Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Νόμος 71/1992 περί δικαστικών τελών και τελών για την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε.

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να πληρώνονται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με τραπεζικό έμβασμα ή σε υποκατάστημα ξένης τράπεζας.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Δικαστικά τέλη επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 71/1992 περί δικαστικών τελών και τελών για την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε, για μεμονωμένες πράξεις ή δικαστικές διαδικασίες που διενεργούνται βάσει πρότασης και ως πράξεις των δημόσιων αρχών διοίκησης των δικαστηρίων και των εισαγγελέων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο δικαστικών τελών και τελών για την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, ο οποίος αποτελεί παράρτημα του εν λόγω νόμου.

Τέλη επιβάλλονται επίσης για διαδικασίες και πράξεις που διενεργούνται άνευ πρότασης προς όφελος του υπόχρεου, αν αναγράφονται ρητά στον πίνακα.

Πόσο θα πληρώσω;

Το ύψος του τέλους αναγράφεται στον πίνακα ως ποσοστό της βάσης τελών ή ως πάγιο ποσό. Αν για μια διαδικασία έχει οριστεί ύψος τέλους, αυτό καλύπτει τη διαδικασία σε έναν μόνο βαθμό. Πληρώνεται τέλος του ίδιου ύψους και για τυχόν δευτεροβάθμια διαδικασία στην ίδια υπόθεση.

Για αίτημα έναρξης διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, εκτός αν έχει οριστεί ειδικό ύψος τέλους, το ύψος του τέλους είναι 6 % της δαπάνης (πληρωμής) του αντικειμένου της διαδικασίας ή της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς αλλά όχι μικρότερο από 16,50 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για την κατάθεση ένστασης.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν το τέλος που πρέπει να καταβληθεί κατά την κατάθεση καταγγελίας, αίτησης έναρξης διαδικασίας, έφεσης ή αναίρεσης δεν καταβληθεί, το δικαστήριο καλεί τον υπόχρεο να καταβάλει το τέλος εντός προθεσμίας που τάσσει, κατά κανόνα εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της κλήσης· αν το τέλος δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, παρά τη σχετική κλήση, το δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία. Ο υπόχρεος πρέπει να ενημερώνεται με την κλήση σχετικά με τις συνέπειες της μη καταβολής του τέλους.

Το δικαστήριο δεν αναστέλλει τη διαδικασία λόγω μη καταβολής του τέλους αν

  1. έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία∙
  2. έχει διευρυνθεί το αντικείμενο της καταγγελίας ή της αίτησης ή έχει υποβληθεί αντίθετη καταγγελία ή αίτηση για στο ίδιο αντικείμενο μετά την έναρξη της διαδικασίας·
  3. ζητεί την καταβολή τέλους ύψους που αντιβαίνει στη διατύπωση του εν λόγω νόμου·
  4. η υποχρέωση πληρωμής του υπόχρεου έχει προκύψει από την κατάθεση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων·
  5. υποβλήθηκε αίτηση απαλλαγής από το τέλος εντός της προθεσμίας για την καταβολή του δικαστικού τέλους και το δικαστήριο την έκανε δεκτή· αν το δικαστήριο κάνει δεκτή μόνο μερική απαλλαγή, ζητεί από τον υπόχρεο να καταβάλει το ποσό του δικαστικού τέλους που δεν καλύπτεται από την απαλλαγή.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη που επιβάλλονται από τα δικαστήρια, τις δημόσιες αρχές διοίκησης των δικαστηρίων και τους εισαγγελείς μπορούν να καταβάλλονται σε μετρητά, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με ταχυδρομική επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα ή σε υποκατάστημα ξένης τράπεζας. Τα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με τραπεζικό έμβασμα ή σε υποκατάστημα ξένης τράπεζας με χρήση του τεχνικού εξοπλισμού νομικού προσώπου με ποσοστό κρατικής ιδιοκτησίας 100 %, το οποίο είναι διαχειριστής συστήματος, εφόσον ο αρμόδιος φορέας έχει ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις. Τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται σε μετρητά, αν τα δικαστήρια, οι δημόσιες αρχές διοίκησης των δικαστηρίων και οι εισαγγελείς έχουν θεσπίσει τις σχετικές προϋποθέσεις, και υπό τον όρο ότι το τέλος ανά υπόθεση δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, με εξαίρεση το τέλος της θέσης 17 (σε υποθέσεις εμπορικού μητρώου), το οποίο μπορεί να καταβάλλεται σε μετρητά, ακόμη και αν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Αν το δικαστήριο, η δημόσια αρχή διοίκησης των δικαστηρίων και ο εισαγγελέας έχουν ενταχθεί στο κεντρικό σύστημα αρχείων τελών, τα τέλη που καταβάλλονται με ταχυδρομική επιταγή, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με τραπεζικό έμβασμα ή σε υποκατάστημα ξένης τράπεζας καταβάλλονται στον λογαριασμό του διαχειριστή συστήματος.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η καταβολή του τέλους μπορεί να αποδεικνύεται με τα τυποποιημένα έγγραφα πληρωμής που χρησιμοποιούνται στις συνήθεις συναλλαγές, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, ήτοι με απόδειξη καταβολής μετρητών, δελτίο ταχυδρομικής επιταγής, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.