Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάγερμανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάιταλικάλεττονικάμαλτέζικαπορτογαλικάφινλανδικά
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα τέλη στις αστικές διαδικασίες διέπονται από τον νόμο για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις) της 28ης Ιουλίου 2005 (ενοποιημένο κείμενο: Επίσημη Εφημερίδα 2014, σημείο 1025). Κατά κανόνα, καταβάλλεται τέλος για κάθε αγωγή, και ως εκ τούτου το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής («ΕΔΠ»). Το πολωνικό δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για απαλλαγή από τα εν λόγω έξοδα βάσει του προαναφερθέντος νόμου (Τίτλος IV – Απαλλαγή από δικαστικά έξοδα).

Τι τέλη επιβάλλονται;

Το τέλος που εφαρμόζεται στην περίπτωση της ΕΔΠ είναι αναλογικό τέλος.

Πόσο θα πληρώσω;

Αναλογικό τέλος καταβάλλεται για υποθέσεις που αφορούν δικαιώματα ιδιοκτησίας. Το εν λόγω τέλος ανέρχεται στο 5 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς (δηλ. του ποσού που προσδιορίζεται στην αγωγή), αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 PLN ή μεγαλύτερο από 100 000 PLN. Στην περίπτωση αιτήματος για απόσυρση της ΕΔΠ, το τέλος μειώνεται στο μισό.

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω έγκαιρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 1262 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της 17ης Νοεμβρίου 1964 (Επίσημη Εφημερίδα τεύχος 43, σημείο 269, όπως τροποποιήθηκε), το δικαστήριο δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια σε σχέση με δικόγραφο για το οποίο δεν έχει καταβληθεί το εφαρμοστέο τέλος. Με άλλα λόγια, το τέλος καταβάλλεται κατά την κατάθεση του δικογράφου (αγωγής) στο αρμόδιο δικαστήριο, ειδάλλως υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα.

Οι διαδικαστικές συνέπειες της μη καταβολής των τελών δικογράφου προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 130 και 1302 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί δικογράφου (συμπεριλαμβανομένου δικογράφου αγωγής) λόγω μη καταβολής του τέλους, ο προεδρεύων δικαστής καλεί τον διάδικο να προβεί στην πληρωμή αυτή εντός μίας εβδομάδας, ειδάλλως το δικόγραφο του επιστρέφεται. Εάν το δικόγραφο έχει κατατεθεί από πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό και που δεν έχει διορισμένο αντιπρόσωπο στην Πολωνία, ο προεδρεύων δικαστής τάσσει προθεσμία για την καταβολή του τέλους, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από έναν μήνα. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο επιστρέφεται στον διάδικο. Εάν το τέλος καταβληθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικόγραφο παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία κατάθεσής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 1302 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το δικόγραφο κατατεθεί από δικηγόρο ή ειδικό δικηγόρο σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δεν έχει καταβληθεί το τέλος, το δικόγραφο επιστρέφεται χωρίς να κληθεί ο διάδικος σε πληρωμή, εφόσον το τέλος είναι πάγιο ή αναλογικό προς την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον διάδικο. Ωστόσο, εάν το τέλος καταβληθεί εντός μίας εβδομάδας από την επίδοση της απόφασης επιστροφής του δικογράφου, το δικόγραφο παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία κατάθεσής του.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Οι ρυθμίσεις για την καταβολή δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις διέπονται από το διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 31ης Ιανουαρίου 2006, για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων καταβολής των δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα τεύχος 27, σημείο 199), το οποίο αποτελεί εκτελεστική νομοθεσία για τον προαναφερθέντα νόμο για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις).

Τα δικαστικά έξοδα στις αστικές υποθέσεις μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον τρεχούμενο λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου (τα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να ληφθούν είτε απευθείας από το δικαστήριο, είτε από τον ιστότοπο του δικαστηρίου, είτε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης), απευθείας στο ταμείο του δικαστηρίου ή με τη μορφή δικαστικού παραβόλου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από το ταμείο του δικαστηρίου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την καταβολή των τελών και την επίλυση τυχόν παρατυπιών, το δικαστήριο εκδίδει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.