Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsumenetlusega seotud lõivud määratakse kindlaks kooskõlas kohtukulude seadusega (Gerichtskostengesetz – GKG). Kohtulõivu saab tasuda kohe avalduse esitamisel või arve alusel.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsk tehakse alles pärast kõnealuse lõivu maksmist. Lõivude täpne suurus on kindlaks määratud kohtukulude seaduse lisas (lõivude tabel (Kostenverzeichnis – KV)). Lõivude tabeli punkti 1100 kohaselt on Euroopa maksekäsumenetluse lõivumäär 0,5.

Lõivu suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks kohtuasja hind, mis tavaliselt vastab nõude suurusele. Kui põhinõudele lisanduvad kõrvalnõuetena viivis või kulud, siis nende kõrvalnõuete väärtust vaidluse väärtuse kindlaksmääramisel ei arvestata.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsu tegemisel tuleb maksta kohtulõiv järgmiselt.

Kohtuasja hind kuni

Lõiv eurodes

Kohtuasja hind kuni

Lõiv eurodes

500

36,00

50 000

300,50

1000

36,00

65 000

366,50

1500

39,00

80 000

432,50

2000

49,00

95 000

498,50

3000

59,50

110 000

564,50

4000

70,00

125 000

630,50

5000

80,50

140 000

696,50

6000

91,00

155 000

762,50

7000

101,50

170 000

828,50

8000

112,00

185 000

894,50

9000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1059,50

13 000

147,50

260 000

1158,50

16 000

162,00

290 000

1257,50

19 000

176,50

320 000

1356,50

22 000

191,00

350 000

1455,50

25 000

205,50

380 000

1554,50

30 000

224,50

410 000

1653,50

35 000

243,50

440 000

1752,50

40 000

262,50

470 000

1851,50

45 000

281,50

500 000

1950,50

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtukulude katteks jäetakse ettemakse tegemata, siis kohus maksekäsku ei tee ja menetlust ei jätkata.

Et kohus saaks makse siduda asjakohase toimiku numbriga, on tingimata vaja, et nõude esitaja täpsustaks toimiku numbri ka pangaülekannet tehes.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtukulude katteks saab ettemakse teha otse avaldust esitades. Kui ettemakset tehtud ei ole, saadab kohus taotlejale kohtukulude arve. Makseid võib teha pangülekandega. Krediitkaardiga tasuda ei saa, samuti ei saa kohus lõivu nõude esitaja kontolt debiteerida.

Kui nõude esitajale on määratud tasuta õigusabi, ei pea ta tasuma õigusabikulusid ega tegema mis tahes ettemakseid. Tasuta õigusabi taotluse võib esitada samale kohtule, kellele esitati Euroopa maksekäsu avaldus.

Muid makseviise ei pakuta.

Mida peaksin pärast lõivude tasumist tegema?

Pärast makse õnnestumist seob kohus makse avaldusega ja asub avaldust menetlema.

Viimati uuendatud: 05/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.