Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Въведение

Таксите в гражданските производства са уредени със Закона за съдебните разноски (граждански дела) от 28 юли 2005 г. (консолидиран текст: Държавен вестник на Република Полша, 2014 г., позиция 1025). По правило такса е дължима за всяка внесена искова молба, в това число за искове, подадени като част от производствата, уредени в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. В Закона за съдебните разноски (граждански дела) (дял IV — Освобождаване от съдебни разноски) се предвижда възможността за внасяне на молба за освобождаване от тези разноски.

Какви са приложимите такси?

Таксите, приложими в дело за издаване на европейска заповед за плащане, са фиксирана такса в зависимост от размера на спорната сума и пропорционална такса, дължима, ако размерът на спорната сума е над 20 000 PLN.

Колко трябва да платя?

Таксите по отношение на заявления за европейска заповед за плащане се определят въз основа на размера на спорната сума:

  1. до 500 PLN: такса в размер на 30 PLN;
  2. между 500 PLN и 1500 PLN: такса в размер на 100 PLN;
  3. между 1500 PLN и 4000 PLN: такса в размер на 200 PLN;
  4. между 4000 PLN и 7500 PLN: такса в размер на 400 PLN;
  5. между 7500 PLN и 10 000 PLN: такса в размер на 500 PLN;
  6. между 10 000 PLN и 15 000 PLN: такса в размер на 750 PLN;
  7. между 15 000 PLN и 20 000 PLN: такса в размер на 1000 PLN.

По дела с предмет права на собственост, ако оспорваната сума или спорната стойност при обжалване надвишава 20 000 PLN, се дължи пропорционална такса в размер на 5 % от тази сума или стойност до максимален размер от 200 000 PLN.

Ако бъде подадена молба за отмяна на европейската заповед за плащане, се събира половината такса.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с член 1262§ от Гражданския процесуален кодекс от 17 ноември 1964 г. (Държавен вестник на Република Полша, брой 43, позиция 269, с измененията) съдът не предприема никакви действия в отговор на процесуален документ, за който не е платена приложимата такса. С други думи, таксата трябва да бъде платена, когато бъде подаден процесуален документ (искова молба) в компетентния съд, или трябва да бъде подадена молба за освобождаване от съдебни разноски.

Процесуалните последици от неплащане на такси за процесуален документ са посочени в член 130 и член 1302 от Гражданския процесуален кодекс и в други нормативни актове.

В съответствие с член 130 от Гражданския процесуален кодекс, ако процесуален документ (включително искова молба) не може да бъде обработен вследствие на неплащане на таксата, председателстващият съдия приканва страната да извърши съответното плащане в едноседмичен срок, и при неизпълнение на това изискване процесуалният документ се връща. Ако процесуалният документ е подаден от лице, което живее в чужбина и няма назначен представител в Полша, председателстващият съдия определя срок за плащане на таксата, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако таксата не бъде платена в определения срок, процесуалният документ се връща на страната. Ако таксата е платена в определения срок, процесуалният документ поражда правно действие от датата, на която е внесен.

В съответствие с член 1302 от Гражданския процесуален кодекс процесуален документ, подаден от адвокат или юрист в областта на патентното право, за който не е извършено плащане, се връща без покана за плащане, ако таксата е фиксирана или пропорционална на стойността на спора, както е посочена от страната. Ако обаче таксата за процесуалния документ е платена в едноседмичен срок от връчването на решението за връщане на документа, той започва да поражда правно действие от датата, на която е внесен.

Как да платя съдебните такси?

Процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела са уредени в Наредба на министъра на правосъдието от 21 март 2016 г. за установяване на процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела (Държавен вестник на Република Полша, брой 27, позиция 199), която представлява законодателен акт за прилагане на горепосочения Закон за съдебните разноски (граждански дела).

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени безкасово по разплащателната сметка на компетентния съд (данните за сметката могат да бъдат получени директно от съда или на неговия уебсайт, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието), директно на касата на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени на касата на съда.

Какво следва да направя след заплащане на таксите?

Щом таксите бъдат платени и евентуалните нередности бъдат отстранени, съдът издава европейска заповед за плащане.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.