Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Normid, mis puudutavad kohtukulude ja menetlusega seotud kulude tasumist tsiviilkohtumenetluses, sealhulgas Euroopa maksekäsumenetluses, on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja selle seadustiku alusel kohtute kogutavate riigilõivude tariifistikus.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

„8. peatükk. Lõivud ja kulud. I jagu. Tsiviilasja hind

Tsiviilasja hind
Artikkel 68. Tsiviilasja hinnaks on kohtuvaidluse eseme rahaline väärtus.

Tsiviilasja hinna suurus
Artikkel 69. 1. Tsiviilasja hinna suurus on järgmine:
1) rahaliste nõuete korral: nõutav summa.

Tsiviilasja hinna kindlaksmääramine
Artikkel 70. 1. Tsiviilasja hinna täpsustab hageja või avaldaja. Vastaspool võib tsiviilasja hinna hiljemalt esimesel kohtuistungil vaidlustada või selle võib vaidlustada kohus omal algatusel. Kui märgitud väärtus ja tegelik väärtus on erinevad, määrab tsiviilasja hinna kindlaks kohus.
2. Tsiviilasja hinda suurendava kohtu määruse peale võib esitada kaebuse.
3. Selliste tsiviilasjade puhul, mille hinda on avalduse esitamise ajal keeruline hinnata, määrab kohus selle hinna kindlaks ligikaudselt ning hiljem nõutakse täiendava lõivu tasumist või makstakse lõivu üleliigne osa tagasi, olenevalt kohtu poolt kohtuasja lahendamisel kindlaksmääratud väärtusest.

II jagu. Riigilõivud ja menetluskulud

Lõivude ja menetluskulude maksmise kohustus
Artikkel 71. 1. Kohtuasja menetlemise eest tuleb tasuda riigilõiv, mille suurus sõltub tsiviilasja hinnast, ja tsiviilasja läbivaatamise kulud. Kui tsiviilasja hinda ei ole võimalik kindlaks teha, määrab riigilõivu summa kindlaks kohus.
Riigilõivud
Artikkel 73. 3. Riigilõiv tuleb maksta ministrite nõukogu poolt vastu võetud tariifistiku alusel kaitse või abi taotlemisel ja sellise dokumendi väljaandmisel, mille eest tuleb tasuda lõiv.

Hagiavaldusele või muule avaldusele lisatavad dokumendid
Artikkel 128. (Hagi)avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) volikiri, kui (hagi)avaldus esitatakse volikirja alusel;
2) tõend tähtajaks tasutud riigilõivude ja kulude kohta;
3) (hagi)avalduse ja selle lisade ärakirjad vastavalt vastaspoole arvule.

Hagiavalduse ja muu avalduse kontrollimine
Artikkel 129. 1. Kohus kontrollib (hagi)avalduse vastavust seadusele.
2. Kui (hagi)avaldus ei vasta artikli 127 lõikes 1 ja artiklis 128 sätestatud nõuetele, soovitatakse hagejal/avaldajal puudused ühe nädala jooksul kõrvaldada ja teda teavitatakse võimalusest saada vajaduse korral tasuta õigusabi. Kui hageja või avaldaja aadressi ei ole märgitud ja see ei ole kohtule teada, pannakse asjaomane teade üheks nädalaks üles kohtus selleks ette nähtud kohta.
3. Kui hageja või avaldaja ei kõrvalda puudusi tähtaja jooksul, tagastatakse talle (hagi)avaldus koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse need dokumendid kohtu kantseleisse, kust hageja või avaldaja need nõudmise korral kätte saab. (Hagi)avalduse tagastamise peale võib esitada kaebuse, ilma et peaks esitama kättetoimetamise tõendit.“

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel kohtute kogutavate riigilõivude tariifistik
„I jagu.
Kohtumenetluses kogutavad lõivud
Artikkel 1. (Hagi)avalduse, vastuhagi või vastuväite ja iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi korral tuleb maksta lõivu 4% tsiviilasja hinnast, kuid mitte vähem kui 50 leevi.

13. Tõendi väljastamise korral tuleb maksta lõivu järgmiselt:
2. Euroopa maksekäsu väljastamise tõend ja täidetavaks tunnistamise tõend: 40 leevi.“

Kohtulõiv tuleb tasuda pangaülekandega kohtu pangakontole.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Riigilõiv tuleb maksta menetluse algatamisel. Hageja või avaldaja peab hagiavaldusele või muule avaldusele lisama tõendi tähtajaks tasutud riigilõivude ja kulude kohta.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsu väljastamise ja täidetavaks tunnistamise taotlemisel: 40 leevi.
(Hagi)avalduse, vastuhagi või vastuväite ja iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi korral tuleb tavalises tsiviilkohtumenetluses maksta kohtulõivu 4% tsiviilasja hinnast, kuid mitte vähem kui 50 leevi. Rahalise nõude korral on tsiviilasja hinnaks nõutav summa. Kui maksekäsu avaldusele esitatakse vastuväide ja antakse sõnaselge nõusolek üle minna tavalisele kohtumenetlusele, peab hageja kandma kohtu pangakontole tavapärase hagimenetluse lõivu ülejäänud osa.


Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja või avaldaja ei lisa hagiavaldusele või muule avaldusele tõendit, et riigilõivud on tähtajaks tasutud, ei ole (hagi)avaldus nõuetekohane. Sel juhul saadab kohus hagejale või avaldajale teate, kohustades teda riigilõivu ühe nädala jooksul tasuma. Kui hageja või avaldaja aadressi ei ole märgitud ja see ei ole kohtule teada, pannakse see teade üheks nädalaks üles kohtus selleks ette nähtud kohta.
Kui hageja või avaldaja ei kõrvalda puudusi, tagastatakse talle (hagi)avaldus koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse need dokumendid kohtu kantseleisse, kust hageja või avaldaja need nõudmise korral kätte saab. Sellistel juhtudel jäetakse (hagi)avaldus rahuldamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivusid saab tasuda vaid pangaülekandega kohtu pangakontole ja maksedokument tuleb esitada asja menetlevale kohtunikule/kohtukolleegiumile kohtu kantselei kaudu. Kohtulõivu ei saa tasuda sularahas kohtu kassasse. Igal kohtul on sõlmitud leping kohtule teenuseid osutava pangaga. Pangakonto andmed on avaldatud kohtu ametlikul veebisaidil.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtulõivusid saab tasuda vaid pangaülekandega kohtu pangakontole ja maksedokument tuleb esitada asja menetlevale kohtunikule/kohtukolleegiumile kohtu kantselei kaudu.

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.