Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsk on lihtsustatud menetlus piiriülestes tsiviil- ja kaubandusasjades vaidlustamata nõuete kohta lahendi saamiseks. Piiriülese asjaga on tegemist juhul, kui vähemalt ühe poole alaline elukoht või harilik viibimiskoht on muus liikmesriigis kui see, kus asub kohus, kelle poole pöördutakse.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsu avalduse esitamiseks tuleb tasuda kohtulõiv. Kui soovite maksta deebet- või krediitkaardiga, tuleks vastava kaardi andmed esitada vormi A „Euroopa maksekäsu avaldus“ liites.

Kui nõue on vaja pöörata täitmisele, tuleb tasuda täiendav kohtulõiv. Lisateave erinevate menetluste kohta on avaldatud Inglismaa ja Walesi täitemenetluse veebilehtedel.

Kui palju pean maksma?

Inglismaa ja Walesi kohtulõivud on avaldatud teabelehes EX50 - Civil and Family Court Fees (tsiviil- ja perekonnakohtute lõivud).

Maksmisele kuuluv lõiv põhineb nõude väärtusel.

Ülevaate saamiseks on järgmises tabelis esitatud alates 17. novembrist 2016 kehtivad lõivud. Kuna kohtulõivude suurus võib muutuda, tuleks alati kohtust, oma õigusesindajalt või teistelt asjaomastelt isikutelt või organisatsioonidelt üle küsida, kas esitatud lõiv endiselt kehtib. Lõivud on esitatud naelsterlingites (GBP). Asjakohase summa arvutamiseks eurodes tuleb kasutada avalduse esitamise päeva vahetuskurssi.

1.1 Menetluse algatamine (sh pärast menetlusloa andmist algatatud menetlused) rahasumma sissenõudmiseks. Taotletav summa

Lõiv (£)

a) kuni 300 £

35 £

b) üle 300 £, kuid mitte üle 500 £

50 £

c) üle 500 £, kuid mitte üle 1000 £

70 £

d) üle 1000 £, kuid mitte üle 1500 £

80 £

e) üle 1500 £, kuid mitte üle 3000 £

115 £

f) üle 3000 £, kuid mitte üle 5000 £

205 £

g) üle 5000 £, kuid mitte üle 10 000 £

455 £

h) üle 10 000 £, kuid mitte üle 200 000 £

5% nõude väärtusest

i) üle 200 000 £

10 000 £

Kui soovite nõuet täitmisele pöörata, tuleb maksta täiendav lõiv.

Avalduse esitamise eest tuleb maksta kohtule kohtulõiv ning kohtumenetluse eri etappides tasuda ka muid lõive. Teil võib olla õigus kohtulõivu tasumisest vabastamisele (sõltuvalt teie isiklikest asjaoludest), mis tähendab, et te ei pea kohtulõive üldse tasuma või peate tasuma vaid osa neist. Vabastust kohtumenetluse käigus nõutavate kohtulõivude tasumisest tuleb siiski taotleda iga lõivu kohta eraldi. Seega näiteks juhul, kui taotlete vabastust avalduse esitamisel, puudutab vabastus vaid seda etappi. Seda seetõttu, et teie isiklikud asjaolud võivad kohtuvaidluse jooksul muutuda ning te ei pruugi menetluse hilisemas etapis enam vabastamise tingimustele vastata. Samuti võib juhtuda, et täidate lõivu tasumisest vabastamise tingimused alles menetluse hilisemas etapis.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui nõude esitaja ei märgi krediitkaardi andmeid õigesti või kui makse mingil põhjusel ebaõnnestub, saadab kohus nõude esitajale vormi B „Taotlus nõude esitajale maksekäsu avalduse täiendamiseks ja/või parandamiseks“, paludes esitada kehtiva krediitkaardi andmed, et kohtulõivud oleks võimalik tasuda. Kui nõuetekohast makset ei saada, siis avalduse menetlemist ei jätkata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivude tasumiseks tuleb kohtule esitada õiged makseandmed. Esmalt tuleks selleks esitada asjakohased andmed vormil A „Euroopa maksekäsu avaldus“.

Tasumine toimub tavaliselt deebet- või krediitkaardiga. Tõenäoliselt ei ole kõiki vormil A nimetatud makseviise võimalik avalduse esitamise kohtus kasutada. Nõude esitaja peaks kohtuga ühendust võtma ja kontrollima, millist makseviisi saab kasutada.

Krediitkaardiga makse tegemine võib olla võimalik ka telefoni teel. Paljudel kohtutel on olemas vahendid selliste kaardimaksete vastuvõtmiseks, kuid konkreetse kohtuga tuleks esmalt selles veendumiseks ühendust võtta.

Elektroonilisi makseid saab vastu võtta ainult isikutelt, kellel on Ühendkuningriigis aadress.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui avaldus on esitatud nõuetekohaselt, väljastab kohus kostjale Euroopa maksekäsu (vorm E). Samal ajal saadetakse nõude esitajale maksekäsu väljastamise teade koos makse kättesaamise kinnitusega.

Kinnituse mõõtmed on tavaliselt 8 x 12 cm ning selle ülaosas on kohtu nimi ja postiaadress ning alaosas makstud summa koos makse sooritamise kuupäeva ja kellaajaga.

Lisateave on kättesaadav veebilehel piiriülesed nõuded Euroopa Liidus.

Viimati uuendatud: 04/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.