Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamist Küprosel reguleeriv määrus on 2008. aasta Euroopa maksekäsumenetluse menetlusmäärus (7/2008), mis jõustus 12. juunil 2008.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Eespool nimetatud menetlusmääruse artiklis 25 on sätestatud, et tasumisele kuuluvad kohtulõivud ei tohi ületada tavalise tsiviilkohtumenetluse puhul VIII lisa vormil H esitatud tabeli kohaselt tasutavaid lõive (vt allpool).

Kui palju pean maksma?

Vt eespool 2. küsimusele antud vastus.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Teie Euroopa maksekäsu taotlust ei võeta arutusele, kui kohtulõivud ei ole tasutud.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõive saab tasuda Küprose keskpanga kaudu.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui keskpank on esimese astme kohtule kinnitanud, et makse on laekunud, suunatakse toimik pädevale kohtunikule, kes tingimuste täitmise korral annab korralduse Euroopa maksekäsu täitmiseks.

VIII LISA

KOHTULÕIVUD

Vorm H

Euroopa maksekäsumenetluse 2008. aasta menetlusmääruse

artikli 25 lõige 2

Punkt

Tempelmaks (EUR)

a) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 100 eurot, kuid mitte 500 eurot

17,00

b) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 500 eurot, kuid mitte 2000 eurot

31,00

c) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 2000 eurot, kuid mitte 10 000 eurot

48,00

d) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 10 000 eurot, kuid mitte 50 000 eurot

94,00

e) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 50 000 eurot, kuid mitte 100 000 eurot

154,00

f) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 100 000 eurot, kuid mitte 500 000 eurot

256,00

g) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

ületab 500 000 eurot, kuid mitte 2 000 000 eurot

342,00

h) Kui taotletud summa või kohtuvaidluse eseme väärtus

2 000 000 eurot

427,00

Kui taotleja nõutav summa suureneb pärast hagi esitamist, tasutakse lõivude vahe.

Kui kohtuvaidluse eseme väärtus suureneb vastuhagi esitamise tõttu, tasub lõivude vahe kostja (vastuhagi esitaja).

Viimati uuendatud: 11/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.