Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Στη Σκωτία, τα δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ρυθμίζονται από:

  • Το διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), όπως τροποποιήθηκε με το τροποποιητικό διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Το παράρτημα 2 μέρος ΙΙ παράγραφος 6 εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής από την 1η Απριλίου 2019.

Το παράρτημα 3 μέρος ΙΙ παράγραφος 6 εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής από την 1η Απριλίου 2020.

Ηλεκτρονική πληρωμή των τελών δεν είναι δυνατή.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Για την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής βάσει του εντύπου Α του ενωσιακού κανονισμού αριθ. 1896/2006, απαιτείται η πληρωμή ενός ενιαίου τέλους, το οποίο καλύπτει όλες τις δικαστικές διαδικασίες.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι συνήθως αναγκαία και το δικαστικό τέλος δεν καλύπτει δικηγορικές αμοιβές ή έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης στον καθού.

Δεν επιβάλλεται τέλος για την κατάθεση δήλωσης αντιρρήσεων βάσει του εντύπου ΣΤ.

Πόσο θα πληρώσω;

Το τέλος για την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ανέρχεται σε 129 λίρες στερλίνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του διατάγματος περί τελών του Sheriff Court του 2018, κανονιστική πράξη της Σκωτίας 2018/481 (Scottish Statutory Instrument 2018/481), όπως έχει τροποποιηθεί, διάδικος μπορεί να δικαιούται απαλλαγή από την καταβολή τελών, για παράδειγμα αν δικαιούται ορισμένες κρατικές παροχές ή αν δικαιούται νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του διατάγματος περί τελών του Sheriff Court του 2018, κανονιστική πράξη της Σκωτίας 2018/481, όπως έχει τροποποιηθεί, το δικαστήριο δεν δέχεται την αίτηση και δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να πληρωθούν με:

  • επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service» (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκωτίας)
  • χρεωστική κάρτα και πιστωτική κάρτα — παρακαλούμε ελέγξτε ποια είδη κάρτας γίνονται δεκτά από το οικείο δικαστήριο και αν η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου
  • ταχυδρομική επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service»
  • μετρητά — αν η πληρωμή γίνει μέσω ταχυδρομείου, δεν ενδείκνυται η πραγματοποίησή της με μετρητά.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Το δικαστήριο δέχεται την κατάθεση των εγγράφων της αίτησης βάσει του εντύπου Α του ενωσιακού κανονισμού αριθ. 1896/2006 με την πληρωμή. Τα έγγραφα και η πληρωμή πρέπει να εγχειριστούν ή να αποσταλούν στο δικαστήριο ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, ως επόμενο βήμα στη διαδικασία, το δικαστήριο χορηγεί ή αποστέλλει το έντυπο Β, Γ, Δ ή Ε. Δεν απαιτείται αποδεικτικό της πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.