Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Kohtulõivude tasumist reguleerivad järgmised õigusaktid (Statutory Instrument – S.I.):

2014. aasta S.I. nr 22

2014. aasta S.I. nr 23

2014. aasta S.I. nr 24

Iirimaa kohtulõivusid käsitlevates määrustes ei ole praegu Euroopa maksekäsu avalduse esitamise eest lõivu ette nähtud. Seepärast peaksite oma avalduse esitama lõivu maksmata.

Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.