμός τηλεφώνου της γραμματείας γενικών υποθέσεων του πρωτοδικείου: +31 (0)70-381 22 64.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Τα τέλη εξαρτώνται από το ύψος της κύριας απαίτησης. Βλέπε επίσης το σημείο: Πόσο θα πληρώσω;

Πόσο θα πληρώσω;

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα ισχύοντα τέλη για το 2019.

Φύση ή ύψος της απαίτησης ή της αίτησης

Δικαστικά τέλη για μη φυσικά πρόσωπα

Δικαστικά τέλη για φυσικά πρόσωπα

Δικαστικά τέλη για αφερέγγυα πρόσωπα

Δικαστικά τέλη του δικαστηρίου που εκδικάζει υποθέσεις σε επίπεδο καντονιού

Υποθέσεις που αφορούν αξίωση ή αίτηση:

Απροσδιόριστου ποσού ή

Ποσού που δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ

121 ευρώ

81 ευρώ

81 ευρώ

Υποθέσεις που αφορούν αξίωση ή αίτηση ποσού από 500 ευρώ έως 12 500 ευρώ.

486 ευρώ

231 ευρώ

81 ευρώ

Υποθέσεις που αφορούν αξίωση ή αίτηση ποσού άνω των 12 500 ευρώ.

972 ευρώ

486 ευρώ

81 ευρώ

Δικαστικά τέλη του δικαστηρίου που εκδικάζει άλλες υποθέσεις εκτός από εκείνες σε επίπεδο καντονιού

Υποθέσεις που αφορούν αξίωση ή αίτηση:

- Απροσδιόριστου ποσού ή

639 ευρώ

297 ευρώ

81 ευρώ

Υποθέσεις που αφορούν αξίωση ή αίτηση ποσού έως 100 000 ευρώ.

1 992 ευρώ

914 ευρώ

81 ευρώ

Υποθέσεις που αφορούν αξίωση ή αίτηση ποσού άνω των 100 000 ευρώ.

4 030 ευρώ

1 599 ευρώ

81 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον ιστότοπο Rechtspraak.nl και τον ιστότοπο Raad voor Rechtsbijstand.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν τα δικαστικά τέλη δεν καταβληθούν έγκαιρα, η αίτηση μπορεί να μην εξεταστεί περαιτέρω. Επομένως, ο σχετικός φάκελος τίθεται στο αρχείο.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο αιτών λαμβάνει τιμολόγιο για την πληρωμή των δικαστικών τελών. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τραπεζικό έμβασμα.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την πληρωμή των δικαστικών τελών πρέπει να περιμένετε περισσότερες πληροφορίες από το Πρωτοδικείο της Χάγης (Rechtbank Den Haag).

Ο κανονισμός για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής προβλέπει ότι το δικαστήριο εκδίδει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής το συντομότερο δυνατό και, κανονικά, εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ισχύοντα τέλη για το 2019

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.