Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Όσον αφορά το σύστημα δικαστικών ενσήμων πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό ρυθμίζεται με το έκτακτο διάταγμα αριθ. 80/2013, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 26.6.2013. Η έκδοση αυτής της νομοθετικής πράξης είναι συνέχεια των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου που διέπει την πολιτική δικονομία μέσω της θέσπισης του κώδικα πολιτικής δικονομίας και της θέσης σε εφαρμογή των θεσμών που δημιουργήθηκαν μέσω του αστικού κώδικα.

Τα δικαστικά ένσημα καταβάλλονται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παρέχουν τα δικαστήρια, αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Εισαγγελία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τα δικαστικά ένσημα μπορούν να πληρωθούν, στη Ρουμανία, με σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής, αν και μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Τα δικαστικά ένσημα καταβάλλονται τόσο για τη δίκη σε πρώτο βαθμό όσο και για τα ένδικα μέσα υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μείωση, απαλλαγή ή τμηματική εξόφληση για την καταβολή των δικαστικών ενσήμων, σύμφωνα με τους όρους του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 51/2008 σχετικά με τη δημόσια νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να κάνουν χρήση διευκολύνσεων για την πληρωμή των δικαστικών ενσήμων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 εδάφιο 2 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013.

Πόσο θα πληρώσω;

Στο τρέχον στάδιο της νομοθεσίας, το δικαστικό ένσημο για την υποβολή αίτησης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013 ως εξής:

  1. έως το ποσό των 500 λέου - 8%, αλλά όχι λιγότερο από 20 λέου
  2. μεταξύ 501 λέου και 5.000 λέου - 40 λέου +7% για το ποσό που υπερβαίνει τα 500 λέου
  3. μεταξύ 5.001 λέου και 25.000 λέου - 355 λέου + 5% για το ποσό που υπερβαίνει τα 5.000 λέου
  4. μεταξύ 25.001 λέου και 50.000 λέου - 1.355 λέου + 3% για το ποσό που υπερβαίνει τα 25.000 λέου
  5. μεταξύ 50.001 λέου και 250.000 λέου - 2.105 λέου + 2% για το ποσό που υπερβαίνει τα 50.000 λέου
  6. άνω των 250.000 λέου - 6.105 λέου + 1% για το ποσό που υπερβαίνει τα 250.000 λέου.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013, τα δικαστικά ένσημα προκαταβάλλονται. Αν έως την προθεσμία που προβλέπει ο νόμος ή ορίζεται από το δικαστήριο, ο αιτών δεν εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής του ενσήμου, η αίτηση ακυρώνεται λόγω μη επικόλλησης του ενσήμου, είτε, ανάλογα με την περίπτωση, τακτοποιείται όταν εξοφληθεί νόμιμα το δικαστικό ένσημο. Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία απορρίφθηκε το αίτημα χορήγησης διευκόλυνσης για την εξόφληση του δικαστικού τέλους, ο δε ενάγων δεν εξόφλησε εντός της προθεσμίας που όρισε το δικαστήριο το τέλος και δεν κατέθεσε στον φάκελο την απόδειξη πληρωμής, το δικαστήριο προβαίνει στην ακύρωση της αίτησης αφού δεν έχει εξοφληθεί το τέλος.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά ένσημα πληρώνονται από τον χρεώστη του τέλους σε μετρητά, με έμβασμα ή με σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής, στον λογαριασμό «Δικαστικά ένσημα και άλλα τέλη», ο οποίος είναι χωριστός απ’ αυτόν των εσόδων του τοπικού προϋπολογισμού και έχει δημιουργηθεί στη διοικητική περιφέρεια στην οποία το φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την εταιρική έδρα του. Τα έξοδα της μεταφοράς των οφειλόμενων ποσών όπως, για παράδειγμα, του δικαστικού ενσήμου βαρύνουν τον οφειλέτη.

Αν το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το δικαστικό ένσημο δεν έχει ούτε κατοικία ούτε διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έδρα στη Ρουμανία, το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται στον λογαριασμό του τοπικού προϋπολογισμού της διοικητικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή ή η αίτηση.

Τα δικαστικά ένσημα μπορούν να πληρωθούν σε μετρητά στη Διεύθυνση Τελών και Φόρων της διοικητικής περιφέρειας στην οποία έχει την κατοικία ή τη διαμονή του το φυσικό πρόσωπο ή την έδρα του το νομικό πρόσωπο.

Εντούτοις, τα δικαστικά ένσημα μπορούν να πληρωθούν μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή με σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής.

Έως σήμερα, στη Ρουμανία, δεν έχει εφαρμοστεί σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής των δικαστικών ενσήμων, παρά το ότι αυτός ο τρόπος πληρωμής προβλέπεται από τον νόμο.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η απόδειξη πληρωμής των δικαστικών ενσήμων, που χορηγείται στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με μετρητά ή με εντολή πληρωμής κατατίθεται τη στιγμή της καταχώρισης της αίτησης ή της αγωγής.

Οι αποδείξεις ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εντολές πληρωμής για δικαστικά ένσημα δεν έχουν τυποποιημένη μορφή αλλά τη μορφή που έχει υιοθετήσει η αρχή στην οποία γίνεται η πληρωμή.

Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστικό ένσημο καταβλήθηκε αφότου ο αιτών έλαβε τη σχετική ειδοποίηση από το δικαστήριο για πληρωμή του ενσήμου, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της υπόθεσης την απόδειξη της πληρωμής του τέλους εντός 10 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

Η υποβολή της απόδειξης πληρωμής του δικαστικού ενσήμου μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στην έδρα του δικαστηρίου ή ταχυδρομικώς με αναφορά του αριθμού του φακέλου (αριθμός της υπόθεσης) για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, και ο αριθμός αυτός αναφέρεται επίσης στην ειδοποίηση την οποία έστειλε το δικαστήριο στον ενδιαφερόμενο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.