Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Seda valdkonda reguleerivad Belgia kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire) artiklid 1017–1022 ja tunnistajatasude maksmist käsitlev artikkel 953. Seda reguleerivad ka Belgia registreerimis-, hüpoteegi- ja kohtulõivude seadustiku (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) sätted, eelkõige registreerimislõive käsitlevad artiklid 142 jj ning 268 jj.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Belgia kohtumenetluse seadustiku artiklis 1018 on täpsustatud kaasnevad kohtukulud.

1° Kohtu-, registreerimis- ja muud lõivud. Kohtulõivud on kohtuasja algatamise ning dokumentide koostamise ja kinnitatud ärakirjade väljastamise lõivud (vt Belgia registreerimis-, hüpoteegi- ja kohtulõivude seadustiku artikkel 268 jj). Kohtuasja algatamise lõiv on kohtust olenevalt vahemikus 30–100 eurot. Dokumentide koostamise lõiv on 35 eurot.

Registreerimislõiv tuleb tasuda otsuste eest kohtuasjades, mis puudutavad üle 12 500 euro suurust põhisummat (v.a kohtulõivud). Lõiv on 3% sellest summast.

2° Õigustoimingutega seotud kulu ja erinevad tasud.

3° Kohtuotsuse kinnitatud ärakirja väljastamise kulu: 0,85–5,75 eurot/lk.

4° Tõendite esitamise või kogumise kulud, sealhulgas eksperdi- ja muud tunnistajatasud. 27. juuli 1972. aasta kuninga dekreedis on sätestatud, et see tasu on tunnistaja kohta 200 Belgia franki, mis on praegu umbes 5 eurot.  Sellele lisandub sõidukulude hüvitis (0,0868 eurot/km).

Kui ekspert kutsutakse tunnistust andma, võib ta oma kulud ja tasud ise määrata. Nende kulude ja tasude arvutusmeetodit tuleb aga selgelt kirjeldada ning kohus võib kohtukulude üksikasjaliku hindamise alusel asjaomast summat vajaduse korral vähendada (näiteks juhul, kui on tehtud tarbetuid kulutusi).

5° Kohtunike, kohtuametnike ja menetluspoolte sõidu- ja elamiskulud, kui sõit võeti ette kohtu korraldusel, ning toimingute kulud, kui need on tehtud üksnes kohtuprotsessi otstarbel.

6° Menetluskulude hüvitis (Belgia kohtumenetluse seadustiku artikkel 1022). Seda maksab kohtuvaidluse kaotanud pool ning tegemist on kohtuvaidluse võitnud poole advokaaditasude ja -kulude hüvitamiseks ette nähtud kindlamääralise summaga. Summa suurus on seotud tarbijahinnaindeksiga. Kui indeks suureneb 10 protsendipunkti võrra, siis suurendatakse summat 10% (ja vastupidi).

Asja hind

Põhi-
summa

Miinimum-
summa

Maksimum-
summa

Kuni 250,00 eurot

180,00 eurot

90,00 eurot

360,00 eurot

250,01–750,00 eurot

240,00 eurot

150,00 eurot

600,00 eurot

750,01–2500,00 eurot

480,00 eurot

240,00 eurot

1200,00 eurot

750,01–5000,00 eurot

785,00 eurot

450,00 eurot

1800,00 eurot

5000,01–10 000,00 eurot

1080,00 eurot

600,00 eurot

2400,00 eurot

10 000,01–20 000,00 eurot

1320,00 eurot

750,00 eurot

3000,00 eurot

20 000,01–40 000,00 eurot

2400,00 eurot

1200,00 eurot

4800,00 eurot

40 000,01–60 000,00 eurot

3000,00 eurot

1200,00 eurot

6000,00 eurot

60 000,01–100 000,00 eurot

3600,00 eurot

1200,00 eurot

7200,00 eurot

100 000,01–250 000,00 eurot

600,00 eurot

1200,00 eurot

12 000,00 eurot

250 000,01–500 000,00 eurot

8400,00 eurot

1200,00 eurot

16 800,00 eurot

500 000,01–1 000 000,00 eurot

12 000,00 eurot

1200,00 eurot

24 000,00 eurot

1 000 000,01 eurot või rohkem

18 000,00 eurot

1200,00 eurot

36 000,00 eurot

Mitterahalised nõuded

1440,00 eurot

90,00 eurot

12 000,00 eurot

Töökohus (erinormid)

Asja hind

Põhi-
summa

Miinimum-
summa

Maksimum-
summa

Kuni 250,00 eurot

43,75 eurot

31,75 eurot

55,75 eurot

Kuni 620,00 eurot

87,43 eurot

69,43 eurot

105,43 eurot

Kuni 2500,00 eurot

131,18 eurot

107,18 eurot

155,18 eurot

2500,01 eurot ja rohkem

262,37 eurot

226,37 eurot

298,37 eurot

Mitterahalised nõuded

131,18 eurot

107,18 eurot

155,18 eurot

7° Belgia kohtumenetluse seadustiku artikli 1734 alusel määratud vahendaja honorarid, tasud ja kulud.

Kui palju pean maksma?

Eeltoodust tulenevalt on makstav summa iga kohtuasja puhul erinev ja oleneb sellest, kas tegemist on kohtuvaidluse võitnud poolega, kas on kasutatud eksperte, kas kohtusse on kutsutud tunnistajaid, kas kohtuametnikud on pidanud sõitma välisriiki, kas asja lahendamisse on kaasatud vahendaja jne.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõiv tuleb maksta ette, vastasel juhul menetlust ei algatata.

Eksperdid nõuavad alati ettemaksu, ilma milleta nad tööd ei alusta.

Kui te taotlete tunnistaja ärakuulamist, peate maksma asjaomase summa eelnevalt kohtusekretärile. Kui te seda summat ei maksa, siis eeldatakse, et olete tunnistaja ärakuulamisest loobunud.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Makse võib teha kreeditkorralduse, maksekorralduse või elektroonilise pangaülekandega või sularahas või tšekiga kohtu kantseleile (viimatinimetatud meetodit saavad kasutada ainult õiguspraktikud ja kohtutäiturid).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kõiki maksetõendeid tuleb hoolikalt säilitada, et neid oleks võimalik taotluse korral viivitamata esitada.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.