Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Kohtulõive reguleerib seadus nr 549/1991 kohtulõivude kohta. Seadusele on lisatud lõivude tariifistik. Lõivud kantakse riigieelarvesse.

Lõivud makstakse Tšehhi keskpangas avatud asjaomase kohtu kontole. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruste lõivude tasumiseks võib kasutada ka maksumärke.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsumenetluse puhul tuleb kohtulõiv tasuda vastavalt üldregulatsioonile. Kohaldatakse samu norme kui tsiviilkohtumenetluste puhulgi.

Kui palju pean maksma?

Menetluslõivude määrad kehtestatakse fikseeritud summana või protsendina, juhul kui lõiv põhineb rahasummal. Protsendimäära arvutamiseks korrutatakse baasmäär lõivu määraga. Individuaalmäärad on kehtestatud seadusele nr 549/1991 (kohtulõivude kohta) lisatud tariifistikus.

Euroopa maksekäsumenetluse seisukohast on asjakohane põhireegel, mis põhineb rahalise soorituse kriteeriumil. Rahalist sooritust puudutava tsiviilkohtumenetluse algatamise avalduse eest võetakse lõivu järgmiselt:

  • kuni 20 000 Tšehhi krooni suuruse summa puhul – fikseeritud lõiv 1000 Tšehhi krooni;
  • summa puhul, mis on suurem kui 20 000 Tšehhi krooni, kuid mitte üle 40 000 000 Tšehhi krooni – 5% sellest summast;
  • summa puhul, mis on suurem kui 40 000 000 Tšehhi krooni – 2 000 000 Tšehhi krooni + 1% summast, mis on üle 40 000 000 Tšehhi krooni; summasid, mis on üle 250 000 000 Tšehhi krooni, ei arvestata.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõivu maksmise kohustus tekib avalduse esitamisel ja apellatsioonimenetluses apellatsioonkaebuse esitamisel, samuti juhul, kui kohus või muu institutsioon on kehtestanud maksekohustuse. Lõiv tuleb maksta maksekohustuse tekkimisel.

Kui lõivu avalduse või edasikaebuse esitamise ajal viivitamata ei tasuta, nõuab kohus asjaomaselt isikult lõivu tasumist kohtu määratud tähtaja jooksul; pärast tähtaja möödumist lõpetab kohus menetluse (välja arvatud seaduses sätestatud teatavad eriolukorrad). Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta.

Kui otsus lõivu maksmata jätmise tõttu menetlus peatada muutub lõplikuks, siis maksekohustus lõpeb.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Lõiv makstakse pangaülekandega asjaomase kohtu kontole. Pangarekvisiidid on avaldatud kohtute veebisaitidel, mis on kättesaadavad veebiportaalis https://www.justice.cz/. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruste lõivude tasumiseks võib kasutada ka maksumärke.

Menetluslõivude küsimuses teeb otsuse kohus, kellel on sisuline ja territoriaalne pädevus menetleda asja ja teha selles otsus esimeses kohtuastmes. Apellatsioonikohtu ja kassatsioonikohtu menetluslõivude küsimuses teeb otsuse asja esimeses astmes lahendanud kohus, kui allpool ei ole märgitud teisiti.

Kui isik on kohustatud tasuma lõivu seoses apellatsioon- või kassatsioonkaebuse kohta tehtud esialgse või lõpliku, menetlust lõpetava otsusega, teeb kohtulõivusid puudutavas küsimuses otsuse esimese astme kohus, välja arvatud juhul, kui selle teeb apellatsioonikohus või kassatsioonikohus.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Lõivu tasuma kohustatud isiku kohustused on täidetud, kui ta kannab raha üle pädeva kohtu pangakontole või annab pädevale kohtule üle maksumärgid. Kohtule ei pea esitama muid dokumente.

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.