Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Ungaris algatatud Euroopa maksekäsumenetluses tuleb vaidlustamata rahalise nõude sissenõudmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus, maksta notaritasu, mille suurus on sätestatud 2009. aasta seaduses L maksekäsumenetluste kohta ja justiitsministri 26. novembri 1991. aasta määruses nr 14/1991 notaritasude kohta. Nende õigusnormide kohaselt tuleb maksekäsumenetluse algatamisel maksta notaritasu, mille suurus on 3% nõude väärtusest. Maksekäsu avalduse esitaja võib seda tasu maksta notaribüroos sularahas või krediit- või deebetkaardiga, pangaülekandega notari pangakontole või rahakaardiga.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Menetluse algatamisel tuleb maksta notaritasu.

Kui palju pean maksma?

Notaritasu suurus on 3% rahalise nõude suurusest (ilma viiviste ja kuludeta). Mitme nõude korral on notaritasu 3% nõuete kogusummast, kuid mitte vähem kui 5000 forintit ja mitte rohkem kui 300 000 forintit. Kui menetlusosalisi on üle viie, on miinimumtasu 1000 forintit korrutatuna isikute arvuga. Kui rahaline nõue on muus vääringus kui forintites, tuleb tasu maksta nõudele vastavalt summalt forintites, mis arvutatakse lähtudes keskpanga ametlikust vahetuskursist avalduse esitamise päeval.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avalduse esitaja ei maksa menetluse algatamisel notaritasu, nõuab asja menetlev notar avalduse esitajalt notaritasu maksmist. Kui avalduse esitaja seda määratud tähtajaks ei tee, lükkab notar avalduse tagasi.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Avalduse esitaja võib valida notaritasu maksmiseks mis tahes allpool loetletud võimaluse.

  1. Ta võib tasuda sularahas asja menetlevale notarile.
  2. Ta võib tasuda rahakaardiga asja menetleva notari maksekontole mis tahes postkontoris.
  3. Ta võib tasuda ülekandega notari pangakontole.
  4. Ta võib ka tasuda krediit- või deebetkaardiga, kui asja menetleva notari büroos on selleks võimalused olemas.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui notaritasu makstakse notaribüroos sularahas või krediit- või deebetkaardiga, ei pea avalduse esitaja maksetõendit esitama.

Kui avalduse esitaja maksab notaritasu rahakaardiga, tuleb Euroopa maksekäsu avaldusele lisada makse tegemist tõendav kviitung.

Kui avalduse esitaja maksab notaritasu ülekandega notari pangakontole, peab ta Euroopa maksekäsu avaldusele lisama pangaväljavõtte või selle koopia, mis tõendab summa debiteerimist.

Viimati uuendatud: 07/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.