Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsumenetlusega seotud kohtukulud on reguleeritud kohtukulude seadusega (Gerichtskostengesetz – GKG).

Kohtukulusid saab maksta avalduse esitamisel või arve alusel. Tehniliselt toimub tasumine pangaülekandega.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtukulude seaduse § 12 lõigetes 3 ja 4 on sätestatud, et Euroopa maksekäsk tehakse alles pärast määratud lõivu maksmist.

Lõivude täpne suurus on kindlaks määratud kohtukulude seaduse lisas (kulutabel (Kostenverzeichnis – KV-GKG)). Kulutabeli punkti 1100 kohaselt on Euroopa maksekäsumenetluse lõivumäär 0,5.

Lõivu suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks kohtuasja hind, mis tavaliselt vastab esitatud nõude suurusele. Kui põhinõudele lisanduvad kõrvalnõuetena viivis või kulud, siis nende kõrvalnõuete väärtust ei arvestata.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsu tegemisel tuleb maksta kohtulõiv järgmiselt.

Kohtuasja hind kuni Lõiv eurodes Kohtuasja hind kuni Lõiv eurodes
500 32,00 50 000
273,00
1000 32,00 65 000
333,00
1500 35,50 80 000
393,00
2000 44,50 95 000
453,00
3000 54,00 110 000
513,00
4000 63,50 125 000
573,00
5000 73,00 140 000
633,00
6000 82,50 155 000
693,00
7000 92,00 170 000
753,00
8000 101,50 185 000
813,00
9000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1052,00
16 000 146,50 290 000
1141,50
19 000 159,50 320 000
1231,00
22 000 172,50 350 000
1320,50
25 000 185,50 380 000
1410,00
30 000 203,00 410 000
1499,50
35 000 220,50 440 000
1589,00
40 000 238,00 470 000
1678,50
45 000 255,50 500 000
1768,00

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluskulude katteks jäetakse ettemakse tegemata, siis kohus maksekäsku ei tee ja menetlust ei jätkata.

Et kohus saaks makse siduda asjakohase toimiku numbriga, on tingimata vaja, et nõude esitaja täpsustaks toimiku numbri ka pangaülekannet tehes.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Menetluskulude katteks saab ettemakse teha otse avaldust esitades. Kui lõivu ei ole veel tasutud, saadab kohus nõude esitajale kohtulõivu kohta arve.

a. Pangaülekanne

Lõivu on võimalik tasuda pangaülekandega.

b. Krediitkaart

Krediitkaardiga lõivu tasuda ei saa.

c. Lõivu kohtupoolne debiteerimine nõude esitaja pangakontolt

Lõivu ei ole võimalik nõude esitaja kontolt debiteerida.

d. Tasuta õigusabi

Kui nõude esitajale on määratud tasuta õigusabi, ei pea ta kohtukulusid tasuma ega mistahes ettemakseid tegema. Tasuta õigusabi taotluse võib esitada samale kohtule, kellele esitati Euroopa maksekäsu avaldus.

e. Muu

Muid makseviise pole.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse õnnestumist seob kohus makse avaldusega ja asub avaldust menetlema.

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.